12
ثْلُ شَ مَتْشْي
ﭑ لَنمَ ﭑ شَ ندٍ سَ نَ مَتْشْي قَرِ؟ نَ يُسِ مُ نَ، كْنْ ﭑ مَن شَ لَامَتُنيِيٍ نُن مَسٍنيِيٍ شَ قٍ قَلَ وٌ بّ مَرِفِ نَشٍيٍ قِشِ ﭑ مَ. عِسَيَنكَ ندٍ نُ نَ، نَشَن شَنِن كٌورٍ وَلَشّ سَشَن ندٍ. نَ حّ قُ نُن نَانِ نَن يِ كِ. ﭑ مُ عَ كٌلٌن شَ عَ قَتٍ يَتِ نَن سِفَ، شَ نَ مُ عَ شَشِلِ فبَنسَن. عَلَ عَ كٌلٌن. هَلِ عَلَ فبَنسَن نَن تٌ عَ كٌلٌن، شَ عَ قَتٍ يَتِ نَن سِفَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَشِلِ فبَنسَن، ﭑ قٍ كٍرٍن نَن كٌلٌن، نَ شّمّ شَنِنشِ نّ عَرِيَننَ. مّننِ عَ نَشَ قٍيٍ مّ، نَشٍيٍ مُ دَشَ عَدَ مَ شَ عٍ مَسٍن عَ بٌورٍ بّ. ﭑ بَرَ نَ شّمّ مَتْشْ. ﭑ تَن نَن لَنشِ نَ شّمّ مَ، كْنْ ﭑ مُ وَ مَ ﭑ يّتّ مَتْشْقٍ. ﭑ نَن ﭑ مَ سّنبّتَرٍيَ فبَنسَن نَن مَتْشْمَ.
كْنْ شَ ﭑ بَرَ وَ ﭑ يّتّ مَتْشْقٍ، نَ مُ قِندِ مَ شَشِلِتَرٍحَ رَ، بَرِ مَ ﭑ نَشَن بِرِن قَلَمَ عَ قِندِشِ نْندِ نَن نَ. ﭑ مُ نَ بِرِن قَلَمَ شّ، عَلَكٌ مِشِيٍ نَشَ ﭑ مَ قٍ عِتٍ دَنفِقٍ عٍ نَشَن تٌمَ عَ نُن عٍ نَشَن مّمَ ﭑ شُن مَ. نَ لَامَتُنيِيٍ تٌ مَفَاشُ، ﭑ نَشَ دُندُ.
عَلَ نَشَ تْورّ ندٍ دْشْ ﭑ مَ، نَشَن قَتَنشِ سٍنتَنّ شَ مَلٍكّ رَ، عَلَكٌ ﭑ نَشَ ﭑ يّتّ عِفبٌ نَ لَامَتُنيِ مَفَاشُشِيٍ شَ قٍ رَ. ﭑ نَشَ عَلَ مَشَندِ سَنمَيَ سَشَن عَ شَ نَ تْورّ بَ ﭑ مَ، كْنْ عَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، «ﭑ مَ هِننّ بَرَ عِ رَلِ. عِ ﭑ مَ سّنبّ كَمَلِشِ كٌلٌنمَ عِ شَ سّنبّتَرٍيَ نَن كُي.» نَ نَن عَ تٌشِ ﭑ نَن ﭑ مَ سّنبّتَرٍيَ مَتْشْمَ، عَلَكٌ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سّنبّ شَ لُ ﭑ بّ. 10 نَ نَن عَ تٌشِ سّنبّتَرٍيَ رَقَنشِ ﭑ مَ. هَلِ نَ قِندِ كٌنبِ رَ، هَلِ نَ قِندِ قٍ شْرْشْي رَ، هَلِ نَ قِندِ حَشَنكَتّ نُن تْورّ رَ ﭑ بّ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ رَ، نَ بِرِن نَقَن ﭑ مَ، بَرِ مَ ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ سّنبّ سْتْمَ ﭑ مَ سّنبّتَرٍيَ نَن كُي.
