6
Mia mama ata mai awiso amira ge.
Mai mamai, nikare Tuare dai noise mia mama nisokarera ge dimuwo. Nera kota, ago wawise sai itia. 2-3 Ge gayai ego itia awa,
Ni mia mama niso sou we. Anutu meni potai ge dapikarago potitinoise potai ge ei awa sero amire ge susumuro ego senua awa, “Ni potai ge ei awa dimamunosa, awa na ina ewanana nimore potamunona.” Ina ewanana potamu senua awa ego ewa: “Ni nimoi-namoi zebura ena ewanana nuamunosa.”
Mamana, nikare mai awiso nisokare tini kapai tamai azu, nena numorekare tebe-tabe oko wawe. Nikare nukare utura gera kora-makora inoise ge potitinoise dia inuawa bazamunora awa.
Ema tua ata soumai amira ge.
Soumai, nikare zebura ema tua nisokare azu wero samo doinoise Kristore inowewa ago kotumuro duba daimatare ge nusokare dimuwo. Nukare nikare ua inuara be amire gege bua oko wawe. Nukare uzutamu sero ago ine oko wawe. Nakare Kristora soumai asero Anutu eba senua awa duba peure patiro noiwo. Emare kotupitinoise kota, Tuare kotupitinoise sou bua nisokare berea tepo inoise noiwo. Nikare ego ninitinowewa awa: Zo nu soumai mui waireta ema mui agu noi, saineba tani ewanana inoise nuamunoya amira te Tua meni ina ago ine numore potamunoya awa.
Ema tua, nikare kotumai da awa puro noise soumai nisokare kora wero baitiwo. Nukare gona-magona oko wawe. Are ego awa giu: Soumaita ema tua, nikare Tua nisokare da utura itia. Erama nuso nana benaura witiro osero tepo, iririmuro nowenakai.
Anutura gi beri puro nuanekai.
10 Ge sesena pesunitinoi giro susumuro ego tona. Tuara nana susumawa putou nuso bamu ami nisokare nana semai putoure dai nuawe. 11 Ago wero Anutura nana ena gire berire pumuro puro nuawa Satan meni bezero iwo wai amire nikare zewai wero tunamunowa awa. 12 Nakai iwo tama aisore numorekare oko bogi-zuzuna inowenakai. Tepo awa. Nakai iwo tama aiso tepo, iwo bezai, amire bogi-zuzuna inowenakai. Iwo awa angelo giti kopi waya, ata Satanra soumai putoure, ata zebura ema mumera nowera amira dia waya, ata bi dubu witai-bake ike utura itewera awa. Numorekare bogi-zuzuna inowenakai. 13 Ami emo Anutura nana ena gire berire puro noiwo. Ago wawa iwora be kei awai amire nikare iwore bogi-zuzuna inoma putou nusokare puro osawa nukare wara te kaka wamu wai giro doro bozara dago dopamunowa awa.
14 Nikare ego ine dopewo: Ge me meni ipu gei nisokare wai diwo; saramuro nuai meni tama woi nisokare kapa meni wai ago ine wai wosuniro tipare zazanare doweu gi dumu zizae; 15 begara Oziga Ewanana awa puro baro tugata wamu sero sia wero dopeu. Ami te nisokarera su waise. 16 Are nikare nena awa dapikarago puro noise ei dai pumuwo: Tuma diai meni beri nisokare wai be giti puro noiwo. Puro dopinuawa wayara mama meni wiba niao dumune dapai awa nisokare nana kirinai dapikarago zizawa sikimamunora awa. 17 Tuara korawai awa hat aen meni wai ine pumuro wosuniwo. Ota Ozanara bogi waira kasiwa awa pumuwo. Bogi waira kasiwa awa Anutura ge awa. 18 Nikare be sero Ozanara putoura isa serota sero awinoise Tua zawa sewo. Ago inoise timara tepo uma inoise noiwo. Ota Tuara dubu nata sero nukare emo isa toise noiwo. 19 Ago wero na emo dai isa tuawa na ge samu wana Tua meni na soremuro ge nuso duba nasora potai, na zewai wero Oziga Ewanana bezai itisonua awa kereniro poti damu namunona awa. 20 Na Oziga Ewanana emo Tuara bua mai nowena ami benai sora itewena. Nikare na isa meni soremawa na azu tepo zewai wero ge awa kereniro poti damu nane. Ago wanise sai itia.
Pesunaira ge.
21 Nikare nuai nasora susu ata bua inowena awa kau wai azu, Tikikas meni nisokare nana muro ge uge wero tepo wai gamunowa. Nu gera otao nasokai ewanana ata Tuara bua mai ge dimaire. 22 Nune ge uge nasokare inoise kotumai ewanana nimorekare potaise iyetena susawia awa.
23 Anutu Mama ata Tua Yesu Kristo nuneto dubara dumire tuma diaire ata duba-ozai awa gera otao mamai naso nimorekare potariseto. 24 Tua nasokai Yesu Kristo awa yaba wai gege inowera amira nana Tuara dumi yagaba itaise.