2
Nam jax jir tuꞌm kam guiꞌ nam naiꞌ tu iatgidhidhaꞌ
(Juudas 4‑13)
Baꞌ muiꞌ guiꞌ nam tɨip tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam bhaiꞌ ji jaiꞌchdhɨlhiaꞌ am nam bɨɨx aixim bhaiꞌ ji chu jam aꞌgidhaꞌ nam sap pɨk baꞌ tɨi Dios ñioꞌkiꞌñ xi chu aꞌgadaꞌ, guꞌ ji na guꞌ maakam pɨx na jax cham jir puiꞌ. Pu chuꞌm jaiꞌchdhɨlhiaꞌ am na mɨt jax chuꞌm jaiꞌchdhɨrɨk bɨjɨk yaꞌ ja bui gu Israel kam jaꞌtkam. Bɨɨx aixim jam tu aꞌgidhaꞌ na jax jaꞌk cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, nam jax dhui pɨx bhaan bam tulhiiñaꞌ gatuuk. Sia gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam jam bɨɨx aixim jix bhaamut aꞌgadaꞌ nat jaroiꞌ tɨix ja joiꞌndak ja palhbuidhak ja boosolh mu dɨr jix chu tukgam kɨr. Ku guꞌ dhiꞌ dai ji baꞌ nam pɨx am tɨꞌñchokaꞌ na pu maaꞌn jimdam ja tulhiiñchudaꞌ gu Dios mu nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Muiꞌ gu jaꞌtkam joidham ɨlhdhaꞌ am nam jax jaꞌk tu aꞌgidhaꞌ dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam, nam guꞌ puiꞌ tu ja aꞌgidhidhaꞌ na cham tuꞌr uaꞌtulhdharaꞌ kaꞌ siam chi bɨɨx aixim tu bua na jax cham jir am. Baꞌ bhaiꞌ ji bhaamkidhaꞌ am gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios dhiꞌ na tɨi sɨlhkam tum aꞌga, nam guꞌ maakam ba ja aagiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam naiꞌ jiimɨt maakam tu iatgidhidhaꞌ puiꞌ xi kaiꞌchɨt nam Dios bhaankamuꞌn tu aꞌgadaꞌ. Baꞌ guiꞌ nam chakui tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, bɨɨx aixim bhaiꞌp ji aiꞌchuxdhaꞌ am gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, iatdaꞌ pɨx ba ɨlhiiꞌñdhaꞌ am. Ku guꞌ dhiꞌ nam bhaan pɨx xi jam boosgidhak kaꞌ ji gu jam tumñiꞌ nam baꞌ puꞌñi mu jaꞌp jiimɨt maakam jam iatgidhidhaꞌ, cham tuꞌ nam sɨlhkam ñioꞌkiꞌñ gu Dios tu aꞌgidhaꞌ joidham jix joojoidhat. Ku baꞌ guꞌ dhiꞌ kam aayaꞌ ji gu tanoolh nam paiꞌ dhuuk jum tulhiiñaꞌ jaꞌp ioꞌm paꞌ, nat guꞌ gu Dios pu bɨjɨk dɨr tu dai na puꞌñi ja tulhiiñchudaꞌ gu puꞌñi chuꞌm gu jaꞌtkam.
