2
Na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ gu Paablo nat soiꞌm duu dɨɨlh guch Xoiꞌkam sia ku jax jix ioꞌm jir gɇꞌkam
Aapiꞌm jiñ jaaduñ, noꞌ pim bax maat na guch Xoiꞌkam pɨx jam guguuxiꞌñ bɨɨx aixim bhaan, gio noꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ jam aꞌm tajaañix, gio noꞌ pim jix maat na jax jaꞌk jum bua noꞌ pim nɨiꞌñ na maadɨt miꞌ paiꞌm tulhiiñ, jam aꞌm jum aaꞌ ɨp na pim jix bhaiꞌ kaiꞌchɨt tu oiꞌñkaꞌ. Bɨɨx na pim xim ja joiꞌgɨꞌndaꞌ maaꞌn na jɨꞌx. Gio jax ña pim jum aaꞌndaꞌ, bɨɨx maap na pim puiꞌ jaꞌk jum aaꞌndaꞌ, cham tuꞌ na maadɨt maakam jum aaꞌndaꞌ, sia gu tuꞌ na pim jax jix dhuñiik kaꞌ. Aañ joidham jix bhaiꞌñ chaat kaꞌ noꞌ pim bɨɨx puꞌñi tu duiñchuꞌ. Chaꞌpim gɇꞌgɇrkam jum taatɨt bɨɨx aixim tu buadaꞌ na pim dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ, na guꞌ dhiꞌ dai na pim jax dhui bhaan pɨx jix bhaak kaꞌ, guꞌ jaꞌpji na pim soiꞌm ɨlhdhat tuꞌ jax buadaꞌ nar jix bhaiꞌm duukam. Puiꞌ pim ja biaꞌkaꞌ gu jaiꞌ nam jix ioꞌm muiꞌ namɨɨk, cham tuꞌ puiꞌ na aapiꞌm. Na guꞌ cham jir am noꞌ jaroiꞌ gan gaagim na jaꞌp jim aagɨt na dɨɨlh joidham jix bhaiꞌ tu jimdaꞌ, guꞌ jaꞌpji bɨɨx maaꞌn jimdam na pim maap gaaꞌñchuꞌndaꞌ na jax jaꞌk jix bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ.
Puiꞌ pim jaꞌk jup jum aagɨt tu jimdaꞌ na jax guch Xoiꞌkam na yaꞌ xi oilhimɨk. Jaꞌpni jaꞌk bo nat tu jii: Sia ku guꞌ jaꞌxbuiꞌp jir gɇꞌkam na gu Dios, cham jɨꞌxdhaꞌ jaꞌxbuiꞌ gɇꞌkam jum ɨlh. Jaꞌp xi dhuuk na dɨɨlh jax jir tuꞌm nat baꞌ miꞌ dhɨr tujuandam kɨꞌn ji bii nat maaꞌnkam jup jim duuk maaxir yaꞌ aach jich bui. Baꞌ soiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ na jɨꞌx yaꞌ oilhimɨk tuukuꞌ bhaan, miꞌ dhɨr baꞌ dɨɨlh maaxik xim kɨi na mɨt mua, na guꞌ tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. Puiꞌ jaꞌk tɨɨ mɨt na giilhim jix buam tu jim, bhaankam jix xiꞌɨꞌrak mua mɨt bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt. Puꞌñi dhuuk baꞌ gu Dios dɨɨlh jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn dai nat paiꞌ dhuuk giop tɨs jix dhaam, cham jax chuꞌm jumai jaꞌxbuiꞌ joidham kaidhaꞌ na jax guiꞌ. 10 Baꞌ na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, ja oꞌlhia kɨꞌn guꞌkuyaꞌ am buiñor gu Jesuus bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk jix dhaam jup tuꞌiiꞌ, sia guiꞌ nam yaꞌp tuiꞌkaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, sia guiꞌ nam ka koꞌiix kaꞌ. 11 Bɨɨx bhaiꞌ ji machiaꞌ am na dai gu Jesuus jich Xoiꞌkam jix ioꞌm jir gɇꞌkam, puꞌñi dhuuk baꞌ gɇꞌkamtudaꞌ am gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ.
