11
وٌن مَ شَنُنتٍيَ عَلَ بّ
وٌ شَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَنُ، وٌ تُوبِ عَ بّ، وٌ شَ عَ شَ يَامَرِ، عَ شَ سّرِيّ، عَ شَ مَسٍنيِ، نُن عَ شَ تْنيِ رَبَتُ تّمُي بِرِن.
وٌ شَ عَ كٌلٌن تٌ لْشْي وٌ شَ دِيٍ مُ عَلَتَلَ شَ كَابَنَكٌ مَفَاشُشِيٍ تٌشِ عٍ يَ رَ. عٍ مُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ مّشِ عٍ تُلِ رَ. عٍ مُ عَ شَ لَامَتُنيِيٍ تٌشِ مِسِرَ، عَ نُن عَ نَشَن نَبَشِ قِرَوُنَ نُن عَ شَ بْشِ بِرِن نَ. عٍ مَن مُ قٍ تٌشِ عَ نَشَن نَبَشِ مِسِرَ سْورِيٍ رَ، عٍ شَ سٌي نُن فِسٍيٍ رَ. عٍ مُ عَ تٌ عَلَ مِسِرَ سْورِيٍ مَدُلَشِ كَلٍ بَا مَ كِ نَشّ، عٍ تٌ بِرَ وٌ قْشْ رَ، عَلَتَلَ قَ عٍ بِرِن هَلَكِ كٍرٍنيِ رَ. عٍ مَن مُ قٍيٍ تٌشِ عَ نَشٍيٍ رَبَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ بٍينُن وٌ شَ بٍ لِ. عَ نَشَ وٌ رَتَنفَ دَتَن نُن عَبِرَ مِ مَ، نَشٍيٍ قِندِ عٍلِيَبِ شَ دِ شّمّيٍ رَ رُبٍن بْنسْي يَ مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن يَ شْرِ، بْشِ نَشَ عَ رَبِ، عَ قَ عَ رَشُتُ عٍ نُن عٍ شَ دٍنبَيَيٍ بِرِن مَ، عٍ شَ كِرِ بَنشِيٍ، نُن مِشِ بِرِن مَ نَشٍيٍ نُ بِرَشِ عٍ قْشْ رَ. وٌ تَن نَن يَتِ بَرَ قٍ بٍلٍبٍلٍيٍ تٌ عَلَتَلَ نَشٍيٍ رَبَشِ.
نَ نَن عَ تٌشِ، وٌ لَن وٌ شَ يِ سّرِيّ رَبَتُ ﭑ نَشَن شَرَنقٍ وٌ بّ تٌ لْشْي، عَلَكٌ وٌ شَ لِمَنِيَ سْتْ يِ بْشِ مَسْتْقٍ رَ وٌ نَ سِفَقٍ دّننَشّ. وٌ شَ يِ رَبَ عَلَكٌ وٌ شَ بُ بْشِ مَ عَلَتَلَ عَ كَلِشِ نَشَن شَ قٍ رَ، عَ سٌقٍ رَ وٌ بَبَيٍ نُن عٍ بْنسْييٍ يِ، شِحّ نُن كُمِ فبٍفبٍ نَ بْشِ نَشَن مَ. 10 وٌ قَمَ بْشِ نَشَن سْتْدٍ، عَ مُ لُشِ عَلْ مِسِرَ بْشِ، وٌ كٍلِشِ دّننَشّ. مِسِرَ تَن، وٌ نَ فّ شّ سَدٍ، قٌ وٌ نُ يٍ مَشَنِن عَ مَ لَاكْي دَاشِ وٌ سَنيِ رَ. 11 وٌ قَمَ بْشِ نَشَن سْتْدٍ، فٍيَ نُن فُلُنبَ يِرٍ نَ عَ رَ، تُنّ يٍ نَشَن نَقَنمَ عَ قَنيِ رَ. 12 بْشِ نَ عَ رَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ حّنفِ سَشِ نَشَن شْن. عَ مَن قَ مّينِ عَ مَ، كٍلِ حّ قْلّ هَن حّ حْنيِ.
عَلَ شَ لَايِدِ
13 شَ وٌ يِ سّرِيّ رَتِنمّ عَ قَنيِ رَ ﭑ نَشَن شَرَنشِ وٌ بّ يِ كِ تٌ لْشْي، شَ وٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَنُ، وٌ عَ شَ سّرِيّ رَبَ بْحّ قِيشّ رَ نُن وٌ نِي رَ، 14 عَ تُنّ رَقَمَ نّ وٌ شَ بْشِ مَ، حّمّ عَ نُن سٌفٌقُرٍ، عَلَكٌ وٌ شَ هَرِفٍ قَنيِ سْتْ، عَلْ مّنفِ، وّنِ نّينّ، عَ نُن تُرٍ. 15 عَ مَن حٌوفٍ قَن نَقَنمَ نّ وٌ شَ بْشِ مَ وٌ شَ شُرُ سٍيٍ نَشَن دٌنمَ. وٌ بَلٌي فبٍفبٍ سْتْمَ نّ، وٌ عَ دٌن هَن وٌ لُفَ. 16 وٌ شَ قٍ مْولِ بِرِن نَبَ عَلَكٌ قٍقٍ يٌ نَشَ وٌ بَ يِ كِرَ قَنيِ شْن مَ. وٌ نَشَ وٌ عِفٌرٌ عَلَ فبّتّيٍ بَتُقٍ رَ. 17 شَ وٌ نَ قٍ مْولِ رَبَ، عَلَتَلَ شْنْمَ نّ وٌ مَ. نَ تّمُي عَ عَ نِيَمَ نّ تُنّ مُ قَ سْنْن، سَنسِ يٌ مُ قَنمَ بْشِ مَ سْنْن، وٌ قَ هَلَكِ يِ بْشِ مَ عَلَتَلَ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ.
