3
Gu Paablo na ba ja aagiꞌñdhaꞌ nax ioꞌm jum aaꞌ nach miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, cham tuꞌ nach jax jaꞌk tu jimdaꞌ aach dɨɨlh
Aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, jix bhaiꞌ pim jum taat kaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. Maaꞌn nañ jax jam tɨtda xib, na guꞌ aañ jiñ bui cham jax bua siañ pɨx mɨjɨ dɨr bhaiꞌ ji kɨksa, puiꞌ na ñich jax tu jam uaꞌñxi bɨɨpɨꞌ dɨr, na guꞌ aapiꞌm bhaan maachim na pim jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ. Chaꞌpim mi ja kɇkɇɇdat gu jaꞌtkam nam buam pɨx tu jim, nam guꞌ ja jikiakkichulhiꞌñdhat ja ɨꞌkɨ aꞌlhich gu ja tutkuꞌ gu jaꞌtkam nam sap baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nam jir Israel kam. Jax dhui na guꞌ guiꞌ nam sɨlhkam matgilhdhix kaꞌ nam jir Israel kam jaꞌtkam, jum aaꞌ nam puiꞌ jaꞌk tu jimdaꞌ na jax aach nach tu daan buiñor gu Dios, puiꞌ na jax pɨx jich jurtuꞌn gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, jix bhaiꞌch chaat ich baꞌ nach buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. Dhiꞌ bhaan tu daaꞌñchuꞌ ich aach, cham tuꞌ gu tuꞌ na daam dɨr jich chutkuꞌ bhaan jix maax kaꞌ. Maaxik dho aañ puiꞌ jaꞌk jup jir tuꞌm kat bɨjɨk nañ chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam. Cham jaroiꞌ puiꞌ jaꞌk jup tu jii janoꞌ na jax aañ. Na guꞌ na ñich jax maaxir, jix jum baik tanoolh kɨꞌn jiñ matgilh jamɨt na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nañ jir Israel kam maaꞌnkam, nam guꞌr Israel kam guñ gɨꞌkoraꞌ, gio miꞌ dhɨr jaꞌk jim iñ na paiꞌ gu bopxiꞌñ gu Benjamiin, baꞌ aañ jaiꞌp jir jiñ boxii. Guꞌ baꞌ nañ jax jaꞌk jix maatɨt kɇɇkɇꞌ na jɨꞌk jax tu aagix ja bui gu Israel kam jaꞌtkam, mu jaꞌk jañich maaꞌn ñiꞌook jup duu ja bui guiꞌ nam pariseos jum tɨɨtɨꞌndaꞌ. Baꞌx ioꞌm jix joojoidhat miꞌ puiꞌ jimdaꞌ iñ nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ, cham jaroiꞌ jaiꞌch kaꞌ na tuꞌ bhaan jax jiñ chɨɨdaꞌ, nam guꞌ bɨɨx pɨx jix mat kaꞌ nañ miꞌ puiꞌ jimdaꞌ. Baꞌ dhiꞌ bhaan gɇꞌkam jiñ chaatɨt bhaiꞌ ji ja tulhiiñchuda ñich guiꞌ nam ba tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. Jix ioꞌm guꞌ nañ tuꞌ kaꞌm ɨlhiiꞌñdhaꞌ puiꞌ nañ jɨꞌk jax tu jimdaꞌ. Baꞌ xib nañ buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, jaꞌp xi dhuuk jañich, na guꞌ pu cham tuꞌ bhaiꞌ na ñich ba maat. Jaꞌp pɨx guꞌ nañ miꞌ puiꞌ jimdaꞌ bak sia kuñ cham tuꞌ mi chɨɨgim jiñ iiꞌmdaꞌ bhaan, guꞌ guch Xoiꞌkam ji nar gɇꞌkam nax ioꞌm jum aaꞌ nañ machiaꞌ nar tuꞌp tuꞌm daꞌ. Dhiꞌ bhaan jañ baꞌ gampaiꞌ pɨx ba ɨlhiiꞌñ nañ jɨꞌk jax tu jimdat bɨɨpɨꞌ dɨr, dai guch Xoiꞌkam jañ pɨx bax dhaan gio nañ buiñor bax biiñak, na guꞌñ aꞌm tɨ nɨidhim, baꞌ gammɨjɨñ buiñor jup tuiꞌñgɨdaꞌ. Na guꞌ cham jɨꞌxdhaꞌx bhaiꞌ biꞌyaꞌ iñ gɨt buiñor gu Dios noꞌñ gɨt maaꞌn nañ jax miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax pɨx tu aagix ja bui gu Israel kam jaꞌtkam, guꞌ jaꞌpji na ñich buiñor tuꞌ sɨlhkam tɨ jɨɨꞌñ na ñich baꞌx bhaiꞌ ji bii. 10 Baꞌ xib dai nañ jix ioꞌm jix maachim na jax pɨk jaꞌk tu jim guch Xoiꞌkam. Jix aaꞌ iñ nañ jaꞌxbuiꞌ puiꞌ bɨxchuꞌp jix chu aichuꞌndaꞌ na jax guiꞌ nat dɨɨlh duadɨk giop buus mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr na mɨt tɨi yaas. Jaꞌxbuiꞌ puiꞌp jix aaꞌ iñ nañ jiñ chulhiiñaꞌ nat jax jum tulhii guiꞌ, gio pu chuꞌm kɨꞌn jup jix aaꞌ iñ nam jiñ bhaamkidhaiñ muꞌaaꞌ na mɨt jax chuꞌm kɨꞌn bhaamkidhak mua, 11 nañ guꞌ puiꞌp jix aaꞌ nañ duadɨi giop bamgiaꞌ miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr nat jax jum duu guiꞌ.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo nach xi guꞌkiꞌndaꞌ nach miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios nach baꞌ buiñor aayaꞌ
