4
Gu Paablo na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ nam gammɨjɨx bhaiꞌm taat kaꞌ
Baꞌ jaꞌp jañ xi jam tɨɨdam ɨp jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan aapiꞌm nañ jix ioꞌm xi jam joiꞌmdat xi jam daꞌ, gam nañ tɨi xi jam tɨɨgim. Na guꞌ aapiꞌm jir jiñ maiꞌchɨk, jix bhaiꞌñ chaat iñ baꞌ jam bui. Miꞌ pim puiꞌ xi jiimdaꞌ na pim jax miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam nar gɇꞌkam.
Gu Eboodia gio gu Siintike, aañ soiꞌ ja tɨtda nam iam maaꞌn ñiꞌook xip duñiaꞌ, nam guꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Baꞌ aap Siisigo nap jir jiñ jaduuñ guch Xoiꞌkam bhaan, iam jap miꞌ dhɨr xi ja palhbuidhaꞌ nam jax jaꞌk maap maaꞌn ñiꞌook jup duñiaꞌ, aañ pum tɨtda, nap guꞌ dai aap miꞌ puiꞌ duiñchuꞌ gɨt tu juan jaꞌp na jax aañ. Jum guguuxdhak jiñ palhbui mɨt guꞌ dhi gook uꞌuub janoꞌ na ñich bhammɨ dɨr tu aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga nam jax jaꞌk dui cham mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ gu jaꞌtkam nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Sia bɨɨx gu Klemeente gio jaiꞌ jɨꞌkchi pup na mɨt jup jiñ palhbui, baꞌ aañ jix maat nam dhiꞌ bɨɨx ba uaꞌñix jix dhaam bhaan gu uꞌuan nam paiꞌ ja daasaim guiꞌ nam jɨꞌk gammɨjɨ buiñor bap tuiꞌkaꞌ gu Dios.
Baꞌx bhaiꞌ pim jum taat kaꞌ gammɨjɨ buiñor guch Xoiꞌkam. Gioñ moo puiꞌp xi chɨꞌyaꞌ: Jix bhaiꞌ pim jum taat kaꞌ. Chaꞌpim ja bhaamkidhat gu jaꞌtkam, jir jix bhabhaiꞌkam kaꞌ pim pɨx ja bui. Na guꞌ guch Xoiꞌkam bar miaꞌn na gio yaꞌp aayaꞌ, baꞌ cham jir am noꞌm jax jam aꞌga gu jaꞌtkam na pim cham jir jix bhabhaiꞌkam.
Chaꞌpim bɨxchuꞌx buam jum aagɨt bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ, guꞌ jaꞌpji na pim xi aagiꞌñdhaꞌ pɨx gu Dios buiñor ji chu daanɨt na tuꞌ jam aꞌm jum aaꞌndaꞌ. Xi taxchaabgidhai pim baꞌ na pim paiꞌ dhuuk puꞌñi xi aaꞌñdhai. Baꞌ dɨɨlh jam tajaañdhaꞌ guiꞌ na pim kɨꞌn jix bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ gammɨjɨ, na guꞌ dɨɨlh jix bhaiꞌx maat na jax jaꞌk jich guguuxdhatuꞌndaꞌ, sia kuch guꞌ aach dɨɨlh cham maat. Baꞌ guiꞌ pɨx puiꞌ jam jurtudidhaꞌ na pim baꞌ dai bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ na tuꞌr jix bhaiꞌm duukam, baꞌ bhaan jix bhaiꞌm taat kaꞌ pim, na pim guꞌ maap maaꞌn ñiꞌook jup duuk guch Xoiꞌkam Jesuus.
Gu Paablo na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ nam dai bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ gu tuꞌ nar jix bhaiꞌm duukam
Jaꞌpniñ baꞌ moop xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan. Dai gu tuꞌ nar jix kɨɨꞌp jum duukam japim bhaan tɨtɨɨꞌñchot miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Puiꞌ pim jaꞌk tu jimdaꞌ nam jax jaꞌk pɨx jix bhaiꞌ jam aaꞌndaꞌ gu jaꞌtkam na pim jir jix kɨkɨɨꞌ jaꞌtkam. Bɨɨx aixim japim tuꞌ kaꞌm xi chɨ nɨidhat.
Puiꞌ pim jaꞌk miꞌ puiꞌ xi jimiaꞌ na ñich jax jam aaꞌñ gio na pimɨt jax jaꞌk jiñ chɨɨ na ñich miꞌ puiꞌ jii janoꞌ nañ bhammɨ dɨr jup tuꞌt jam bui, puiꞌ nañ jax jaꞌk tu aꞌgadaꞌ na pim jiñ kɇɇkɇꞌ, gio na ñich jɨꞌk tuꞌ jax dhuu. Na guꞌ noꞌ pim bɨɨx puiꞌ tu duiñchuꞌ, jam aꞌm jam tajaañdhidhaꞌ gu Dios guiꞌ na pim kɨꞌn gammɨjɨx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ.
