3
Na jax tum duñiaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk gio yaꞌp aayaꞌ guch Xoiꞌkam
Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, aañ yaꞌ dɨr gio muiꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ, dhiꞌ kɨꞌn baꞌ moo bar gookim. Bɨɨx gook kaꞌm dhiꞌ uꞌuan jir maaꞌn na ñich jax pɨx miꞌ tu jam uaꞌñxi nañ bhaan jam guguuxiꞌñ na pim jax jaꞌk jir maaꞌn na pim jax miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌn na jax jix aaꞌ gu Dios na pim baꞌ cham maakam ba jim aagaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Tɨꞌñchokat japim miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na mɨt jax tu uaꞌnak guiꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk gu Dios, gio nat jax jaꞌk jup xi chɨꞌɨɨk gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam guiꞌ nat jaroiꞌch aꞌmkam muu na yaꞌ xi oilhimɨk, gam na mɨt jax tu jam aꞌgi gu noonbiꞌñ nam bɨɨmaꞌn oipimɨk.
Jaꞌpniñ baꞌ moop xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ na pim baꞌ moo tɨꞌñchokat, na janoꞌ na paiꞌ dhuuk ba miamlhidhaꞌ na tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, bɨɨx aixim pɨx ba tu buadaꞌ am gu jaꞌtkam nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ na pu cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, gam nam bɨɨx aixim bhaiꞌ ji jam tɨɨdaꞌ nam bhaan pɨx jam asdaꞌ aapiꞌm na pim ba kaichuꞌ guch Xoiꞌkam. Jup jam tɨtdadaꞌ am: “¿Jax jum duu na saak gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam na pim jup kaiꞌchdhaꞌ, nat baꞌ moo cham paiꞌ ba ji ai? Jaꞌp moo na pur iatdaꞌ ji bak. Bɨjɨk dɨr pu chuꞌm ba tum aꞌga, yammɨ puiꞌ ba koi mɨt guch gɨꞌkoraꞌ kat pu chuꞌm jup xi chɇ kɇɇjimɨk. Gio guꞌ ni ku cham paiꞌ iam maakam jup ba tum duñiim noꞌ moo tum pataasaim, puiꞌ na jax pɨx ba tu tuꞌiiꞌ na jax pu ba tu tuꞌiiꞌ nat dɨr jup jum duu dhi oiꞌñgaꞌn. Jaꞌp moo na pur iatdaꞌ ji dhiꞌ.”
Puꞌñi jaꞌk jam tɨtdadaꞌ am jaiꞌ dhɨt gu jaꞌtkam, nam guꞌ cham mat kaꞌ nax ioꞌm bɨjɨk dɨr nat jax jup duu gu Dios dhi oiꞌñgaꞌn gio dhix dhaam, chakui paiꞌx maax kat gu dɨbɨɨr na jax xib. Na guꞌ suudaiꞌ pɨx ya suuꞌn kat bɨɨx kap na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn moo janoꞌ nat jax jup duu gu Dios, cham paiꞌ maaꞌn kap jix chu gak kat. Guꞌ ji nat guꞌ dɨɨlh gu Dios pɨx jup tu duu nat baꞌ jɨꞌmaꞌn kap pɨx jim tua gu suudaiꞌ, puiꞌ kut baꞌx chu gak kɨr jup tum duu jaiꞌ kap. Gio xib paꞌ nat tum surnɨk yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn nat gɇꞌ tɨs gu suudaiꞌ, gu Dios pɨx jup tu duu ɨp, na guꞌ bɨxchuꞌx aichuꞌn. Guꞌ baꞌ gu xib na yaꞌ ba miamlhim ɨp na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, gu Dios na jaroiꞌ bɨxchuꞌx aichuꞌn na pu tu duñiaꞌ, puiꞌ jaꞌk ba tu dai na tai kɨꞌn mɨidhai tɨɨmoꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Gio baꞌ na tai chɨr ja tulhiiñchudaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk buam pɨx tu buadaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, daipuꞌ na xi ja aaꞌñdhai na mɨt tuꞌ bhaan jum uaꞌtulh janoꞌ nam paiꞌ dhuuk bhammɨm jumpadaꞌ gu jaꞌtkam buiñor.