11 وٌ بَرَ عَ نِيَ ﭑ شَ وْيّن عَلْ دَشُي. عَ نُ لَنمَ نّ وٌ تَن يَتِ شَ قٍ قَنيِ قَلَ ﭑ مَ قٍ رَ. هَلِ ﭑ مَ قٍ تٌ فٌرٌشِ، ﭑ مُ شُرُن نَ شّيرَ قِسَمَنتٍيٍ يَ عِ. 12 ﭑ بَرَ ﭑ مَ شّيرَيَ قْشِيٍ مَسٍن وٌ بّ، ﭑ تٌ تْنشُمَيٍ، قٍ مَفَاشُشِيٍ، نُن كَابَنَكٌي رَبَ وٌ تَفِ دُلُشْتْي شُنفبٍ كُي. 13 قٍ كٍرٍن فبَنسَن نَن نَ، ﭑ مُ نَشَن نَبَشِ وٌ رَ عَلْ ﭑ عَ رَبَ دَنشَنِيَتْي حَمَ فبّتّيٍ رَ كِ نَشّ. ﭑ مُ تِن قِندِدٍ كٌتٍ رَ وٌ تَن بّ. شَ نَ مُ رَقَن وٌ مَ، وٌ شَ دِحّ.
14 ﭑ رّدِشِ ﭑ مَ بِيَاسِ سَشَن ندٍ رَبَقٍ رَ وٌ شْنيِ. ﭑ مُ قِندِ مَ كٌتٍ رَ وٌ بّ دٍ، بَرِ مَ ﭑ مُ وَ مَ وٌ هَرِفٍ شْن مَ. ﭑ وَ مَ وٌ تَن يَتِ نَن شْن مَ. عَ مُ لَنمَ دِيٍ شَ قّيرّ قٍن عٍ بَرِ مِشِيٍ بّ. عَ لَنمَ بَرِ مِشِيٍ نَن شَ قّيرّ قٍن عٍ شَ دِيٍ بّ. 15 ﭑ تَن بَرَ تِن قّيرّ قٍندٍ وٌ بّ. ﭑ بَرَ تِن ﭑ يّتّ قِدٍ وٌ بّ. ﭑ تٌ وٌ شَنُشِ عَ فبٍ رَ، وٌ تَن ندٍ بَمَ نَ شَنُنتٍيَ نَن نَ ﭑ تَن بّ؟
16 عَوَ يِرٍ، كْنْ ﭑ مُ قِندِشِ كٌتٍ رَ وٌ بّ. ندٍ عَ قَلَمَ عَ كْوتَ مِشِ نَن ﭑ نَ، عَ ﭑ بَرَ وٌ مَسْتْ كْوتَ وَلِ رَ. 17 كْنْ ﭑ شَ وٌ مَشْرِن، ﭑ بَرَ وٌ رَوَلِ ﭑ مَ شّيرَيٍ سَابُي رَ؟ 18 ﭑ نَشَ تِتٌ مَيَندِ عَ شَ سِفَ وٌ يِرٍ. ﭑ مَن نَشَ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ فبّتّ شّي نَشَن عَ مَتِمَ. تِتٌ وٌ رَوَلِ نّ؟ ﭑ نُن تِتٌ مُ حّرّ شَشِلِ كٍرٍن شَ قَرِ؟ عَ مُ ﭑ تَن شَ قْشِ رَبَ؟ 19 ﭑ شَنُنتٍنيِيٍ، كَبِ تّمُي شْننَكُيٍ وٌ حْشْ عَ مَ مُشُ نَ مُشُ يّتّ نَن شُنمَقَلَقٍ، كْنْ مُشُ نَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ مَسٍنيِ نَن تِقٍ وٌ بّ عَلَ يَ شْرِ عَلَكٌ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ سَبَتِ.
20 كْنْ ﭑ بَرَ فَاشُ ﭑ وٌ حّرّ كِ ندٍ لِقٍ نَا نَشَن مُ رَقَن ﭑ مَ. تّمُندٍ ﭑ قَن حّرّ كِ مُ قَمَ رَقَندٍ وٌ مَ. ﭑ بَرَ فَاشُ ﭑ نَ سِفَ وٌ شْنيِ ﭑ يِ قٍيٍ نَن لِمَ نَا؛ لَنتَرٍيَ، تْونّ، شْننَنتٍيَ، بٌورٍ مَتَندِ، وْيّن حَاشِ، نَاقِشِيَ، يّتّ عِفبٌحَ، نُن حَشَسِ. 21 يِ بِيَاسِ ﭑ بَرَ فَاشُ عَلَ قَمَ نّ ﭑ مَ قٍ رَفٌرٌدٍ وٌ سَابُي رَ، ﭑ قَ نِمِسَ وٌ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، مِشِ ندٍيٍ مُ فبِلٍن نَشٍيٍ قْشْ رَ، عَلْ سّنِيّنتَرٍحَ، يّنّ، نُن لَنفٌيحَ.