5
Nakai zasimaira nuanekai.
Anutu meni nikare ara tamawi nikare mai nuso wero nowewa. Are nikare te esa nuso patitinoise noiwo. Ago wero dubara dumire dai noiwo. Kristo nu da ago nakai emo dubara dumi pupinoise tama aiso nuso potinu gera wewa ami Anuture zawi me ewanana zamare potinua.
Tani waya — emata bama bewana wairata, pasina wayata, giro duba-duba wai — pasina ago ine oko wawe. Noko pasina amira ge uge awa Tuara dubu nisokare nana soe ena oko kei awaise. Noko, ge menaireta dau geta imeti atiwo sero ziai awa oko sawe. Ago sawa waya wamunoya. Anuture kokopai asinoise nu bowi wawa te wamunoya. Nikare ego gosinowewa: Ema zo nu bama bewana inowia, o ema waya-kawaya, o ema zo nu Anutu poti ama niro zebura nena poti gita niro nena awa duba-duba inowia, ago ine meni Kristo ata Anutura nate oko bayamunoya.
Etetenitinoise opi ge sara ninawa me oko waise. Waya ago ine amira Anutura nana ena ina ge dai emara nana kei awamunoya awa. Are nikare nukare oko soremamunowa. Nikare gita me gita mumera noisowa. Ata zeme meni awa Tuara nana kei awero zasimaira nowewa awa. Are ema zasimaira nowera ago ine noiwo. Nane ago tona, nera kota, zasimaira nowera ami me ego ine tapinowera: tani ewananare nuai, ata etutiro nuai, amire ge me sai. 10 Nikare nena zo wamu wero giro Tua meni ninai ewanana wamunoita awa gita giro baitiro amire wewo. 11 Eni meni mumera nena puti awa wara oko soremawe. Tepo awa. Nikare amira susu waya kerenitinoise azu seu. 12 Tani waya bezero inowera amira ge uge wamunonakai, awa me namunonakai. 13 Nena ago ine awa kerenanakai zasimai meni gayai susu nuso kei awamunoya. Nera kota, nena damu-damuke kei awamunoya ami zasimai tamamunoya. 14 Are amire ego sai itia awa,
Gitawa inowesa ami eri. Ota betaira ena eriro dope.
Ago wasa Kristora zasimai meni niso nana zasimamunoya awa. 15 Nikare nuai nisokare uma inoise noiwo. Ago wero dau me dau kota, dubare kotumaire dai noiu. 16 Be emira ena waya meni zamunua itia, are ewanana waira be eni oko duawe. Bua putoure dai zewai wero wewo. 17 Duba dau meni nuago oko wawe. Tua meni bua ge nimorekare towia awa giro baitiu.
18 Ou wain niro dau oko wawe. Nena ami duba sisinowia awa. Ou wain kota, Ozana meni nisokare nana bemuro topetiro itaise. 19 Nikare ge ina-sa inoise yereta Samta koka Ozana meni nimorekare potitinowia awa bere kotumaire gapinoise Tua bowi wewo. 20 Ago wero Anutu Mama meni nena neire-neire potitinowia ami emo be giti Tua nasokai Yesu Kristora zazo toise kokopai numore toise noiwo.
Iu ara wero nuai amira ge.
21 Nikare Kristo samo doinoise ge ina-dima wewo.
22 Asini, nikare Tuara ge dipinowewa da ago ine ibana nisokarera ge dimuwo. 23 Kristora dubu awa te-wana tama ipu nuso awa. Nu dubu nusora korawai ema nowia. Are nu dubu nusora giti kopi wero nowia da ago ine ibana meni asinira giti kopi wero nowera. 24 Are Tuara dubu meni Kristora ge dipinowera ago ine asini meni ibana nusokarera ge dapikarago dimarise. 25 Kristo nu dubu nuso emo dubara dumi pupinoise nuai nuso potinu gera wewa, da ago ine ibana nikare asini emo dubara dumi pupinoise noiwo. 26 Awa nu dubu nuso nakai awa waya nasokai ge ou meni sewai saramanakai nakai Anuture gegenamu sero ago wenua awa. 27 Nu dubu nuso nakai awa bemiti tepo, tama apai tepo, waya zo tepo, saramaire simaire nuso nana benaura potamu sero ago wenua awa. Are ibana, nikare Kristo meni dubu nuso emo dubara dumi pumunua da ago ine asini nisokare emo dubara dumi pumuwo. 28 Ibana nukare tama aiso nusokare ara tapinowera, te da ago ine asini nusokare ara tamarise. Zo nu bama nuso ara tapinowia ami tama aiso nuso dai ara tapinowia. 29 Ema ai meni tama aiso nuso iwo inowi? Tepo awa. Nakai tama aiso nasokai zizimo wise dia wise awinowenakai awa. Da ago ine Kristo meni dubu nuso namorekai inoise nowia. 30 Nera kota, nakai te-wana tama ipu nuso wero nowenakai. 31 Ge gayai zo ego itia awa,
Are ema zo meni mia mama nuso doro bama nuso nana tayai nuto dubare tamare da weroto nuamunorato. 32 Awa ge me susure ou suru bamu ine awa. Ata nane gena Kristo ata dubu nuso awa pupinoya awa. 33 Ata ge ami nikare dapikarago da da awa pupinoya awa. Are ibana, nikare dapikarago tama aiso nisokare ara tapinowewa da ago ine asini nisokare ara tamuwo. Ota asini meni ibana nusokare samo darise.