Tɨꞌñchokat japim na gu Dios cham tuꞌ xijaichuꞌn na pu tu duñiaꞌ, ni na mɨk kam tɨ ɨlhiiꞌñ siat chi mambhɨɨx jix chaꞌtmam ooꞌm oidhaꞌ ba jur. Maaꞌn tanoolh dho pɨx tɨ ɨlhiiꞌñ gu jaꞌkbuiꞌ oidhaꞌ, sia ku guꞌ aach jich bui mambhɨɨx jix chaꞌtmam ooꞌm oidhaꞌ ba jur. Cham tuꞌ ji na moo nar saalhiom gu Dios na puiꞌ tu kuugalhdhaꞌ nat jax tu dai na puiꞌ saak gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam, sia kum puiꞌ kaiꞌch jaiꞌ dhɨt gu jaꞌtkam na pur iatdaꞌ. Guꞌ jaꞌpji na tɨi ja nɨɨr pɨx ji nam gɨt bɨɨx gu jaꞌtkam kɇɇji gu ñioꞌkiꞌñ miꞌ puiꞌ ka xi jimiaꞌ na jax jum kaiꞌch nam baꞌ cham jum tulhiiñaꞌ. Na guꞌ bɨɨx na jɨꞌk jaꞌtkam tɨix ja joiꞌgɨꞌn gu Dios, puiꞌ ku baꞌ cham ob bha jimiim yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, na mɨt guꞌ chakui bɨɨx kai gu ñioꞌkiꞌñ.
10 Ku baꞌ guꞌ na paiꞌ dhuuk jum aayaꞌ na bha jimdaꞌ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, yaꞌ pɨx ji na ba kɨɨkaꞌ cham jum ɨlhdham, cham jaroiꞌ mat kaꞌ na jax chuꞌm tanoolh. Jaꞌpni na jax baꞌ gu jax chuꞌm jix ɨxkum noꞌ paiꞌ bax chɨ ɨɨxdham baꞌk chɨr na guꞌ pu cham aagiꞌñdhaꞌ gu mi kiokam, miꞌ pɨx ba bakiaꞌx xɨꞌlhim. Puꞌñi jaꞌk jup ji buusniaꞌ guch Xoiꞌkam na paiꞌ dhuuk bha jimdaꞌ, dai na jotmodaꞌ pɨx giilhim ba tɨm tɨꞌyaꞌ. Baꞌ pu cham paiꞌ matgilhiaꞌ dhix dhaam, gio gu chiichiaꞌ bhaiꞌ naiꞌ ji mɨɨyaꞌ gam guiꞌ na jɨꞌk tuꞌ bha jaꞌp tu daraa. Gio dhi oiꞌñgaꞌn bɨɨx pu mɨɨyaꞌ maaꞌn jimdam bɨnkam gu tuꞌ na yaꞌx chu jaiꞌch, na guꞌ janoꞌ bar bhaan kaꞌ na paiꞌ dhuuk ja aagiꞌñdhaꞌ gu Dios gu jaꞌtkam nam tuꞌ jax buimɨi nam duduakat ja tutkuꞌ bhaan.
11 Dho jaiñ, bax maat japim dhoñ jaaduñ na jax jix ɨɨbhidham tum duñiaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, na paiꞌ dhuuk bha jimdaꞌ guch Xoiꞌkam. Baꞌ miꞌ pim puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ gu Dios, chaꞌpim jix buam ka tu buadaꞌ, na pim guꞌ bax maat baꞌ xib na jax chu ja doodaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk cham tuꞌ kaꞌm tɨgiaꞌ gu Dios. 12 Guꞌ dai ji na pim miꞌ puiꞌ jiimɨt na jax jix aaꞌ pɨx tɨ nɨɨrdaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk bha jimdaꞌ. Gammɨjɨ pim pu chuꞌm bhaan tɨtɨɨꞌñchokat puiꞌ xi chu duñiidhaꞌ na jax jix aaꞌ na baꞌ jotmodaꞌ bha jimdaꞌ. Baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk bar bhaan kaꞌ na bha jimdaꞌ guch Xoiꞌkam, pu maaꞌn jimdam bhaiꞌ pu mɨɨyaꞌ dhix dhaam na bhaꞌñi jaꞌp bɨnkam guiꞌ na jɨꞌk bha jaꞌp tuꞌ daraa. Pu cham paiꞌ tu matgilhiaꞌ, na guꞌ pu bɨɨx tɨ mɨɨyaꞌ, na guꞌ giilhim nammɨ kaꞌn kɨkkidhaꞌ gu tai. 13 Ku baꞌ guꞌ aach nach jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam jimiaꞌ ich ji na paiꞌ gu xibkam oiꞌñgaꞌn gio na paiꞌ gu xibkam jix dhaam, nat paiꞌ tuch iimchuda gu Dios nach aichdhaꞌ na paiꞌ dhuuk puꞌñi ba tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Bhammɨ jaꞌk dho gi cham tuꞌ ka jaiꞌch kaꞌ ji gu uaꞌtulhdharaꞌ, cham paiꞌx buam ka tum buadaꞌ na jax cham jir am.
