14
حْنقٍ سّرِيّ
مَرِفِ عَلَتَلَ شَ دِيٍ لَنشِ وٌ تَن نَن مَ. شَ قَشّ قَ سَ تِ، وٌ نَشَ وٌ يّتّ مَشَبَ، وٌ نَشَ وٌ شُنسّشّ بِ وٌ تِفِ دّ رَ. وٌ بَرَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ حَمَ سّنِيّنشِ رَ. عَ وٌ تَن نَن سُفَندِشِ بْشِ حَمَ بِرِن تَفِ، وٌ شَ قِندِ عَ فبٍ رَ.
سُبٍ رَدَشَمُشِ نُن عَ رَدَشَمُتَرٍ
وٌ مُ لَن وٌ شَ سٍ سّنِيّنتَرٍ دٌن. سُبٍيٍ نَن يِ كِ، وٌ لَن وٌ شَ نَشٍيٍ دٌن؛ نِنفٍ، يّشّي، سِ، شٍلِ، فَالٍ، تْوكّ، مُنتُي، بُرُنيِ سِ، فٍيَ قَرِ سُبٍ نَشَن مَنِيَشِ يّشّي رَ، بٌلٍ، سُبٍ نَشٍيٍ تٌرٍ عِتَشُنشِ، عٍ مَن نَ حٌوفٍ دٌن، عٍ فبِلٍن عَ رَتٍ رَ عٍ كْن نَ.
كْنْ نَ سُبٍيٍ يَ مَ، نَشٍيٍ تٌرٍ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ، نَشٍيٍ حٌوفٍ دٌنمَ، عٍ مَن قَ فبِلٍن عَ رَتٍ رَ عٍ كْن نَ، ندٍيٍ نَ عٍ يَ مَ وٌ نَشَ عٍ دٌن عَلْ حْشْمّ، يٍرٍ، نُن يٍرٍ مَنِيّ. عٍ قِندِشِ سُبٍ سّنِيّنتَرٍيٍ نَن نَ وٌ بّ، بَرِ مَ عٍ حٌوفٍ دٌنمَ، عٍ مَن قَ فبِلٍن عَ رَتٍ رَ عٍ كْن نَ، كْنْ عٍ تٌرٍ مُ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ. شْسّ نَشَن تٌرٍ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ، كْنْ عَ مُ حٌوفٍ دٌنمَ، عَ مَن شَ فبِلٍن عَ رَتٍ رَ عَ كْن نَ، نَ نَن عَ قِندِشِ سُبٍ سّنِيّنتَرٍ رَ وٌ بّ. وٌ نَشَ نَ سُبٍ دٌن، وٌ مَن نَشَ وٌ بّلّشّ دِن عَ بِنبِ رَ.
يّشّ نَشٍيٍ نَ يٍ شْورَ، بّلّيٍ نَ نَشٍيٍ بِرِن بّ عَ نُن شَلٍيٍ، وٌ لَن وٌ شَ نٍيٍ نَن دٌن. 10 كْنْ وٌ مُ لَن وٌ شَ يّشّ دٌن بّلّ مُ نَشَن بّ عَ نُن شَلٍ. وٌ شَ نٍيٍ كٌلٌن يّشّ سّنِيّنتَرٍ رَ.
11 وٌ نْمَ شْنِ سّنِيّنشِ بِرِن دٌندٍ. 12 كْنْ شْنِيٍ شِلِيٍ نَن يِ كِ وٌ مُ لَن وٌ شَ نَشٍيٍ دٌن؛ يُبّ، سّفّ، شَرُ مَ فبْنتْي، 13 عَ نُن عٍ مَنِيّ بِرِن. 14 شَاشَ قَن وٌ نَشَ نَ دٌن عَ نُن عَ مَنِيّ بِرِن. 15 شُندِ، كٌوقٌلٍ، عَ نُن تَفَرَنتٌنفٌي، 16 وٌ نَشَ عٍ دٌن عَ نُن عٍ مَنِيّ بِرِن. 17 فبْنفبٌي، يٍدْنمّ، 18 لَابَ، تُكّ، عَ نُن عٍ مَنِيّ بِرِن، وٌ نَشَ عٍ دٌن. 19 نِمَسٍ شُنشُرِ فَبُتٍنيِ كَنيِ بِرِن رَهَرَ مُحَشِ. وٌ مُ لَن وٌ شَ عٍ دٌن. 20 وٌ لَن وٌ شَ نِمَسٍيٍ نَن دٌن نَشٍيٍ سّنِيّنشِ.
21 وٌ نَشَ سُبٍ دٌن نَشَن قَشَشِ عَ يّتّ مَ. وٌ شَ عَ سٌ شْحّ عَلَ كٌلٌنتَرٍيٍ يِ رَ، نَشٍيٍ نَ وٌ شْنيِ، عَلَكٌ عٍ شَ عَ دٌن، شَ نَ مُ وٌ شَ عَ مَتِ مِشِ فبّتّيٍ مَ. وٌ تَن بَرَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ حَمَ سّنِيّنشِ رَ.
وٌ نَشَ سِ يْرّ حِن عَ نفَ شِحّ يٍ رَ.
قَرِلّ
22 وٌ سَنسِ نَشَن بِرِن نَوَلِمَ شّ مَ، وٌ لَن نّ وٌ شَ قَرِلّ بَ عَ رَ حّ يٌ حّ. 23 وٌ شَ نَ قَرِلّ دٌن يِرٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ مَتْشْمَ دّننَشّ. وٌ شَ قَرِلّ قِندِ مَ وٌ شَ مّنفِ، وٌ شَ وّنِ نّينّ، وٌ شَ تُرٍ، وٌ شَ شُرُ سٍيٍ شَ دِ سِنفٍيٍ نَن نَ. وٌ شَ نَ بَ عَلَكٌ وٌ نْمَ فَاشُدٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ رَ كِ نَشّ لْشْي بِرِن. 24 شَ عَ سَ لِ وٌ سَبَتِدٍ مَكُيَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ مَتْشْدٍ رَ، نَ كٌتٍ شَنِنقٍ شْرْشْمَ نّ وٌ بّ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ بَرَكّ فبٍفبٍ قِ وٌ مَ. 25 نَ تّمُي وٌ شَ وٌ شَ قَرِلّ مَسَرَ كْبِرِ رَ، وٌ قَ نَ شَنِن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ مَتْشْدٍ. 26 مّننِ وٌ نْمَ شُرُ سٍيٍ، وّنِ، نُن وٌ وَشْنسٍ فبّتّ سَرَدٍ، عَلَكٌ وٌ نُن وٌ شَ دٍنبَيَيٍ شَ وٌ دّفٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ سّيوّ كُي. 27 وٌ نَشَ نّيمُ لٍوِكَيٍ مَ نَشٍيٍ سَبَتِشِ وٌ يَ مَ، بَرِ مَ سٍ مُ نَ عٍ بّ نَشَن قِندِ مَ عٍ كّ رَ.
28 حّ سَشَن يٌ حّ سَشَن وٌ شَ وٌ شَ سَنسِ قَرِلّ بِرِن نَفَتَ وٌ شْنيِ. 29 نَ تّمُي لٍوِكَيٍ، كّ مُ نَ نَشٍيٍ بّ، وٌ شَ شْحّيٍ، كِرِدِيٍ، عَ نُن كَاحّ فِنّ نَشٍيٍ نَ وٌ يَ مَ، عٍ بِرِن شَ قَ عٍ دّفٍدٍ وٌ شْنيِ هَن عٍ لُفَ. نَ كُي وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ بَرَكّ سَدٍ وٌ شَ قٍ بِرِن مَ.