Jaꞌpni nat jax ja doodaꞌ janoꞌ gu noonbiꞌñ na mɨt jum uaꞌtulh buiñor. Tɨɨꞌ nat moo janoꞌ tu chia nam ja daꞌngɨi ja buuprai mu jaꞌk xi ja iabuꞌ na paiꞌr tu tulhiiñaraꞌ, na giilhim jir jix chukgam kɨr, cham tuꞌ nat paiꞌp tu ja uañ na mɨt jum uaꞌtulh buiñor. Xib dho guꞌ dai nam pɨx am tɨ nɨɨr janoꞌ nam paiꞌ dhuuk bhammɨ aayaꞌx dhaam na paiꞌ ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam na mɨt tuꞌ bhaan jum uaꞌtulh nam baꞌ bam tulhiiñ. Gio jaꞌpni ɨp na jax guiꞌ nam bɨjɨk yaꞌ oipimɨk gu jaꞌtkam nat cham jɨꞌxdhat tu ja uañ gu Dios nam puꞌñi giilhim bɨɨx aixim jix buam tu buadaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, guꞌ jaꞌpji nat pu maaꞌn jimdam ja koi ji suudaiꞌ kɨꞌn janoꞌ nat jix ioꞌm tu duukchuda nat baꞌ miꞌ dhɨr bhaiꞌ ji chɨs gu suudaiꞌ na mɨt baꞌ kɨꞌn ba koi bhaiꞌkuk. Daipuꞌ gu Noee jix joiꞌndak palhbui na cham mukiaꞌ bhaiꞌmui ja bɨɨm gux xijum gook gu jajaaꞌnniꞌñ. Na guꞌ gu Noee miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ, gam na bhaankamuꞌn tɨi pup tu ja aꞌgidhimɨk gu jaꞌtkam, guꞌ ji na mɨt guꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ tuꞌ kaꞌm tɨɨ gu Dios. Gio puiꞌ na jax guiꞌ nam bɨjɨk mu oiꞌñkat Sodooma gio jaꞌpni jaꞌk na paiꞌ Gomorra tɨ tɨɨgich nam puꞌñi cham tuꞌ kaꞌm nɨidhat gu Dios, bɨɨx aixim tu buadaꞌ am na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Jaiñ nat puiꞌ cham jup ja joiꞌgɨlh gu Dios, pu maaꞌn jimdam ji nat ja koi tai kɨꞌn, mataip ja dooda bɨɨx dappaam. Dhiꞌm sap baꞌ bhaan jix mat kaꞌ gu jaiꞌ jaꞌtkam nam jaiꞌchdhɨlhiaꞌ gatuuk na puꞌñip tu ja doodaꞌ noꞌm jax dhuukat cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ puꞌñi, noꞌm guꞌ bɨɨx aixim tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Janoꞌ maaꞌn pɨx gu maaꞌnkam Lot tɨɨgim miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios bhaiꞌ ja bui gu Sodooma oiꞌñkam, sia ku guꞌ tɨix buam ja nɨiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ. Puiꞌ kut baꞌx joiꞌmdak palhbui gu Dios na baꞌ cham bhaiꞌ mɨɨyaꞌ bɨnkam gu jaiꞌ nat paiꞌ dhuuk ja mɨiꞌñ. Na guꞌ miꞌ puiꞌ xi jimdaꞌ na jax jix aaꞌndaꞌ gu Dios sia dɨɨlh, xi ñakgat sia ku tɨix buam ja nɨiꞌñ nam bɨɨx aixim tu buadaꞌ, gio nam bɨɨx aixim kaiꞌchdhaꞌ gu miꞌ oiꞌñkam gammɨjɨ nabap tanoolh. Baꞌ puꞌñi ɨp aach noꞌch moo tuꞌ sɨlhkam tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ xi jiim na jax jix aaꞌ gu Dios, guiꞌ dhoch palhbuidhaꞌ noꞌt ba jich maꞌiich gux buam jum duukam. Guꞌ baꞌ guiꞌ nam bɨxchuꞌ bhaan jum uaꞌtulhiꞌñ xib, dai na ba ja biꞌchulhiꞌñ na ja tulhiiñchudaꞌ xi ja aaꞌñdhai na mɨt tuꞌ bhaan jum uaꞌtulh janoꞌ na paiꞌ dhuuk jum aayaꞌ nam buiñor aayaꞌ guch Xoiꞌkam.
10 Bɨɨx ja tulhiiñchudaꞌ gu Dios guiꞌ nam tuꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ gu ñioꞌkiꞌñ na tɨi tum aꞌga, nam dai bɨxchuꞌ bhaan tɨtɨɨꞌñcho nar jix buam jum duukam, nam guꞌ jaꞌp moo cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ gu jaꞌtkam, gɇꞌgɇrkam jum taatɨt bɨɨx aixim tu buadaꞌ am, gam nam bɨɨx aixim jix buam xi ja aiꞌchuxdhat ja aꞌga gu noonbiꞌñ gu jaꞌook. 11 Gu noonbiꞌñ gu Dios cham tuꞌ moo puiꞌ pɨk gɇꞌgɇrkam jup jum taat am, sia kum guꞌr gɇꞌgɇrkam paꞌ, cham paiꞌ dhuuk tuꞌ pɨx ja ɨlhdhat bɨɨx aixim ja aiꞌchuxiꞌñ am gu noonbiꞌñ gu jaꞌook, ni nam paiꞌ xi ja iattulhiꞌñ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ.