Gu Paablo na ba ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jaꞌp ji buan nam tɨ bɨgiiꞌñ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn
12 Jaꞌp jañ baꞌ xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan. Tɨꞌñcho iñ na pim tuꞌ kaꞌm jiñ ñɨidhat miꞌ puiꞌ duñiidhaꞌ jax ñañ jam tɨtdadaꞌ janoꞌ nañ mup tuꞌt jam bui. Aañ baꞌ xib jup jix aaꞌ na pim jix ioꞌm tuꞌ kaꞌm jiñ chɨɨgɨi miꞌ puiꞌp xi dhuñiaꞌ nañ jax jam tɨtda, nañ guꞌ mɨk jup tuꞌiiꞌ. Dɨɨlh japim miꞌ puiꞌ xi jiimɨt na pim jax jaꞌk cham mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ na pim paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, tuꞌ kaꞌm japim xi chɨ nɨidhat sia tuꞌ na pɨx bhaan na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ. 13 Na guꞌ gu Dios dɨɨlh puiꞌ jam jurtudidhaꞌ na pim baꞌ dai gux kɨɨꞌp jum duukam bhaan tɨtɨɨꞌñchot puiꞌ tu duiñchuꞌndaꞌ, na guꞌ guiꞌx aaꞌ na pim jix bhaiꞌ ji bubuakiaꞌ buiñor.
14 Bɨɨx na pim jɨꞌk jix bhaiꞌm duukam jup tu buadaꞌ, chaꞌpim bhaan ñiokbodaꞌ, ni ku pim pɨx am bhaan tu aꞌgadaꞌ 15 na baꞌ cham tuꞌx buam jum duukam jam aꞌm jup tuiꞌkaꞌ nam xi jam nɨiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam guiꞌ nam cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ. Puiꞌ pim jaꞌk tu jimdaꞌ nam jax jaꞌk jix maatɨt jam nɨiꞌñdhaꞌ na pim jir maamraꞌn gu Dios. Na guꞌ aapiꞌm jaꞌp ji buan na pim mɨmɨim yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn ja bui guiꞌ nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, jaꞌp na jax gu chiichiaꞌ nam mɨmɨimdaꞌ tukaaꞌ jaꞌk bha jaꞌp jix dhaam. 16 Baꞌ dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nar jix bhaiꞌm duukam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook dhiꞌ na sia jaroiꞌx kɨɨꞌ iiꞌmdaꞌ tɨgiaꞌ noꞌt bhaan tɨ jɨɨꞌñdhak miꞌ puiꞌ ba jii na jax jum kaiꞌch. Aañ baꞌ cham paiꞌ jax jiñ aaꞌndaꞌ janoꞌ na guch Xoiꞌkam gio yaꞌp aayaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan noꞌ pimɨt puꞌñi miꞌ puiꞌ jii nañ jax jam tɨtda, na guꞌ cham tuꞌr jaꞌp pɨx kaꞌ baꞌ nañ jɨꞌx naiꞌ oilhiaꞌ nañ bhaankam tu juanaꞌ guch Xoiꞌkam. 17 Baꞌ cham jax bua sia mɨt mañ mua, na guꞌ dhiꞌ jaꞌp ji buusniaꞌ nañ aañ baꞌ bɨɨx muiꞌ xi chɨ tɨkiaꞌ na jɨꞌx ka jam biꞌiix na pim tɨ tɨkiim, na guꞌ puꞌñi jaꞌk ji buusan na pim jum tulhiiñat miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ gu Dios tuꞌ sɨlhkam tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor. Aañ joidham jix bhaiꞌñ chaat dhiꞌ bhaan, tɨi puiꞌp jix aaꞌ iñ na pim gɨt aapiꞌm jaꞌxbuiꞌ puiꞌx bhaiꞌp jum taat kaꞌ na jax aañ. 18 Gi noꞌ pimɨt moo aapiꞌm jix bhaiꞌp xim ɨlh puiꞌ na jax aañ, puiꞌ pim jaꞌk xim ɨlhdhaꞌ na panaas aañ pɨx jir aapiꞌm kaꞌ.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo na mu ja joochxidhaꞌ gu Timoteo gio gu Epafrodito guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam Piliipos oidhaꞌ