12 Ku guꞌ cham tuꞌ ji nañ puiꞌ kaiꞌñkam jup kaiꞌch nañ bar pu chuꞌm nañ jax chuꞌm bhaan tu aꞌga, ni kuñ cham puiꞌ jaꞌk kaiꞌch nañ jix uañ kɨꞌn ba kɨɨk. Jax dhui na ñich guꞌ chakui ai na paiꞌ juugɨt tu daaxix nañ aayaꞌ, baꞌñ aꞌm jum aaꞌ nañ pui miꞌ ka pup xi jimdaꞌ cham jiñ oꞌjolhdhat nañ baꞌ pu chuꞌm ba maiꞌchiaꞌ, nat guꞌ pu chuꞌm kɨꞌn jiñ aꞌm tɨ tɨɨ guch Xoiꞌkam nañ aꞌm jum aaꞌ nañ aayaꞌ sia nar jax kaꞌ gɨt. 13 Chaꞌpim puiꞌ jaꞌk jum aaꞌndaꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nañ moo puiꞌ bar tuꞌm. Chakui ji matgam. Ku guꞌ cham tuꞌ bhaan ka tɨtɨɨꞌñcho iñ ji nañ jax jir tuꞌm kat bɨɨpɨꞌ dɨr, jaꞌp xi dhuuk jañich bɨɨx. Baꞌ dai nañ bɨɨx jiñ jur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. 14 Bhaan jurchichu iñ nañ tu maiꞌchiaꞌ buiñor gu Dios na tuñ makiaꞌ na tuꞌñ aꞌm bipioꞌ, na guꞌch baiꞌñ na tuch makiaꞌ bɨɨx nach jɨꞌk jich chulhiiñat miꞌ puiꞌ jiim nach tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam Jesuus.
15 Bɨɨx nach jɨꞌk bhaan ba xich maat nach tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, bɨɨx dhɨt jach miꞌ puiꞌ duiñchuꞌndaꞌ na jax jaꞌk jum aaꞌ. Baꞌ noꞌ maadɨt cham maatɨt maakam jum aaꞌ na jax cham jir miꞌ puiꞌ, gu Dios dɨɨlh puiꞌ jaꞌk jurtudaꞌ na jax jir miꞌ puiꞌ. 16 Baꞌ puꞌñi jaꞌk bɨɨx maap miꞌ puiꞌ ba duiñchuꞌndaꞌ ich nach jɨꞌk tuꞌ bax maat nach aꞌm jum aaꞌ nach miꞌ puiꞌ duñiidhaꞌ gammɨjɨ.
17 Miꞌ pim puiꞌ tu daaꞌñchugɨt miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na pim jax jiñ ñɨiꞌñ aañ nañ miꞌ puiꞌ jim, piam guiꞌ pim xi ja nɨidhat nam jɨꞌk miꞌ puiꞌ ba jiim na chich jax jaꞌk jam aaꞌñdhak janoꞌ nach bhammɨp tuꞌt jam bui. Aañ pu jam tɨtda aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan. 18 Nam guꞌ muiꞌx jaiꞌch gu jaꞌtkam nam tɨi puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, dai ji nam guꞌ puiꞌ jaꞌk tu jim na jax jaꞌk bhaan jix maatɨꞌ nam cham jɨꞌx nɨidham gu uꞌuux na gai bɨɨt nat bhaan muu guch Xoiꞌkam. Muiꞌ kim jañich bhaan ba tu jam aꞌgi dhiꞌ bhaan jiñ jaaduñ, baꞌ gioñ puiꞌp xi jam tɨtdax buam jiñ aagɨt. 19 Jaꞌp ɨlhiiꞌñdhaꞌ am gu ja boopok na jax gu Dios nam baꞌ dai gu tuꞌ gaaꞌñchuꞌndaꞌ nam gaamdhaꞌ. Gio gu tuꞌ nam gɨt bhaan jix xiꞌɨrdaꞌ, jaꞌkbuiꞌ kat dhiꞌ bhaan gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ am, gio nam dai bhaan jujurtɨkaꞌ gu tuꞌ na yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn jix chu jaiꞌch. Ku guꞌ dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ am ji gatuuk nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. 20 Aach baꞌ dai nach ba iimchudhix nach buiñor aayaꞌ gu Dios. Baꞌ jix dhaam dɨr pɨx jup nɨɨraꞌ ich na bha jimdaꞌ gu gɇꞌkam jich Xoiꞌkam nax bhaaiꞌ na jaroiꞌ na pɨx baabuꞌ miꞌ dhɨr bhaan gu boi na mu jaꞌk bhɨix na paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. 21 Baꞌ yaꞌch pataaxdhai guch chutkuꞌ na cham kɨɨꞌ, puiꞌ jaꞌk duñiaꞌ na jax dɨɨlh gu tukgaꞌn na joidham tanoor, na guꞌ bɨxchuꞌx aichuꞌn na pu tu duñiaꞌ, sia tuꞌ na pɨx cham xijai kam ɨlhiiꞌñ, na guꞌx ioꞌm jir gɇꞌkam.