5
Nam jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ guiꞌ nam bɨɨpɨꞌ dɨr guꞌkat tu ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ na pim jix ioꞌm bɨjɨk dɨr ba tɨ jɨɨgiꞌñ na pim bax maat gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, palhɨɨp jañ jup xi chu jam aꞌgidham na pim jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ nañ kapbhaiꞌ bax maat paꞌ na jax jaꞌk jix bhaiꞌ. Nañ guꞌ aañ puiꞌ pɨx am jup bax maat gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na jax aapiꞌm, nañ guꞌ puiꞌ bɨjɨk dɨr jup ba tɨ jɨɨgiꞌñ, gio na ñich guꞌx bhaiꞌ tɨɨgɨk jiñ buupui kɨꞌn guch Xoiꞌkam nat jax jum duu janoꞌ nat jum tulhiiñak jich aꞌmkam bhaan gu kuruus. Baꞌ puiꞌx bhaiꞌp jiñ ɨlhdhaꞌ iñ janoꞌ na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌx ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn na pim jax jix bhaiꞌm ɨlhdhaꞌ aapiꞌm, na guꞌ maap bach baidhikaꞌ. Jaꞌp jañ baꞌp xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ na pim bhaan bax kaapak gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, na pim joidham jix bhaiꞌm taatɨt muiꞌ xim guguuxdhatgɨdaꞌ na pim ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Jaꞌp ji buusniaꞌ na pim ja bipiaꞌdaꞌ, nam guꞌ jaꞌp ji buan nam jir jam kakaasniraꞌ. Ku guꞌ cham tuꞌ ji na pim bhaan pɨx jix maiꞌchik kaꞌ gu tuumiñ ku pim baꞌm dakooꞌñdhatgɨdaꞌ na pim ja aagiꞌñdhaꞌ, sia ku pim jix ooꞌn noꞌ pim guꞌ cham joojoiꞌñ gu puiꞌ jaꞌk. Guꞌ jaꞌpji na pim joidham jix bhaiꞌm taatɨt ji, dɨɨlh pɨx na pim joidham jix aaꞌndaꞌ na pim puꞌñi jaꞌk bhaankamuꞌn tu juandaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. Ni na pim gɇꞌgɇrkam jum taatɨt jix bhaakut mu ja chiandaꞌ nam miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios na pim puiꞌ jim aagɨt na pim jix ioꞌm bax maat gu ñioꞌkiꞌñ. Jaꞌpjix bhaiꞌ pɨx ji na pim ja aaꞌñdhat xi ja guguuxiꞌñdhaꞌ, gio aapiꞌm dɨɨlh na pim jix bhaiꞌ miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios nam baꞌ jam nɨidhat miꞌ puiꞌp bhɨichgɨdaꞌ. Na baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk jich baidhikaꞌ guch Xoiꞌkam guiꞌ na jaroiꞌr jam gɇꞌkam tuk na pim tu bipiꞌñxiꞌñ gu kakaasnir gaꞌn, joidham jix bhaiꞌm ɨlhdhaꞌ pim buiñor, na guꞌ pɨx jix bhaiꞌ jam tɨɨdai ba jam tuttuidhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn gu kuruun nax ioꞌm jix dhaꞌram namɨɨk, na pu cham jax jum bua, dhiꞌ baꞌ kɨꞌn jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ bam ɨlhdhaꞌ pim.
Guꞌ baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ na pim kar biipibop, jam guguuxiꞌñ iñ ɨp na pim siamri tuꞌ kaꞌm xi ja nɨidhat guiꞌ nam jam aagiꞌñ gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, nam guꞌ guiꞌx ioꞌm bax maat, nam guꞌ bɨjɨk dɨr ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Jam guguuxiꞌñ iñ ɨp na pim jix bhaiꞌ xi kaiꞌchɨt bɨɨx jɨꞌmaꞌn, chaꞌpim jaiꞌ dhɨt gɇꞌgɇrkam jum taatɨt tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ. Jaꞌpji gampaiꞌ pɨx na pim jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, na guꞌ jaꞌpnim kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios miꞌ na paiꞌ tu uaꞌñix:
Cham tuꞌ ja kɨɨgalhiꞌñ gu Dios guiꞌ nam gɇꞌgɇrkam jum taatɨt giilhim xim ɨlhiiꞌñdhaꞌ,
ni ku ja aꞌm tɨ nɨiꞌñdhaꞌ,
dai guiꞌ nam jɨꞌk gampaiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ na baꞌ joidham jix ja joiꞌndat ja aꞌm tɨ nɨidhidhat ja palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan.
Baꞌ aapiꞌm puꞌñi ɨp jiñ jaaduñ, chaꞌpim gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ, soiꞌ pim pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ na baꞌ jam aꞌm tɨ nɨidhidhat jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan, na baꞌ cham xiꞌ gampaiꞌ xi chu tatdaꞌ kaꞌ. Sia xib noꞌ pim tuꞌ bhaan jix buam jum aaꞌ na cham bhaiꞌ ji buusnim, soiꞌm ɨlhdhai pim puiꞌ xi chɨɨdaꞌ gu Dios na jam palhbuidhaꞌ. Na guꞌ guiꞌ joidham xi jam joiꞌgɨꞌn bɨɨx jɨꞌmaꞌn, pu moo janoꞌ jam palhbuidhaꞌ noꞌ tuꞌ ba jam duiñchuꞌ, dai ji na pim muiꞌ xix biiñak kaꞌ pɨx buiñor.
