6
عَلَ شَ وَلِكّيٍ شَ مَرَ سِ
مُشُ تَن، عَلَ شَ وَلِكّيٍ، مُشُ بَرَ وٌ رَ سِ وٌ نَشَ عَلَ شَ هِننّ سْتْ قُ رَ. عَلَ بَرَ عَ مَسٍن كِتَابُي كُي، «ﭑ بَرَ وٌ شَ دُبَ سُشُ ﭑ مَ هِننّ وَشَتِ، ﭑ بَرَ وٌ مَلِ وٌ شَ كِسِ لْشْي.» وٌ شَ عَ كٌلٌن عَلَ شَ هِننّ وَشَتِ بَرَ عَ لِ. تٌ نَن قِندِشِ كِسِ لْشْي رَ وٌ بّ.
مُشُ تَن مُ سٍسٍ رَبَمَ نَشَن نْمَ مِشِ رَتَنتَندٍ، مِشِيٍ قَ عَ قَلَ عَ مُشُ وَلِ كٌبِ نَن نَبَشِ. مُشُ بَرَ قٍ بِرِن نَبَ شِلِ قَنيِ سْتْقٍ رَ عَلَ شَ وَلِكّ لَنمَ عَ شَ نَشَن نَبَ. مُشُ بَرَ تُننَبّشِيَ رَبَ حَشَنكَتّ، سٍتَرٍحَ، نُن كْنتْقِلِ كُي. عٍ بَرَ مُشُ بْنبْ، عٍ مُشُ رَ سٌ فٍيلِ كُي، عٍ فَلِ بْحّ رَتٍ مُشُ شِلِ مَ. مُشُ بَرَ وَلِ شْرْشْي رَبَ، مُشُ مُ شِ، مُشُ بَرَ كَامّ. مُشُ بَرَ مُشُ تُننَبّشِ سّنِيّنيِ، قَهَامُي، دِحّ، قٍ قَنيِ، شَشِلِ سّنِيّنشِ، نُن شَنُنتٍيَ قِيشّ كُي. مُشُ مُ بَ نْندِ قَلَقٍ، مُشُ قٍ بِرِن نَبَمَ عَلَ سّنبّ سَابُي نَن نَ. مُشُ بَرَ عَلَ شَ فٍرٍ قَنيِ سُشُ تِنشِنيِ كُي مُشُ بّلّشّ قِرِن نَ. مُشُ وَلِمَ بِنيّ نُن يٍلٍبُي سْتْي نَن كُي. مُشُ بَرَ شِلِ قَنيِ نُن شِلِ كَنّ سْتْ. ندٍيٍ بَرَ مُشُ قِندِ وُلٍ قَلّيٍ رَ، كْنْ مُشُ نْندِ فبَنسَن نَن قَلَمَ. هَلِ عٍ مُشُ كٌلٌن، عٍ قٍ رَبَمَ مُشُ رَ عَلْ عٍ مُ مِشِ نَشَن كٌلٌن. مُشُ مَنِيَمَ مِشِ رَ نَشَن نَ سَيَ كِرَ شْن مَ، كْنْ مُشُ مُ قَشَشِ. مُشُ بَرَ حَشَنكَتَ، كْنْ مُشُ مُ قَشَشِ. 10 سُننُن مِشِيٍ نَن مُشُ رَ، كْنْ سّيوّ نَ مُشُ بْحّ كُي. سٍتَرٍيٍ نَن مُشُ رَ، كْنْ بَننَيَ نَ مُشُ يِ رَ. مِسِكِينّيٍ نَن مُشُ رَ، كْنْ قٍ بِرِن نَ مُشُ يِ رَ.
11 مُشُ مُ مَسٍنيِ يٌ نْشُنشِ وٌ مَ. وٌ شَ قٍ بَرَ لُ مُشُ سٌندٌنيِ مَ. 12 مُشُ بْحّ مُ بَلَنشِ وٌ مَ، كْنْ وٌ تَن بَرَ وٌ بْحّ بَلَن مُشُ مَبِرِ. 13 ﭑ مَ دِيٍ، يَندِ، وٌ قَن شَ شَنُنتٍيَ شُن شَ مَسَ مُشُ مَبِرِ.
14 لَنيِ نَشَ لُ وٌ نُن دَنشَنِيَتَرٍيٍ تَفِ. مُنسٍ نَ تِنشِنيِ نُن تِنشِنتَرٍيَ تَفِ؟ نَءِيَلَنيِ نُن دِ مِ نْمَ لُدٍ يِرٍ كٍرٍن؟ 15 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نُن سٍنتَنّ لَنمَ قٍ كٍرٍن مَ؟ دَنشَنِيَتْي نُن دَنشَنِيَتَرٍ لَنمَ مُنسٍ مَ؟ 16 كُيٍ تٌمَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي؟ وٌن تَن نَن قِندِشِ عَلَ حِحّ شَ هْرْ مْبَنشِ رَ. عَلَ يَتِ عَ قَلَ نّ، «ﭑ حّرّ مَ نّ وٌ يَ مَ. وٌ مَرِفِ عَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ قَن قِندِ مَ نّ ﭑ مَ حَمَ رَ.» 17 نَ نَن عَ تٌشِ مَرِفِ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ شَ مِنِ عٍ يَ مَ، وٌ شَ لُ وٌ شَتِ مَ. وٌ نَشَ دِن قٍ سّنِيّنتَرٍ رَ، عَلَكٌ ﭑ شَ وٌ رَ سّنّ.» 18 عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، «ﭑ قِندِ مَ وٌ بَبَ نَن نَ، وٌ تَن قَن قِندِ ﭑ مَ دِيٍ رَ.»