12 Guꞌ matgam dhiꞌ dhi jaꞌtkam ni jɨꞌx ji kum iam ja jur biaꞌ, ni jɨꞌx nam xim gaꞌnga na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios nam tuiꞌñgɨdaꞌ. Jaꞌp pɨx nam dudua jaꞌp na jax gu sasoiꞌ nam pu cham ja jur biaꞌ, jaꞌp pɨx nam mɨkkat ja koodai ba ja biomaꞌ. Dhiꞌ puꞌñi jaꞌk pɨx ji buan am, gammɨjɨ pup kaiꞌchidhaꞌ am nam jax aajidhaꞌ nam sia dɨɨlh pu cham maatɨt kɇɇkɇꞌ. Ku baꞌ guꞌ dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam am tɨꞌñchokaꞌ am ji na jaꞌp tu ja jimiaꞌ na jax gu sasoiꞌ nam ja koodat ja kuaꞌdaꞌ gu jaꞌtkam. 13 Na mɨt guꞌ dhiꞌ giilhim gɇꞌ bam uaꞌtulh nam bɨɨx aixim bhaan ja tulhiiñchuꞌn gu jaꞌtkam. Puiꞌm dho ka xi chu bua xib nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ nam bhaan jix bhaiꞌm taatɨt gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ. Jaꞌp chi moox buam gio nax xiꞌɨraam noꞌ pim aapiꞌm jaiꞌ mɨjɨmmɨp xi oipo paiꞌ nam tu piastatdaꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam, nam guꞌ bɨɨx aixim jum buadaꞌ miꞌ puiꞌ ji chu buaꞌt.
14 Nam guꞌ kaiꞌñkam gammɨjɨ pɨx jum uaꞌtulhiꞌñ jia. Sia tuꞌ ubii noꞌ mi jaꞌp paiꞌ oirɨ dho guꞌx joidhat nɨiꞌñdhaꞌ am ji, maakam jum aagɨt nɨiꞌñdhaꞌ am. Dhiꞌm baꞌ ji ja nɨidhat puiꞌ jaꞌk jup tɨ bhɨɨjidhaꞌ gu jaiꞌ nam cham jir pu chuꞌm, gio guꞌ bɨxchuꞌx aaꞌndaꞌ am nam tu biaꞌkaꞌ jix dhaꞌram namkɨm. Dhiꞌ baꞌ kɨꞌn puiꞌ bam kaiꞌch nam cham tuꞌr jix kɨkɨɨꞌ jaꞌtkam. 15 Baꞌ dhiꞌ pu maiꞌ ba suulhgix kat jup tuꞌiiꞌ am, nam guꞌ cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jiim na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios nam tuiꞌñgɨdaꞌ, dai dɨɨlh pɨx nam jax ɨlhiiꞌñ. Puiꞌ pɨx jaꞌk jup tu jim am guꞌ nat jax tu jii bɨjɨk guiꞌ na Balaam tɨɨgich, maraaꞌn gu Beor, na tɨi tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor gu Dios, guꞌ ji na guꞌ puꞌñi muiꞌx maiꞌchim kaꞌ gu tuumiñ nam namkiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam, sia ku guꞌr jix buam jum duukam gu tuꞌ nam chiandaꞌ na jax dhuñiaꞌ na jax cham puiꞌ jaꞌk aaꞌ gu Dios. 16 Guꞌ ji nat guꞌ maaꞌnnim cham puiꞌ ka ji chu buus na jax tɨi ka tɨ ɨlhiiꞌñchuꞌndat. Mummu paiꞌ boi chaꞌm na ka jim, miꞌ ma juraap gu bhuruꞌxiꞌñ na bhaan jim. Jotmodaꞌ bhaamdaꞌ kɨꞌn bhaiꞌ ba ñio, baꞌ miꞌ dhɨr tooꞌnnɨk pu jaꞌk gɨi gu Balaam, nat guꞌ dhiꞌ bhaan ba maat na cham jir am gu puiꞌ na jax jum aaꞌntugɨt muiꞌ ka jim.
