3
عَلَ شَ وَلِكّيٍ
عَ لَنمَ مُشُ مَن شَ مُشُ يّتّ شُنمَقَلَ؟ عَدٍ. مُشُ هَيِ نَ بَتَاشّيٍ نَن مَ نَشٍيٍ مُشُ شُنمَقَلَمَ وٌ بّ؟ عَدٍ. مُشُ هَيِ نَ وٌ شَ بَتَاشّيٍ نَن مَ نَشٍيٍ مُشُ شُنمَقَلَمَ مِشِ فبّتّيٍ بّ؟ عَدٍ. وٌ نَشَن نَبَمَ وٌ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي عَ لُشِ نّ عَلْ بَتَاشّ نَشَن مُشُ شُنمَقَلَمَ مِشِ بِرِن بّ. نَ مَسٍنيِ رَفَتَشِ مُشُ بْحّ كُي، عَلْ مَسٍنيِ سّبّشِ بَتَاشّ كُي كِ نَشّ عَلَكٌ مِشِ بِرِن شَ عَ كٌلٌن. وٌ تَن قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ بَتَاشّ نَن نَ. مُشُ شَ وَلِ بَرَ عَ نِيَ نَ بَتَاشّ شَ سّبّ وٌ بْحّ مَ. عَ مُ سّبّشِ دُبّ شَ رَ، عَ سّبّشِ عَلَ شَشِلِ نَن نَ، نَشَن نَ نَ. عَ مُ سّبّشِ فّمّ وَلَشّ شَ مَ، عَ سّبّشِ وٌ بْحّ نَن مَ.
لَنلَنتٍيَ نَ مُشُ بّ عَلَ يَ عِ، عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. وٌن مُ قَتَ قٍقٍ رَ وٌن يّتّ سّنبّ رَ. وٌن مَ قَتّ قَتَنشِ عَلَ نَن نَ. عَلَ نَن عَ نِيَشِ وٌن شَ نْ عَ شَ سَاتّ نّينّ كَوَندِدٍ. نَ سَاتّ مُ قَتَنشِ عَلَ شَ يَامَرِيٍ شَ رَ نَشٍيٍ سّبّشِ. عَ قَتَنشِ عَلَ شَشِلِ نَن نَ، نَشَن مِشِ رَكِسِمَ. عَلَ شَ يَامَرِ سّبّشِيٍ مُ مِشِ رَكِسِمَ.
عَلَ شَ يَامَرِيٍ تٌ سّبّ فّمّ وَلَشّيٍ مَ، عَننَبِ مُنسَ يَتَفِ نَشَ نْرْ هَن عِسِرَيِلَكَيٍ مُ نْ عٍ يَ تِدٍ عَ رَ. هَلِ نَ يَامَرِيٍ تٌ قَ قِندِشِ قَشّ نَن نَ مِشِيٍ بّ، عٍ شَ نْرّ نُ فبٌ. كْنْ ندٍ نُ لُمَ بَ رَ نَ نْرّ رَ. عَلَ شَشِلِ نَشَن نَبَشِ، نَ وَلِ نْرْ مَ دَنفِقٍ نَ نْرّ سِنفٍ رَ نَشَن قَتَنشِ نَ يَامَرِ سّبّشِيٍ رَ. نَ يَامَرِيٍ سّبّشِ فّمّ وَلَشّيٍ نَن مَ، نَشٍيٍ نُ نْرْشِ، كْنْ عٍ قِندِ قَشّ نَن نَ مِشِيٍ بّ. عَلَ شَشِلِ نَشَن نَبَشِ، نَشَن عَ نِيَمَ مِشِيٍ شَ تِنشِنيِ سْتْ، نَ نْرّ فبٌ نَ نْرّ سِنفٍ بّ. 10 نَشَن سِنفٍ نُ نْرْشِ، عَ شَ نْرّ بَرَ حْن نْرّ قِسَمَنتٍ سّيتِ مَ. 11 نَ قٍ سِنفٍ نُ نْرْشِ، كْنْ عَ مُ بُ. عَلَ شَشِلِ نَشَن نَبَشِ، نَ بُمَ نّ عَبَدَن. نَ نْرّ فبٌ نَ نْرّ سِنفٍ بّ ثٌن!
12 وٌن تٌ وٌن شَشِلِ تِشِ نَ رَ، وٌن بَرَ لِمَنِيَ سْتْ عَ قَنيِ رَ. 13 وٌن مُ لُشِ عَلْ عَننَبِ مُنسَ نَشَن عَ يَتَفِ مَكٌتٌ مَقٍلٍنيِ رَ عَلَكٌ عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عٍ يَ تِ نَ نْرّ رَ، نَشَن نُ لُمَ بَ رَ. 14 كْنْ عٍ شَشِلِ شْرْشْ. هَن تٌ عٍ مُ قٍ قَهَامُمَ عَ قَنيِ رَ، عٍ سَاتّ قٌرِ شَرَنمَ تّمُي نَشّ. عَ لُشِ نّ عَلْ نَ مَقٍلٍنيِ، نَشَن نُ عَننَبِ مُنسَ يَتَفِ مَكٌتٌشِ، عَ مَن نَ عٍ يَتَفِ مَ، عٍ مُ قٍقٍ عِفبّمَ. نَ قَهَامُتَرٍحَ مُ نْمَ بَدٍ، قٌ مِشِ نَ لَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ. 15 هَن تٌ عٍ لُشِ عَلْ نَ مَقٍلٍنيِ نَ عٍ يَتَفِ مَكٌتٌقٍ، عٍ مُ قَهَامُي سْتْ عٍ بْحّ كُي، عٍ تَوُرٍتَ مُنسَ شَرَنمَ تّمُي نَشّ.
16 كْنْ مِشِ نَ عَ يَ رَقِندِ مَرِفِ مَ، نَ لُشِ نّ عَلْ نَ مَقٍلٍنيِ بَرَ بَ نَ كَنيِ يَتَفِ مَ، عَ قَ قَهَامُي سْتْ. 17 وٌن مَرِفِ قِندِشِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَن نَ. مَرِفِ شَشِلِ نَن شْرّيَ قِمَ مِشِ مَ. 18 شَ نَ مَقٍلٍنيِ بَشِ وٌن يَتَفِ مَ، مَرِفِ شَ نْرّ نَشَن يَنبَمَ وٌن مَ، وٌن قَمَ نّ نَ نْرّ مَسٍندٍ مِشِ فبّتّيٍ بّ. وٌن مَرِفِ شَشِلِ وٌن مَسَرَ مَ نّ عَ مِسَالِ رَ، وٌن مَ نْرّ شُن نُ مَسَ.