14 Puiꞌ kuñ baꞌp jam tɨtdañ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim cham jax jim aagit miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios cham jim oꞌjolhdhat, na baꞌ na paiꞌ dhuuk yaꞌ aayaꞌ guch Xoiꞌkam, pu jam baidhikaꞌ maaꞌn jimdam, na pim guꞌ cham tuꞌ bhaan uꞌuaꞌtulhdhix kaꞌ. 15 Puꞌjani pɨx kaiꞌñkam baꞌ cham ob paiꞌ aajim guch Xoiꞌkam yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, na guꞌx aaꞌ nach bɨɨpɨꞌx bhaiꞌ miꞌ puiꞌ ka xi jimiaꞌ na jax jix aaꞌ na baꞌ bhaiꞌ ba jimdaꞌ, baꞌ miꞌ dhɨr dai na bach baidhikaꞌx dhaam nach paiꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ. Gu Paablo guiꞌ na puiꞌp jir jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan, dhiꞌ pɨx bhaan jup tu aꞌga miꞌ uꞌuan taꞌm nat paiꞌ tu jam uaꞌñxi nañ tuꞌ bhaan tu jam aꞌgiꞌñ aañ xib, daipuꞌ na jɨꞌk jax jurtudim gu Dios na mu tu jam uaꞌñxiꞌñ. 16 Bɨɨx moo nat jɨꞌkim ba tu jam uaꞌñxi, dhiꞌ pɨx pu chuꞌm bhaan tu aꞌga nañ jax chu jam aꞌgiꞌñ aañ, na puiꞌ bhaan jup jam guguuxiꞌñ na pim jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ, sia ku jɨꞌmaꞌn kap jix ioꞌm jix xijaim tu aꞌga na cham pɨk moo jaroiꞌ maatɨt xi kaayaꞌ na jax jir jum duukam. Ku guꞌx maatɨt kaayaꞌ am ji guiꞌ nam bɨɨx ja jujur kɨꞌn jix biiñak buiñor gu Dios. Guꞌ baꞌ jaiꞌ dhɨt nam cham pɨk buiñor jix biiñak kat gu Dios tu jiñkuiꞌñdhaꞌ dhi uaꞌnaꞌn gu Paablo, maakam pɨx ɨlhdhat kɇɇkɇꞌ am, cham tuꞌ puiꞌ na jax kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch. Baꞌ noꞌ mɨt guꞌ cham bɨɨx ja jujur kɨꞌn xim gaa na jax pɨk kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch, pu cham jɨꞌxdhaꞌ maatɨt kaayaꞌ am, maakam pɨx ɨlhdhat kɇɇkɇꞌ am. Sia gu jaiꞌ ñioꞌkiꞌñ gu Dios na cham jir uaꞌnaꞌn gu Paablo bhaiꞌ maakam ji dhuñiaꞌ am nam jax pɨx jaꞌk ɨlhdhat kɇɇkɇꞌ dɨɨlh, cham tuꞌ na jax pɨk kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch, nam guꞌ cham bɨɨx ja jujur kɨꞌn jix biiñak kat buiñor gu Dios tu jiñkuidhaꞌ. Ku baꞌ guꞌ dhiꞌx ioꞌm ja tulhiiñchudaꞌ ji gu Dios noꞌ mɨt jax dhuuk maakam duu.
17 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, tɨ nɨidhat japim nam cham jam iatgidhai mu jaꞌk jam aichdhaꞌ ja bui dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam, nañ guꞌ ba jam aagiꞌñ nam kaiꞌñkam muiꞌ cham maatɨt kɇɇkɇꞌ na jax pɨk kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Sia kum guꞌ tɨi tu jiñkuiꞌñ, maakam pɨx ɨlhdhat kɇɇkɇꞌ am, nam guꞌ cham bɨɨx ja jujur kɨꞌn xim gaꞌngadaꞌ na jax pɨk kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch. 18 Aapiꞌm guꞌ dai ji na pim jix ioꞌm muiꞌ xi gaagidhaꞌ na pim jax jaꞌk jix bhaiꞌ machiaꞌ na jax jir tuꞌm kam gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam guiꞌ nat jaroiꞌ xich joiꞌndak tuch ñamkix guch uaꞌtulhdharaꞌ bhammɨ kuruus taꞌm, gio baꞌ na pim jix bhaiꞌ machiaꞌ na pim jax jaꞌk joidham jix chu joiꞌgɨꞌndaꞌ. Gammɨjɨch baꞌ moo tu daandaꞌ buiñor sia nar paiꞌ dhuuk kaꞌ gɨt. Jaꞌpni pɨx tuiꞌkaꞌ.