4
كَوَندِلَ وَلِ كِ
عَلَ تٌ عَ شَ وَلِ سٌشِ مُشُ يِ رَ عَ شَ هِننّ سَابُي رَ، لِمَنِيَ مُ بَمَ مُشُ يِ رَ. مُشُ وَلِ كِ مُ نْشُنشِ، يَافِ يٌ مُ نَ عَ كُي. مُشُ مُ مِشِ مَدَشُمَ، مُشُ مُ عَلَ شَ مَسٍنيِ مَقِندِ مَ. مُشُ نْندِ نَن مَسٍنمَ مِشِ بِرِن بّ، عَلَكٌ عٍ شَ لَ مُشُ رَ عَلَ يَ عِ. مُشُ شَ شِبَارُ قَنيِ قِيشّ مِشِ بِرِن بّ، قٌ كِسِتَرٍيٍ، بَرِ مَ عٍ مُ دَنشَنِيَشِ. يِ وَشَتِ مِشِيٍ مَرِفِ بَرَ عَ رَفِرِ عٍ شَشِلِ نَشَ قَهَامُي سْتْ شِبَارُ قَنيِ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نْرْشِ شَ قٍ رَ، نَشَن قِندِشِ عَلَ مِسَالِ رَ.
مُشُ مُ مُشُ يّتّ كَن شَ قٍ شَ كَوَندِ مَ. مُشُ شَ كَوَندِ عَ مَسٍنمَ نّ عَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ نَن قِندِشِ مُشُ مَرِفِ رَ، عَ نُن مُشُ قَن قِندِشِ وٌ شَ كٌنيِيٍ نَن نَ عِسَ شَ قٍ رَ. عَلَ نَشَن عَ مَسٍنشِ، «نَءِيَلَنيِ شَ يَنبَ دِ مِ كُي،» عَ تَن بَرَ عَ شَ نْرّ مَسٍن مُشُ بّ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. كْنْ نَ نْرّ هَفِفّ سَشِ مُشُ بْحّ مَ، بْحّ نَشَن سّنبّ شُرُن عَلْ قّحّ، عَلَكٌ مِشِيٍ شَ عَ كٌلٌن نَ سّنبّ شُنفبٍ قَتَنشِ عَلَ نَن نَ، عَ مُ قَتَنشِ مُشُ تَن شَ رَ.
كْنتْقِلِ بَرَ مُشُ شّتّن، كْنْ مُشُ مُ بُتُشُنشِ. عَ بَرَ مُشُ شَشِلِ عِقُ، كْنْ لِمَنِيَ مُ بَشِ مُشُ يِ رَ. مُشُ بَرَ حَشَنكَتّ سْتْ، كْنْ عَلَ مُ مُشُ رَبٌلٌشِ. قٍ شْرْشْي بَرَ مُشُ رَبِرَ، كْنْ عَ مُ نْشِ مُشُ رَ. 10 مُشُ شَ تْورّ مُشُ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي، عَ مَنِيَشِ عِسَ فبٍ نَن نَ نَشَن قَشَ وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ. مُشُ نَ تْورّ سْتْشِ نّ عَلَكٌ مُشُ شَ عِسَ شَ شُننَكٍلِ قَن مَسٍن مُشُ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي. 11 مُشُ نَ تْورْقٍ عِسَ شَ قٍ نَن نَ مُشُ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي، عَلَكٌ عِسَ شَ شُننَكٍلِ قَن شَ مَكّنّن مُشُ شَ سِمَيَ كُي.
12 نَ نَن نَ كِ مُشُ نَ سَيَ كِرَ نَن شْن مَ، عَلَكٌ وٌ تَن شَ كِسِ سْتْ. 13 عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي، «ﭑ تٌ دَنشَنِيَ، نَ نَن عَ تٌ ﭑ نَشَ وْيّن.» مُشُ قَن تٌ دَنشَنِيَشِ، مُشُ وْيّنشِ نَ نَن مَ. 14 مُشُ نَ رَبَشِ نّ، بَرِ مَ مُشُ بَرَ عَ كٌلٌن نَشَن مَرِفِ عِسَ رَكٍلِشِ قَشّ مَ، عَ قَمَ نّ مُشُ قَن نَكٍلِدٍ قَشّ مَ عِسَ شَ قٍ رَ، عَ وٌن بِرِن شَنِن عَ يِرٍ. 15 مُشُ تِنشِ نَ تْورّ بِرِن نَ وٌ شَ قٍ رَ. مُشُ تْورْ مَ نّ عَلَكٌ مِشِ فبٍفبٍ شَ عَلَ شَ هِننّ كٌلٌن، عٍ قَ تَنتُي نُن مَتْشْي رَ سِفَ عَ مَ.
16 نَ كُي، لِمَنِيَ مُ بَمَ مُشُ يِ رَ. هَلِ مُشُ قَتٍ تٌ نَ كَنَقٍ، مُشُ بْحّ نَ قَنقٍ لْشْ يٌ لْشْ، 17 بَرِ مَ مُشُ شَ تْورّ شُنشُرِ نَشَن مُ بُمَ، عَ نَ شُننَكٍلِ شُنفبٍ رَ مِنِقٍ مُشُ بّ، شُننَكٍلِ نَشَن مَنِيّ مُ نَ، نَشَن مُ حْنمَ عَبَدَن. 18 مُشُ شَشِلِ مُ تِشِ قٍ تٌشِ شَ رَ. مُشُ شَشِلِ تِشِ قٍ نَن نَ نَشَن مُ تٌمَ. قٍ تٌشِ مُ بُمَ، كْنْ قٍ نَشَن مُ تٌمَ نَ تَن بُمَ نّ عَبَدَن.