17 Dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam jaꞌpni pɨx ji buan am na jax noꞌ tɨi mu jaꞌp paiꞌ gɇꞌgɇr kakolhbixdhix gu suudaiꞌ, guꞌ ji noꞌ guꞌ pu cham mi suuꞌn, jir jaꞌp pɨx kaꞌ baꞌ na mi kakolhbixdhix kaꞌ. Piam jaꞌpni ɨp na jax gu tɨbaaꞌ noꞌ bha jaꞌp paiꞌ ka daraa, guꞌ ji noꞌt guꞌ jotmodaꞌ muiꞌ ji jɨb, pu cham paiꞌ matgilhiaꞌ, na guꞌ paiꞌ na jaꞌk jax ja doodaꞌ. Puꞌñi pɨx jaꞌk jup ji bubuakiaꞌ am dhiꞌ, nam guꞌ dhiꞌ ba biꞌchulhdhix nam mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ na paiꞌ giilhim jix chu tukgam, na pu cham tu maax ni jɨꞌx. 18 Nam guꞌ giilhim gɇꞌgɇrkam jum taatɨt bɨɨx aixim kaiꞌchdhaꞌ dai, cham paiꞌ dhuuk gampaiꞌ pɨx jum ɨlhdhat tu aꞌgaꞌ am. Gam nam ja iatgidhat ja chiandaꞌ nam jix buam jum duukam jup tu duñiaꞌ guiꞌ nam kiaꞌpɨx bax mat kaꞌ na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios nam tuiꞌñgɨdaꞌ. 19 Puiꞌ xi ja tɨtdat am nam dai puꞌñi jaꞌk jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ noꞌm puiꞌ xi chu bua nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ dɨɨlh, gio sap nam cham tuꞌm tulhiiñaꞌ sia kum puꞌñi jaꞌk tu jim. Guꞌ ji nam guꞌ pu dɨɨlh maiꞌ suulhgix kat jup tuiꞌkaꞌ nam giilhim bɨɨx aixim tu buadaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. Bax bhaiꞌ ba ja dagiaꞌ gux buam jum duukam, nam guꞌ miꞌ puiꞌ xi chu buidhaꞌ na jax ja chiandaꞌ. Iam guꞌ nam tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ gɨt gu Dios. 20 Baꞌ guiꞌ nam puꞌñi tɨi ba tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, nam bax mat kaꞌ nat ja aꞌmkam muu kuruus taꞌm nam baꞌ cham kam tulhiiñaꞌ, guꞌ ji noꞌ mɨt guꞌ gio jaꞌk jup suulh mu jaꞌk na paiꞌr tu uaꞌtulhdharaꞌ nam giox buam jup ba tu buadaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, jix ioꞌm jix buam tuꞌm pɨx ba biꞌyaꞌ am, cham tuꞌ puiꞌ kiaꞌ na jax bɨɨpɨꞌ dɨr nam chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam. Jix ioꞌm jix buam pɨx ba tu buadaꞌ am na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. 21 Jir am kat nam pu cham mamtɨdaꞌ gɨt na jax jir tuꞌm kam guch Xoiꞌkam nam baꞌ cham puꞌñix ioꞌm bam uaꞌtulhdhaꞌ noꞌ mɨt alhio pɨx xi chɨ jɨɨꞌñdhak buiñor guch Xoiꞌkam gio jaꞌk jup suulh mu jaꞌk na paiꞌr tu uaꞌtulhdharaꞌ jaꞌp xi dhuuk na jax jaꞌk tɨix aaꞌ guch Xoiꞌkam nam tuiꞌñgɨdaꞌ gɨt. 22 Dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam puiꞌ pɨx jaꞌk ba tu jimdaꞌ am na jax gu gagoox noꞌt mi jaꞌp paiꞌ ma bio, jaꞌxpɨx giop xi jugai gu bioxiꞌñ. Piam puiꞌ na jax gu tooxkolh noꞌ mɨt tɨix bhaiꞌ batbich jix kɨɨꞌ suudaiꞌ kɨꞌn, nam paiꞌ dhuuk xi dhoꞌñchoꞌ, giop xi dhaiꞌññiaꞌ nam bakchiraꞌ mu na paiꞌx chu jaraam, puiꞌ na jax jix ikooraꞌ mi jaꞌp ba oirɨdaꞌ. Puꞌñi pɨx jaꞌk tu jimdaꞌ am guiꞌ nam jaꞌk suulhgɨi giop bam uaꞌtulhdhaꞌ, sia kut tɨi ba tu ja uañdhak guch Xoiꞌkam.