Gu Paablo na ba ja taxchaabgidhaꞌ na mɨt muiꞌ ba joochxi gu tuumiñ
10 Aañ jix bhaiꞌñ chaat buiñor guch Xoiꞌkam na pimɨt giop mañ chɨꞌñcho. Ku guꞌ cham tuꞌ ji nañ jaꞌp kaiꞌñkam jup kaiꞌch na pim moo pu cham jɨꞌx jiñ chɨꞌñchokat, jaꞌpji nañ jaꞌp kaiꞌñkam jup kaiꞌch na pimɨt siamrix bhaiꞌ ma duu na pimɨt mañ palhbui kɨꞌn guiꞌ na pim tuꞌ ɨlhiiꞌñ nañ aꞌm jum aaꞌ. 11 Dhiꞌ sia cham puiꞌ kaiꞌñkam jup kaiꞌch iñ na moox ioꞌm jiñ aꞌm bam aagɨt dhiꞌ na pimɨt tuꞌ kɨꞌn bañ palhbui. Jax dhui nañ aañ cham jax kar jiñ aaꞌndam sia kuñ palhɨɨp pɨx biaꞌ gu tuꞌ, nañ guꞌ bhaan ba xiñ maat. 12 Siax maat iñ nañ jax jaꞌk tu jimdaꞌ noꞌñ pu cham tuꞌ biaꞌ ni jɨꞌx, gio noꞌñ gɇꞌ biaꞌ gu tuꞌ, puiꞌp jix maat iñ nañ jax jaꞌk jup tu jimdaꞌ. Sia tuꞌ na pɨx nañ dhaam jimiidhaꞌ bhaan ba xiñ maat iñ. Puiꞌ na jax noꞌñ uamaim, bhaan ba xiñ maat iñ nañ jax jaꞌk nakgaꞌ. Gio noꞌñ biaꞌ nañ tuꞌ jugiaꞌ, jix maat iñ ɨp nañ jax jaꞌk jup tu jimdaꞌ. 13 Bɨɨx aixim cham tuꞌ bhaan jax jir jiñ aaꞌndam iñ kiaꞌ, na guꞌ guch Xoiꞌkam pɨx nañ aꞌm tɨ nɨidhidhat jiñ palhbuiꞌñchuꞌ nañ baꞌ bɨɨx aixim bhaan jix chu nakooꞌndaꞌ. 14 Ku pim ti guꞌ siamrix bhaiꞌ duu ji na pimɨt bhaiꞌ bañ joochxi na pim puiꞌ jim aagɨt na bɨxchuꞌñ aꞌm tum aaꞌ nañ yaꞌñ chulhiiñ.
15 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, aapiꞌm na pim bhaiꞌ oiꞌdhaꞌ Piliipos na pim jɨꞌk maap jum jumpadat daan guch Xoiꞌkam, dai aapiꞌm jix bhaiꞌ duu na pimɨt bhañ joochxi gu tuumiñ na pimɨt maap xi jumpadak jɨꞌk na cham jam aꞌm kam aaꞌ, na pim guꞌx bhaiꞌm taat na ñich jam uaꞌp gux kɨɨꞌp jum duukam jam iꞌiiꞌmdaꞌ ɨr bhaan na baꞌx bhaiꞌ ba tu jam jim. Janoꞌ bhaiꞌ bañ aichulh jamɨt na ñich kiaꞌpɨx bhaiꞌ dhɨr ba ji jii Masedoonia na ñich maakam jaꞌk ba ji chu aꞌgam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga nam jax jaꞌk dui cham kam tulhiiñaꞌ gu jaꞌtkam. 16 Gio gama jaꞌk Tesaloonika nañ bap tuꞌiiꞌ, gio pimɨt bhaiꞌp xiñ joochxi jɨꞌkchi kim pup gu tuumiñ na jɨꞌk cham jam aꞌm kam aaꞌ maap ji jumpadak, nañ baꞌ kɨꞌn tu sabaꞌdaꞌ tuꞌ nañ aꞌm jum aaꞌ. 17 Ku guꞌ cham tuꞌ ji nañ moo dai dhiꞌ bhaan jurtɨkat jix aaꞌ na pim pɨx bhaiꞌ jiñ joochxiꞌñdhaꞌ gu tuumiñ, guꞌ jaꞌpji nañ tuꞌ pɨk jix aaꞌ aañ, jaꞌpji na pim aapiꞌm jix ioꞌm gɇꞌp jum duukam tu maiꞌchiaꞌ buiñor gu Dios gatuuk. 18 Aañ xib cham tuꞌñ aꞌm jum aaꞌ guꞌ, kapup biaꞌ iñ aixim na jɨꞌk jiñ aꞌm tum aaꞌ, jaiꞌ pup xiñ bipioꞌ. Pui dhiꞌ pɨx jir diꞌ na pimɨt bhañ joochxi buiñor gu Epafrodito. Baꞌ dhiꞌ jaꞌp ji buus na pimɨt tu kubhio kɨꞌn guiꞌ na joidham uub, gio na pimɨt tɨ tɨɨ buiñor gu Dios nat baꞌx kɨɨꞌp jum duukam kɨꞌn tɨɨ. 19 Guiꞌ pɨx baꞌ gammɨjɨ xi jam joiꞌmdat tu jam maakidhaꞌ na jɨꞌk tuꞌ jam aꞌm jum aagidhaꞌ, na pim guꞌ buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. Na guꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ bɨxchuꞌ bhaan jix ioꞌm jir tu biaꞌ kam, 20 baꞌ dai guiꞌ pɨx jix bhaiꞌ nach gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gammɨjɨ. Puꞌñi baꞌ moo tu tuiꞌkaꞌ.
Na ba ja tabuimgidhaꞌ gu Paablo
21 Miꞌ dhɨr japim bɨɨx jiñ aꞌmkam xi ja ñioꞌkdhaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Yaꞌ dɨr muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ am guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam yaꞌñ bɨɨm jup tuꞌiiꞌ. 22 Sia bɨɨx mu jam ñioꞌkiꞌñ am guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham guiꞌ nam jɨꞌk ya jaꞌp maap jum jumpadat daan guch Gɨꞌkoraꞌ, guiꞌ pɨk nam jir tujuandam tugiꞌñ gux ioꞌm gɇꞌkam Rooma kam.
23 Jaꞌpni tu tuiꞌkaꞌ ku baꞌ moo guch Xoiꞌkam nar gɇꞌkam pɨx gammɨjɨ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm.