2
ثْلُ شَ بِيَاسِيٍ
نَ كُي، ﭑ نُ بَرَ نَتّ تٌنفٌ عَ مُ لَنمَ ﭑ شَ سِفَ وٌ يِرٍ سُننُنيِ كُي. شَ ﭑ بَرَ وٌ تَن تْورْ، ندٍ نْمَ ﭑ نَسّيوَدٍ سْنْن؟ ﭑ وٌ تَن نَشٍيٍ رَ سُننُنشِ، وٌ تَن نَن قَ نْمَ نَ رَ؟ ﭑ نُ بَرَ نَ بَتَاشّ سّبّ عَلَكٌ وٌ حّرّ كِ، ﭑ نَشَن لِمَ وٌ يِ رَ، عَ نَشَ قِندِ سُننُنيِ رَ ﭑ بّ. عَ لَنمَ وٌ شَ قِندِ سّيوّ نَن نَ ﭑ بّ. ﭑ عَ كٌلٌن نَشَن نَ قِندِ سّيوّ رَ ﭑ بّ، عَ قِندِ مَ نّ سّيوّ رَ وٌ قَن بّ. ﭑ تٌ نَ بَتَاشّ سّبّ وٌ مَ، ﭑ بْحّ نُ ﭑ تْورْشِ، ﭑ يَيٍ نُ مِنِمَ. ﭑ مُ نَ سّبّشِ شّ عَلَكٌ ﭑ شَ وٌ تْورْ. ﭑ عَ سّبّشِ نّ عَلَكٌ وٌ شَ عَ كٌلٌن ﭑ وٌ شَنُشِ نّ يَتِ.
ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، مِشِ نَشَن قِندِشِ يِ تْورّ سَابُي رَ، عَ مُ ﭑ تَن شَ تْورْشِ. عَ وٌ تَن نَن تْورْشِ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بَرَ ندٍيٍ تْورْ وٌ يَ مَ. مِشِ فبٍفبٍ وٌ يَ مَ عٍ حَن بَرَ نَ كَنيِ حَشَنكَتَ. نَ بَرَ وَ سَكّ. وٌ دِحّ عَ مَ، وٌ شَ عَ رَلِمَنِيَ، عَلَكٌ نَ تْورّ نَشَ فبٌ يّ، عَ قَ نْ عَ رَ. وٌ نَشَن نَبَمَ، وٌ شَ شَنُنتٍيَ مَسٍن عَ بّ.
ﭑ بَرَ نَ بَتَاشّ سّبّ وٌ مَ، عَلَكٌ ﭑ شَ عَ كٌلٌن شَ وٌ تِنمَ ﭑ مَ يَامَرِ بِرِن سُشُدٍ. 10 شَ وٌ بَرَ دِحّ مِشِ ندٍ مَ، ﭑ قَن بَرَ دِحّ نَ كَنيِ مَ. شَ قٍ ندٍ بَرَ لُ وٌ تَفِ، ﭑ بَرَ دِحّ نَ بِرِن مَ وٌ شَ قٍ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يَ شْرِ 11 عَلَكٌ سٍنتَنّ نَشَ نْ وٌن نَ. وٌن بَرَ عَ وَلِ كِ كٌلٌن.
12 ﭑ تٌ سِفَ تِرٌيَسِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِدٍ، ﭑ نَشَ عَ تٌ مَرِفِ نُ بَرَ سْونّيَ رَبَ ﭑ بّ. 13 كْنْ ﭑ بْحّ مُ نُ سَشِ، بَرِ مَ ﭑ مُ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ تِتٌ لِشِ نَا. نَ نَن عَ تٌشِ ﭑ نَشَ حُنفُ رَبِرَ عٍ مَ، ﭑ قَ سِفَ مَسٍدٌن.
14 تَنتُي نَ عَلَ بّ، نَشَن وٌن شُن نَكٍلِمَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. عِسَ كٌلٌنقٍ قَن عَلْ لَبُندّ شِرِ قَنيِ. عَلَ وٌن تَن نَن شّيشِ عَلَكٌ يِرٍ بِرِن شَ رَكٌلٌن نَ مَسٍنيِ رَ. 15 وٌن لُشِ نّ عَلْ لَبُندّ شِرِ قَنيِ عَلَ نَشَن نَيٍنسٍنمَ كِسِ مِشِيٍ نُن كِسِتَرٍيٍ تَفِ. 16 وٌن قِندِشِ مِشِ شِرِ حَاشِ نَن نَ كِسِتَرٍيٍ بّ نَشٍيٍ نَ يَهَننَمَ كِرَ شْن مَ. وٌن قِندِشِ مِشِ شِرِ حْشُنمّ نَن نَ كِسِ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ نَ عَرِيَننَ كِرَ شْن مَ. كْنْ عَدَ مَدِ مُندُن نْمَ نَ وَلِ مْولِ رَبَدٍ؟ 17 مُشُ تَن مُ عَلَ شَ مَسٍنيِ مَسٍنمَ كْبِرِ شَ قٍ رَ عَلْ كَوَندِتِ ندٍيٍ. مُشُ كَوَندِ تِمَ بْحّ قِيشّ نَن نَ عَلَ يَ شْرِ نَشَن مُشُ شّيشِ. مُشُ نَ رَبَمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَن سَابُي رَ.