13
ثْلُ شَ بِيَاسِ سَشَن ندٍ
ﭑ مَ بِيَاسِ سَشَن ندٍ نَن يِ كِ وٌ شْنيِ. «قٍ بِرِن مَكِيتِمَ سٍيدٍ قِرِن، شَ نَ مُ، سٍيدٍ سَشَن نَن شُي مَ.» ﭑ تٌ ﭑ مَ بِيَاسِ قِرِن ندٍ رَبَ وٌ شْنيِ، ﭑ نَشَ عَ قَلَ وٌ بّ، «ﭑ نَ قَ، ﭑ مُ دِحّمَ مِشِ يٌ مَ.» يَكْسِ، هَلِ ﭑ نَ يِرٍ مَكُيٍ، ﭑ مَن بَرَ فبِلٍن نَ وْيّنيِ مَ مِشِيٍ بّ، نَشٍيٍ نُ بَرَ يُنُبِ رَبَ، عَ نُن مِشِ فبّتّيٍ. وٌ وَ مَ عَ كٌلٌنقٍ شَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَ وْيّنقٍ ﭑ سَابُي نَن نَ. وٌ قَمَ نَ كٌلٌندٍ، بَرِ مَ عَ سّنبّ مُ شُرُن وٌ بّ. عَ سّنبّ فبٌ وٌ يَ مَ. مِشِيٍ نَشَ عَ مَبَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ عَ شَ سّنبّتَرٍيَ كُي، كْنْ عَلَ نَشَ عَ رَكٍلِ قَشّ مَ سّنبّ رَ. مُشُ تَن قَن، مُشُ سّنبّ مُ فبٌ، كْنْ مُشُ قَمَ نّ لُدٍ عَ سّيتِ مَ وٌ مَلِقٍ رَ عَلَ سّنبّ سَابُي رَ.
وٌ شَ وٌ يّتّ مَتٌ عَ كٌلٌنقٍ رَ شَ وٌ دَنشَنِيَشِ. وٌ شَ نَ مَتٌ عَ قَنيِ رَ. وٌ مُ عَ كٌلٌن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ نَ وٌ بْحّ عِ؟ كْنْ شَ وٌ بَرَ عَ تٌ وٌ مُ دَنشَنِيَشِ، عِسَ مُ نَ وٌ بْحّ عِ دٍ! وٌ شَ عَ كٌلٌن مُشُ تَن دَنشَنِيَشِ. مُشُ عَلَ مَشَندِ مَ وٌ بّ عَلَكٌ وٌ نَشَ قٍ حَاشِ يٌ رَبَ. مُشُ مُ وَ مَ وٌ شَ لُ تِنشِنيِ كُي عَلَكٌ مُشُ شَ شِلِ قَنيِ سْتْ. مُشُ وَ مَ نَ نَن شْن وٌ تَن بّ، عَلَكٌ وٌ شَ لُ كِرَ قَنيِ شْن، هَلِ مِشِ ندٍ كِيتِ حَاشِ دْشْمَ مُشُ مَ. مُشُ تَن مُ نْمَ نْندِ مَتَندِدٍ، قٌ مُشُ شَ بِرَ عَ قْشْ رَ. شَ مُشُ سّنبّ شُرُن، كْنْ وٌ فبٍ نَشَ فبٌ، مُشُ بَرَ حّلّشِن. مُشُ عَلَ مَشَندِ مَ نّ عَلَكٌ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ كَمَلِ. 10 ﭑ نَ بَتَاشّ سّبّقٍ وٌ مَ يِرٍ مَكُيٍ بَرِ مَ ﭑ مُ وَ مَ قٍ شْرْشْي قَلَقٍ وٌ بّ وٌ يَ شْرِ. مَرِفِ بَرَ ﭑ شّي عَ شِلِ رَ عَلَكٌ ﭑ شَ وٌ مَلِ، وٌ شُن نَكَنَقٍ مُ نَ نَشَن نَ.
11 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، عَ دْنشْي رَ، عَلَ، شَنُنتٍيَ نُن بْحّسَ كَنيِ شَ لُ وٌ سّيتِ مَ، وٌ شَ سّيوَ، وٌ شَ كَمَلِ، وٌ شَ وٌ بٌرٍ رَلِمَنِيَ، وٌ شَ لَن وٌ بٌرٍ مَ، وٌ شَ لُ بْحّسَ كُي. 12 وٌ شَ وٌ بٌرٍ شّيبُ سُنبُي سّنِيّنشِ رَ. سّنِيّنتْي بِرِن بَرَ وٌ شّيبُ. 13 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ هِننّ وٌ رَ، عَلَ شَ وٌ شَنُ، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ لُ وٌ بْحّ عِ.