Moo pim alh jix bhaiꞌñ jaaduñ, chaꞌpim am ɨrdat darkaꞌ. Tu daandaꞌ pim buiñor gu Dios, chaꞌpim kooksɨt darkaꞌ, na baꞌ cham jax jam doodaꞌ gu jaꞌook. Na guꞌ giilhim xi jam bhaamkiꞌñ na pim ba kaichuꞌ guch Xoiꞌkam, giilhim naiꞌ mɨmra na tu gaꞌnga noꞌ jaroiꞌ paiꞌ am ɨrdat daa, na baꞌ miꞌ pu xi maiꞌchɨi maakam jaꞌk bhɨichdhaꞌ na paiꞌ jaꞌk maiꞌx chɨ gɨɨxiꞌ. Na guꞌ guiꞌ jaꞌp ji buusan na jax gu mabiiꞌñ noꞌ giilhim bax bhioꞌ na gɇꞌ kɨꞌn jɨɨrkɨt naiꞌ tɨ nɨiꞌñdhaꞌ. Aapiꞌm xi ñakgat maaꞌn na pim jax miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ noꞌt tɨi bhaiꞌ ji jam tulhiiñchuda gu jaꞌook tuꞌ na pɨx bhaan. Muiꞌ pim pɨx xix biiñak kaꞌ buiñor gu Dios, nam guꞌ sia puꞌñim tulhiiñ guch jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nam naiꞌ jaꞌp oiꞌdhaꞌ na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn na bɨxchuꞌ bhaan ja tulhiiñchuꞌn gu jaꞌook. 10 Ku baꞌ guꞌ aapiꞌm cham jax jum aaꞌndaꞌ ji jiñ jaaduñ, na guꞌ nañ jax ba jam tɨtda na sia ku pim palhɨɨp jum tulhiiñ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, gatuuk joidham jix bhaiꞌ tu jam jimiaꞌ. Na guꞌ gu Dios guiꞌ na joidham jir jix bhaiꞌkam jam baidhikaꞌ jix dhaam jaꞌk na pim paiꞌ gammɨjɨ joidham jix jɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ. Gio na guꞌ noꞌ pim moo muiꞌ xix biiñak pɨx buiñor gu Dios, gammɨjɨ jam aꞌm tɨ nɨidhidhat jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ, gam na jam guguuxiꞌñdhaꞌ na pim jɨꞌx yaꞌ kapup oipo na baꞌ cham pɨk moo xiꞌx buam xi chu tatdaꞌ kaꞌ noꞌ pim jum tulhiiñ, na pim guꞌ aapiꞌm ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. 11 Dai guiꞌch baꞌ pɨx moo gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gammɨjɨ sia nar paiꞌ dhuuk, na guꞌr gɇꞌkam. Jaꞌpni baꞌ pɨx tuiꞌkaꞌ.
Gu Peegro na ba ja tabuimgidhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
12 Mɨjɨ ñich baꞌ xi joot guñ jaduuñ Silbaano nañ jaroiꞌx maat na joidham bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, na mu jam doꞌñchiꞌñmɨraꞌ dhi uꞌuan na ñich bhaan miꞌ tu dai na pim jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, gio nañ bhaan jam guguuxiꞌñ na pim jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ, gam na pim baꞌ bhaan jix mat kaꞌ na gu Dios joidham xi jam joiꞌgɨꞌn bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Bɨɨx jañich miꞌp xi chu dai na pim jax jaꞌk gammɨjɨx bhaiꞌ kaiꞌchɨt tu oiꞌñkaꞌ, gio na pim xim ja joiꞌgɨꞌndaꞌ.
13 Baꞌ guñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nam yaꞌ oiꞌdhaꞌ Babiloonia, nat puiꞌx ja joiꞌndak ja aꞌm jup tɨ tɨɨ gu Dios na jax aapiꞌm, mu jam ñioꞌkiꞌñ am noꞌ pim jix bhaiꞌm ɨlhiiꞌñ. Bɨɨx gu Maarkos muiꞌp xi jam ñioꞌkiꞌñ na pim jax jum ɨlhiiꞌñ, dhiꞌ nañ jaroiꞌñ mar ɨlhiiꞌñ guch Xoiꞌkam bhaan. 14 Jaꞌpniñ baꞌ pɨx jam tɨtdañ jaaduñ. Moo gɨt baꞌ gammɨjɨ pɨx jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ pim bɨɨx jɨꞌmaꞌn na pim ba kaichuꞌ guch Xoiꞌkam. Xim ñiñioꞌkdhat japim baꞌ xim kookmikɨk na pim paiꞌ dhuuk bam tɨtgiaꞌ, jix bhaiꞌ pim jum taatɨt na pim ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam.