11
ثْلُ شَ وَلِ
وٌ شَ وٌ هَاكّ تٌ ﭑ بّ، عَلْ وٌ حَن نَ عَ رَبَقٍ كِ نَشّ، ﭑ شَ ﭑ مَ دَشُحَ ندٍ قَلَ وٌ بّ. وٌ رَقَن ﭑ مَ عَلَ شَ شَنُنتٍيَ رَ، نَشَن مُ وَ مَ عَ قِرِن ندٍ شْن. ﭑ وٌ سٌشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ فبَنسَن نَن يِ رَ، عَلْ فِنّ نَشَن قِشِ شّمّ مَ عَ دِ مّدِ. كْنْ ﭑ فَاشُشِ نّ مِشِ ندٍيٍ قَ وٌ مَدَشُقٍ، عٍ قَ وٌ شَشِلِ مَكُيَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ رَ، وٌ بِرَشِ نَشَن قْشْ رَ بْحّ قِيشّ رَ. نَ كُي، وٌ لُمَ نّ عَلْ نّينّ مَهَوَ بْشِمَسٍ نَشَن مَدَشُ يُنُبِ شَ قٍ رَ. ﭑ عَ قَلَمَ نَ قٍ نَن مَ، وٌ وٌ تُلِ مَتِمَ مِشِ نَن نَ، نَشَن عِسَ شَ قٍ مَسٍنمَ وٌ بّ كِ فبّتّ، بَقٍ مُشُ فبٍ كِ رَ. وٌ مَن تِنمَ شَشِلِ فبّتّ سُشُدٍ، بَقٍ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَ وٌ نَشَن سْتْشِ. وٌ مَسٍنيِ ندٍ رَبَتُمَ نَشَن مُ لَنشِ مُشُ شَ مَسٍنيِ مَ، وٌ لَشِ نَشَن سِنفٍ رَ.
كْنْ ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ مُ شُرُن نَ مِشِيٍ بّ، نَشٍيٍ عٍ يّتّ قِندِشِ وٌ بّ شّيرَ قِسَمَنتٍيٍ رَ. هَلِ ﭑ وْيّن كِ مُ تٌقَن عَ فبٍ رَ، كْنْ ﭑ شَشِلِ تَن فبٌ. مُشُ بَرَ نَ مَسٍن وٌ بّ عَ قَنيِ رَ. ﭑ تٌ ﭑ يّتّ مَفٌرٌ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ مَسٍنقٍ رَ وٌ بّ سَرٍ شَنبِ، عَلَكٌ وٌ تَن شَ قٍ شَ مَتٍ، نَ قِندِشِ تَنتَنيِ نَن نَ وٌ بّ؟ ﭑ بَرَ دَنشَنِيَتْي حَمَ فبّتّيٍ مَكُلَ، عَلَكٌ ﭑ شَ نْ وَلِدٍ وٌ بّ سَرٍ شَنبِ. ﭑ مُ ﭑ مَ كْنتْقِلِ دْشْشِ مِشِ يٌ شُن مَ وٌ يَ مَ. مَسٍدٌن دَنشَنِيَتْييٍ نَن قَ ﭑ مَلِدٍ ﭑ مَ تْورّ كُي. ﭑ نَ بِرِن نَبَ نّ عَلَكٌ ﭑ نَشَ قِندِ كٌتٍ رَ وٌ بّ. هَن يَ نَ شَشِلِ نَ ﭑ يِ رَ. 10 ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شِلِ رَ، ﭑ وَلِشِ وٌ بّ سَرٍ شَنبِ كِ نَشّ، ﭑ مَن وَلِمَ نَ كِ نّ عَكَيِ بْشِ بِرِن مَ، بَرِ مَ نَ قِندِشِ شُننَكٍلِ نَن نَ ﭑ بّ. 11 مُنقٍ رَ؟ ﭑ مُ نَ رَبَشِ وٌ تَن بّ شَنُنتٍيَ شَ رَ؟ عَلَ عَ كٌلٌن. 12 ﭑ نَشَن نَبَشِ، ﭑ مَن فبِلٍنمَ نّ نَ رَبَ رَ، عَلَكٌ مِشِ يٌ نَشَ نْ عٍ مِسَالِدٍ مُشُ رَ. ندٍيٍ وَ مَ نَ بِنيّ نَن شْن. 13 نَ مِشِيٍ عٍ يّتّ قِندِشِ وٌ بّ شّيرَ قِسَمَنتٍيٍ رَ، كْنْ وُلٍ قَلّيٍ نَن عٍ رَ، نَشٍيٍ مِشِ مَدَشُمَ، عَ قَلَقٍ رَ عٍ تَن نَن قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شّيرَيٍ رَ. 14 كْنْ نَ مُ قِندِ مَ دّ عِشَرّ رَ، بَرِ مَ هَلِ سٍنتَنّ عَ مِشِ مَدَشُمَ، عَ عَ يّتّ كَن مِسَالِ مَلٍكّ نْرْشِ رَ. 15 سٍنتَنّ شَ وَلِكّيٍ قَن بِرَ مَ نَ مِسَالِ نَن قْشْ رَ، عٍ قَ عٍ يّتّ مَسٍن وَلِكّ تِنشِنشِيٍ رَ. عٍ قَمَ نّ عٍ سَرٍ سْتْدٍ.
16 وٌ شَ وٌ هَاكّ تٌ ﭑ بّ، ﭑ قَن شَ ﭑ يّتّ مَتْشْ دٌندٌرٌنتِ، كْنْ وٌ نَشَ عَ مَحْشُن دَشُحَ رَ دٍ! هَلِ وٌ عَ مَحْشُن دَشُي نَ ﭑ نَ، وٌ شَ دِحّ عَلَكٌ ﭑ شَ ﭑ فبٍ قَلَ وٌ بّ. 17 نَ كُي، ﭑ مُ وْيّنمَ مَرِفِ وَشْنكِ مَ. ﭑ وْيّنمَ دَشُي كِ نَن مَ نَشَن وَ مَ عَ يّتّ مَتْشْقٍ. 18 مِشِ فبٍفبٍ تٌ سٌ يّتّ عِفبٌحَ كُي عَدَ مَدِ كِ مَ، ﭑ قَن شَ ﭑ كَن مَتْشْ. 19 وٌ تَن شَشِلِمَيٍ، وٌ تِنمَ شَشِلِتَرٍيٍ رَ تّمُي بِرِن. 20 وٌ تَن تِنمَ وٌ شَ قِندِ كٌنيِيٍ رَ، مِشِيٍ شَ وٌ رَوَلِ عَ حَاشِ رَ، عٍ شَ سٍ بِرِن بَ وٌ يِ رَ، عٍ شَ عٍ يَ رَفٌرٌ وٌ مَ، عٍ مَن شَ وٌ دّ رَفَرِن.
21 ﭑ بَرَ عَ قَلَ وٌ بّ يَافِ رَ، مُشُ تَن مُ نَ سّنبّ مْولِ مَسٍنشِ وٌ بّ. كْنْ عٍ سُو سَشِ عٍ يّتّ كَن مَتْشْي نَشَن نَ، قٌ ﭑ قَن شَ سُو سَ نَ رَ، هَلِ عَ قِندِ شَشِلِتَرٍحَ رَ ﭑ بّ. 22 عٍبُرُ مِشِيٍ نَن عٍ رَ؟ ﭑ تَن قَن قِندِشِ عٍبُرُ مِشِ نَن نَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نَن عٍ رَ؟ ﭑ تَن قَن قِندِشِ عِسِرَيِلَكَ نَن نَ. عِبُرَهِمَ بْنسْي نَن عٍ رَ؟ ﭑ تَن قَن عِبُرَهِمَ بْنسْي نَن ﭑ نَ. 23 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ وَلِكّيٍ نَن عٍ رَ؟ وٌ وٌ هَاكّ تٌ ﭑ بّ دٍ، ﭑ تَن دَنفِ عٍ رَ. ﭑ بَرَ وَلِ دَنفِ عٍ رَ، ﭑ بَرَ سَ فٍيلِ دَنفِقٍ عٍ رَ، ﭑ بَرَ بْنبْي سْتْ دَنفِقٍ عٍ رَ، ﭑ بَرَ مَكْرّ قَشّ دّ رَ دَنفِقٍ عٍ رَ.
24 سَنمَيَ سُولِ يُوِقِيٍ ﭑ بْنبْمَ سّبّرّ يَ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَنَانِ رَ. 25 سَنمَيَ سَشَن عٍ ﭑ بْنبْمَ فبٍنفبٍتَ رَ. سَنمَيَ كٍرٍن عٍ بَرَ ﭑ مَفْنْ فّمّيٍ رَ. سَنمَيَ سَشَن ﭑ مَ كُنكُي دُلَمَ بَا مَ. سَنمَيَ كٍرٍن ﭑ بَرَ شِ كٍرٍن نُن كْي كٍرٍن نَدَنفِ يٍ شْورَ بَا مَ. 26 ﭑ مَ بِيَاسِ وُيَشِ كُي، ﭑ بَرَ تْورْ شُرٍ عِفِرِقٍ رَ، ﭑ بَرَ تْورْ مُحّتِيٍ شَ قٍ رَ، ﭑ يّتّ كَن بْنسْي مِشِيٍ بَرَ ﭑ تْورْ، كَاقِرِيٍ قَن نُ بَرَ ﭑ تْورْ. ﭑ بَرَ تْورْ تَايٍ، فبٍنفبٍرٍنيِ، نُن بَا مَ. دَنشَنِيَتْي وُلٍ قَلّيٍ قَن بَرَ ﭑ تْورْ. 27 ﭑ بَرَ تْورْ وَلِ شْرْشْييٍ شَ قٍ رَ. سَنمَيَ وُيَشِ ﭑ مُ شِ، ﭑ مُ بَلٌي سْتْ، ﭑ مُ يٍ مِن، ﭑ لُ كَامّ رَ، ﭑ مُ سٌسٍ سْتْ حّمّ رَ. 28 نَشَن سَشِ نَ بِرِن قَرِ، لْشْ يٌ لْشْ ﭑ كْنتْقِلِمَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ شَ قٍ رَ. 29 سّنبّ نَ بَ مِشِ ندٍ، عَ بَرَ بَ ﭑ قَن نَ. دَنشَنِيَتْي نَ يُنُبِ قٍ رَبَ، عَ ﭑ سٌندٌنيِ تْورْ مَ نّ عَلْ تّ نَ سَ عَ مَ.
30 عِيٌ، شَ عَ لَنمَ ﭑ شَ ﭑ يّتّ مَتْشْ قٍ ندٍ رَ، ﭑ نَن ﭑ يّتّ مَتْشْمَ ﭑ مَ سّنبّتَرٍيَ نَن نَ. 31 عَلَ، نَشَن قِندِشِ مَرِفِ عِسَ بَبَ رَ، نَشَن مَتْشْمَ عَبَدَن، عَ عَ كٌلٌن ﭑ مُ وُلٍ قَلَمَ.
32 دَ مَسِ فٌمِنَ، نَشَن نُ نَ مَنفّ عَرٍتَسِ شَ يَامَرِ بُن مَ، عَ نَشَ تَا نَادّيٍ بَلَن عَلَكٌ عَ شَ ﭑ سُشُ، 33 كْنْ دَنشَنِيَتْييٍ نَشَ ﭑ نَفٌرٌ تَا تّتّ وُندّرِ رَ دٍبٍ كُي، ﭑ قَ ﭑ بَ عَ يِ رَ.