18 وٌ شَ يِ سّرِيّ رَ سَبَتِ وٌ بْحّ مَ نُن وٌ نِي رَ. وٌ ندٍ شِرِ وٌ بّلّشّ نُن وٌ تِفِ رَ تْنشُمَ رَ، عَلَكٌ وٌ نَشَ نّيمُ عَ رَ. 19 وٌ شَ عَ شَرَن وٌ شَ دِيٍ رَ وٌ شَ بَنشِيٍ كُي، وٌ شَ بِيَاسِيٍ كُي، وٌ سَ تّمُي، وٌ كٍلِ تّمُي. 20 وٌ شَ عَ سّبّ وٌ شَ بَنشِيٍ نُن وٌ شَ نَادّيٍ مَ. 21 نَ نَن عَ تٌمَ وٌ شَ سِمَيَ نُن وٌ شَ دِيٍ شَ سِمَيَ شْن كُيَمَ بْشِ مَ عَلَتَلَ نَشَن لَايِدِشِ وٌ بٍنبَيٍ بّ هَن دُنِحَ رَحْنيِ. 22 شَ وٌ يِ سّرِيّ رَبَتُ عَ رَبَتُ كِ مَ، ﭑ نَشَن شَرَنشِ وٌ بّ، شَ وٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَنُ، شَ وٌ وٌ حّرّ عَ شَ كِرَ شْن مَ، شَ وٌ بِرَ عَ قْشْ رَ، 23 عَلَتَلَ قَمَ نّ يِ سِيٍ بِرِن كٍرِدٍ وٌ يَ شْرِ، وٌ قَ نْ عٍ رَ، نَشٍيٍ فبَنفبَلَن وٌ بّ، نَشٍيٍ سّنبّ فبٌ وٌ بّ. 24 وٌ نَ وٌ سَنيِ تِ دّننَشّ بِرِن مَ، نَا قِندِ مَ وٌ فبٍ نَن نَ. وٌ شَ بْشِ عِتَلَمَ كٍلِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ هَن لِبَن، كٍلِ عٍقِرَتِ شُرٍ مَ هَن مٍدِتٍرَن بَا رَ. 25 مِشِ يٌ مُ سُو سَمَ تِدٍ وٌ يَ رَ. وٌ نَ سِفَ بْشِ نَشَن يٌ مَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ نِيَمَ نّ مّننِكَيٍ شَ فَاشُ وٌ يَ رَ، عٍ بْحّ مِنِ عَلْ عَ مَسٍنشِ وٌ بّ كِ نَشّ.
26 وٌ عَ مَتٌ، ﭑ بَرَ بَرَكّ نُن دَنكّ سَ وٌ يَ عِ تٌ. 27 شَ وٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُ عَ رَبَتُ كِ مَ، ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ تٌ، وٌ بَرَكّ سْتْمَ نّ. 28 كْنْ شَ وٌ مُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ رَتِنمّ، شَ وٌ وٌ بَ كِرَ شْن مَ ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ تٌ، شَ وٌ بِرَ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ وٌ مُ نَشٍيٍ كٌلٌن، وٌ دَنكّ نَن سْتْمَ.
29 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ وٌ شَنِن بْشِ مَ عَ قَمَ نَشَن سٌدٍ وٌ يِ رَ، وٌ دُبّ مَسٍنيِ تِمَ فَرِ سِمِ فٍيَ نَن قَرِ، وٌ دَنكّ مَسٍنيِ تِمَ عٍبَلِ فٍيَ نَن قَرِ. 30 نَ فٍيَيٍ نَ يُرُدّن نَاكِرِ نَن مَ، كِرَ شَنبِ رَ نَشَن نَ سٌفٍفٌرٌدٍ، كَنَانكَيٍ شَ بْشِ مَ نَشٍيٍ سَبَتِشِ عَرَبَ، فِلِفَلِ يَ تَفِ، مٌرٍ وُرِ بٍلٍبٍلٍ قّ مَ. 31 وٌ نَ يُرُدّن عِفِرِ سِفَقٍ رَ بْشِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ دّننَشّ سٌقٍ وٌ يِ رَ، مّننِ قِندِ مَ وٌ فبٍ نَن نَ، وٌ مَن قَ سَبَتِ نَا. 32 وٌ لَن نّ وٌ شَ قّنتّن يِ سّرِيّ نُن يِ يَامَرِيٍ مَ، ﭑ نَشٍيٍ سٌشِ وٌ يِ رَ تٌ لْشْي.