19 Aañ mu jam joochxidhaꞌ gu Timoteo na mu jam tɨɨꞌmɨraꞌ na baꞌñ uaꞌpdhaꞌ na pim jax jum ɨlhiiꞌñ nañ baꞌ bhaan jix bhaiꞌñ ɨlhdhaꞌ, ku guꞌ noꞌx aaꞌndaꞌ gɨt ji guch Xoiꞌkam nar gɇꞌkam. Aañ guiꞌ pɨx buiñor jix biiñak. 20 Na guꞌ cham jaroiꞌx jaiꞌch na jax gu Timoteo na puiꞌx buam jup jum aaꞌ jam aꞌmkam jaꞌp na jax aañ. Cham jaroiꞌ jax xim aaꞌ iam noꞌx bhaiꞌ tu jam jim kaꞌ baꞌ cham. 21 Na guꞌ jaiꞌ dhɨt nam puiꞌ tɨip tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, dɨɨlh pɨx nam jax ɨlhiiꞌñ nam miꞌ puiꞌ jiim, cham tuꞌ na jax ɨlhiiꞌñ guch Xoiꞌkam. 22 Dai gu Timoteo nax bhaiꞌ miꞌ puiꞌ jim. Jix maat japim sia aapiꞌm na jax jaꞌk tu jim janoꞌ na puñ oiꞌñchuꞌ na chich bhammɨ dɨr tu jam aꞌgi gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook, bɨɨx aixim tuꞌm kɨꞌn jiñ palhbuidhim jaꞌp na jax maaꞌn gu alhii noꞌ joidham jix jɨɨgiꞌñ gu taataꞌn. 23 Dhiꞌñ baꞌ mɨjɨ xi jam joochxidhaꞌ nañ jax pɨx xi machiaꞌ na jax jaꞌk tuñ jimiaꞌ nañ yaꞌ kuup, 24 sia kuñ guꞌ aañ dɨɨlh buiñor jix biiñak kat tɨ nɨɨra na dɨɨlh pɨx pu tɨꞌyaꞌ guch Xoiꞌkam nañ jootom dɨɨlh mu jimɨi jam tɨgiaꞌ na pim jax jum ɨlhiiꞌñ.
25 Guꞌ baꞌ xib nañ muiꞌ xiñ gaꞌnga, bɨɨx jup jum aaꞌ nañ mu jam joochxidhaꞌ gu Epafrodito na puiꞌp jir jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan, sia ku pimɨt guꞌ aapiꞌm bhammɨ dɨr bhañ joochxi nach baꞌ puꞌñi yaꞌ maap ba tu juan bhaan gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook dhiꞌ nach kɨꞌn jich chulhiiñat xi ñakooꞌ. 26 Tɨi xi jam tɨɨgim sap bɨɨx aapiꞌm na pim jax jum ɨlhiiꞌñ, gio sap nax buam jum aaꞌ na pimɨt puiꞌ tɨ kai nat tu ai. 27 Maaxik jup tu ai dho, tɨip muu, guꞌ ji nat guꞌ siamri dɨɨlh gu Dios jix joiꞌmdak ma tɨɨ, sia aañ xiñ joiꞌmdak jiñ chɨɨ nañ baꞌ cham jumai pup bhaan jix buam jiñ aaꞌndaꞌ, daipuꞌ nañ tuꞌ pɨx pu bhaan jix buam bañ aaꞌ. 28 Mɨjɨñ baꞌ moo xi jam joochxidhaꞌ na pim baꞌ cham jax kam aaꞌndaꞌ na pimɨt giop ba tɨɨ, dai na pim joidham jix bhaiꞌ bam taat kaꞌ, jootom moo bhammɨ dɨr ba ji buusniaꞌ. 29 Joidham japim jix bhaiꞌm ɨlhdhai aichdhaꞌ na bhammɨ ba aayaꞌ, jaꞌp japim ɨlhdhaꞌ na jax gu miaꞌn jam jaduuñ, na guꞌ puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Jix ioꞌm japim tuꞌ kaꞌm ja nɨidhat jix ja joiꞌgɨꞌndaꞌ guiꞌ nam puꞌñi jaꞌk tu jimdaꞌ na jax dhiꞌ. 30 Tɨɨꞌ na guꞌ dhiꞌ tɨip mumkim, pu kaiꞌñkam pɨx na jaiꞌp jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam. Cham jaroiꞌ maadɨt aapiꞌm iam bha jimɨɨk jax kaiꞌch guꞌ na pim tuꞌ bhaan xiñ palhbuidhaꞌ nañ aꞌm tum aagim yaꞌ nañ paiꞌp tuꞌiiꞌ, dai dhiꞌ na yaꞌ jaꞌk gɨɨxchuꞌndaꞌ.