5
عَرِيَننَ كِرَ
وٌن عَ كٌلٌن، وٌن قَتٍ لُشِ نّ عَلْ بَفٍ، وٌن نِي سَبَتِشِ دّننَشّ. نَ بَفٍ نَ كَنَ، وٌن بَنشِ فبّتّ سْتْمَ نّ عَرِيَننَ، وٌن لُمَ دّننَشّ عَبَدَن. عَلَ نَن نَ بَنشِ يَءِلَنشِ وٌن بّ، عَدَ مَدِ مُ نَشَن تِشِ. وٌن وَ شُي مِنِمَ يِ بَفٍ كُي، بَرِ مَ وٌن سَبَتِدٍ نَشَن نَ كٌورٍ، نَ شْلِ نَ وٌن مَ، تَا قَنيِ نَشَن نَ عَرِيَننَ. نَ بَنشِ نّينّ مِسَالِشِ دٌنمَ نَن نَ. وٌن وَ مَ دٌنمَ نّينّ رَفٌرٌقٍ وٌن مَ، عَلَكٌ وٌن نَشَ لُ وٌن مَفٍلِ رَ. دَنمِ وٌن نَ يِ بَفٍ كُي، وٌن وَ شُي رَ مِنِمَ، بَرِ مَ وٌن مُ وَ مَ دٌنمَ شَ بَ وٌن مَ. وٌن وَ مَ نّ دٌنمَ نّينّ شَ رَفٌرٌ وٌن مَ، عَلَكٌ كِسِ شَ نْ قَشّ رَ. عَلَ وٌن دَاشِ نَ كِسِ نَن مَ قٍ رَ. عَ بَرَ عَ يّتّ شَشِلِ رَفٌرٌ وٌن مَ نَشَن عَ مَسٍنمَ عَ قَمَ نّ وٌن كِدٍ عَرِيَننَ رَ.
نَ نَن عَ تٌشِ وٌن لِمَنِيَشِ. وٌن عَ كٌلٌن، دَنمِ وٌن نِي سَبَتِشِ يِ قَتٍ عِ، وٌن مَكُيَ مَرِفِ رَ. وٌن مَ حّرّ كُي وٌن شَشِلِ تِشِ قٍ نَن نَ وٌن مُ نَشَن تٌشِ سِندٍن. وٌن مَ لِمَنِيَ شَ قٍ رَ، وٌن وَ مَ كٍلِقٍ يِ قَتٍ كُي، وٌن شَ سَبَتِ مَرِفِ شْنيِ. نَ كُي، شَ وٌن نِي نَ وٌن قَتٍ كُي، شَ نَ مُ عَ رَ وٌن نِي بَرَ كٍلِ وٌن قَتٍ كُي، وٌن قٍ بِرِن نَبَمَ عَلَ سَفٌ رَكَمَلِقٍ نَن نَ. 10 وٌن نَ رَبَمَ نّ بَرِ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قَمَ نّ وٌن بِرِن مَكِيتِدٍ، عَلَكٌ كَنكَن شَ عَ سَرٍ سْتْ عَ شَ قٍ قَنيِيٍ نُن عَ شَ قٍ حَاشِيٍ مَ، عَ نَشٍيٍ رَبَشِ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
11 مُشُ تٌ مَرِفِ شَ يَرَفَاشُي كٌلٌن، مُشُ كَتَمَ مِشِيٍ نَن نَقَدٍ عَلَ مَ. عَلَ مُشُ حّرّ كِ كٌلٌن. ﭑ وَ مَ لَقٍ عَ رَ، وٌ قَن مُشُ حّرّ كِ كٌلٌن وٌ بْحّ كُي. 12 مُشُ مُ وَ مَ فبِلٍنقٍ مُشُ شُنمَقَلَقٍ رَ وٌ بّ. مُشُ وَ مَ نّ تُن وٌ شَ حّلّشِن مُشُ شَ قٍ رَ، عَلَكٌ وٌ شَ نْ مِشِيٍ يَابِدٍ نَشٍيٍ عٍ يّتّ عِفبٌمَ قٍيٍ قُقَقُ رَ، نَشٍيٍ مُ كٍلِمَ عٍ بْحّ كُي. 13 شَ مُشُ بَرَ سٌ قٍ ندٍيٍ كُي نَشَن لُشِ عَلْ دَشُحَ دُنِحَ مِشِيٍ بّ، مُشُ نَ رَبَشِ عَلَ نَن بّ. كْنْ شَ مُشُ بَرَ حّرّ شَشِلِ قَنيِ بّرّ رَ، مُشُ نَ رَبَشِ وٌ تَن نَن بّ.
14 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شَنُنتٍيَ نَن مُشُ تُتُنمَ. مُشُ بَرَ عَ كٌلٌن مِشِ كٍرٍن بَرَ قَشَ عَدَ مَ بِرِن بّ. نَ كُي، مِشِ بِرِن بَرَ قَشَ. 15 عَ بَرَ قَشَمِشِ بِرِن بّ، عَلَكٌ نَشٍيٍ حِحّ عَ رَ عٍ شَ عٍ يّتّ وَشْنقٍ لُ نَ، عٍ شَ وَلِ عِسَ بّ نَشَن قَشَ عٍ بّ، نَشَن مَن كٍلِ قَشّ مَ عٍ بّ. 16 نَ نَن عَ تٌشِ، كٍلِقٍ يَكْسِ، وٌن مُ مِشِ تٌمَ عَلْ دُنِحَ مِشِيٍ عٍ تٌمَ كِ نَشّ. سِنفٍ وٌن نُ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ تٌمَ نّ عَلْ دُنِحَ مِشِيٍ عَ تٌشِ كِ نَشّ، كْنْ يَكْسِ وٌن مُ عَ كٌلٌنشِ نَ كِ سْنْن.
17 مِشِ نُن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَ لُ قٍ كٍرٍن كُي، عَ قِندِ مَ مِشِ نّينّ نَن نَ. عَ شَ قٍ قٌرِ بَرَ مَسَرَ قٍ نّينّ رَ. 18 نَ بِرِن قَتَنشِ عَلَ نَن نَ، نَشَن وٌن نَفبِلٍنشِ عَ يّتّ مَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. عَ مَن بَرَ وَلِ تَشُ وٌن نَ عَدَ مَدِيٍ رَفبِلٍنقٍ رَ عَ مَ. 19 عَلَ بَرَ دُنِحَ رَفبِلٍن عَ مَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ، عَ دِحّ عَدَ مَدِيٍ شَ يُنُبِيٍ مَ. عَ مَن بَرَ نَ مَسٍنيِ سٌ وٌن يِ رَ نَشَن عَ نِيَمَ مِشِيٍ شَ فبِلٍن عَ مَ. 20 نَ كُي، وٌن بَرَ قِندِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شّيرَيٍ رَ. عَ لُشِ نّ عَلْ عَلَ نَ كَوَندِ تِقٍ وٌن تَن نَن سَابُي رَ. مُشُ بَرَ وٌ مَيَندِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شِلِ رَ، وٌ شَ فبِلٍن عَلَ مَ. 21 عِسَ نَشَن مُ يُنُبِ يٌ رَبَشِ، عَلَ بَرَ عَ قِندِ وٌن مَ يُنُبِ سَرٍ رَ. نَ نَن عَ تٌشِ وٌن قِندِشِ تِنشِن مِشِيٍ رَ عَلَ يَ تٌدٍ رَ عِسَ سَابُي رَ.