13
كُيٍ بَتُيٍ
وٌ لَن نّ وٌ شَ يِ سّرِيّ رَبَ عَ رَبَ كِ مَ ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ. وٌ نَشَ سٍسٍ بَ عَ رَ، وٌ مَن نَشَ سٍسٍ قَن سَ عَ شُن مَ. شَ نَمِحْنمّ ندٍ، شَ نَ مُ عَ رَ وَلِيُ ندٍ، سَ كَابَنَكٌي قٍ نُن تْنشُمَ قٍ رَبَ وٌ يَ شْرِ، عَ مَن قَ عَ قَلَ وٌ بّ، «وٌن بِرَ كُيٍ بَتُقٍ قْشْ رَ، وٌ تَن مُ عَلَيٍ نَشٍيٍ كٌلٌن،» وٌ نَشَ وٌ تُلِ مَتِ نَ نَمِحْنمّ رَ عَ نُن نَ وَلِيُ رَ دٍ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن قَمَ وٌ مَتٌدٍ نَ كِ، عَلَكٌ عَ شَ نْ عَ كٌلٌندٍ شَ عَ شَ شَنُنتٍيَ نَ وٌ سٌندٌنمّ مَ، شَ وٌ عَ شَنُشِ وٌ نِي رَ. وٌ لَن وٌ شَ تُوبِ رَبِرَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن كٍرٍن بّ، وٌ شَ فَاشُ عَ يَ رَ، وٌ شَ عَ شَ يَامَرِيٍ رَبَ، وٌ شَ عَ شُي رَبَتُ، وٌ شَ عَ كٍرٍن نَن بَتُ، وٌ شَ بِرَ عَ قْشْ رَ. يِ نَمِحْنمّ نُن يِ وَلِيُ مْولِ لَن نّ عَ شَ قَشَ، بَرِ مَ عَ بَرَ وَ وٌ بْحّ رَتٍقٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ نَشَن وٌ رَ مِنِشِ كٌنيِيَ كُي مِسِرَ بْشِ مَ. عٍ بَرَ وٌ بَ كِرَ شْن عَلَتَلَ وٌ تِشِ نَشَن نَ. وٌ شَ قٍ حَاشِ حْن وٌ تَفِ.
شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ شَ دِ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ شَ بَاتّ فِنّ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ بٌورٍ نَشَن نَقَنشِ وٌ مَ عَلْ وٌ يّتّ، سَ وٌ مَنَهَنّ عَلَكٌ وٌ شَ عَلَ فبّتّ بَتُ، وٌ تَن مُ نَشَن كٌلٌن، وٌ بَبَيٍ قَن مُ نَشَن كٌلٌن، سِ فبّتّيٍ نَشٍيٍ بَتُشِ وٌ رَبِلِنيِ نُن نَشٍيٍ مَكُيَ وٌ رَ، كٍلِ بْشِ تُشُي مَ سَ دْشْ بٌورٍ تُشُي رَ، وٌ نَشَ تِن عٍ شَ وْيّنيِ رَ، وٌ نَشَ وٌ تُلِ مَتِ عٍ رَ. وٌ نَشَ كِنِكِنِ عٍ مَ، وٌ نَشَ عٍ نْشُن، وٌ مَن نَشَ عٍ كَنتَ. 10 وٌ لَن نّ وٌ شَ نَ كَنيِ قَشَ، وٌ عَ فْنْ فّمّ رَ، حَمَ قَن قَ عَ مَفْنْ. 11 وٌ شَ عَ مَفْنْ هَن عَ شَ قَشَ، بَرِ مَ عَ بَرَ كَتَ عَ شَ وٌ رَفبِلٍن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قْشْ رَ نَشَن وٌ رَ مِنِشِ كٌنيِيَ كُي مِسِرَ بْشِ مَ. 12 عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن نَ نَ قٍ مّ، عٍ لُمَ نّ فَاشُي كُي. نَ تّمُي نَ قٍ كٌبِ مْولِ مُ نْمَ رَبَدٍ وٌ تَفِ سْنْن.
13 شَ وٌ عَ مّ تَا ندٍ شَ قٍ رَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ وٌ رَ سَبَتِمَ دّننَشّ، 14 عَ مّننِكَ ندٍيٍ عَ قَلَمَ عٍ بٌورٍيٍ بّ، «وٌن شَ كُيٍ نّينّ ندٍيٍ بَتُ،» 15 عَ لَنمَ وٌ شَ نَ مِشِ كٌبِيٍ شْن نَقٍن عَلَكٌ وٌ شَ عٍ كّحَ كٌلٌن. وٌ شَ عَ كٌلٌن شَ نَ قٍ كٌبِ بَرَ رَبَ وٌ تَفِ. 16 شَ عَ سَ نَ كِ نّ، وٌ شَ نَ تَاكَيٍ بِرِن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ. وٌ شَ نَ تَا هَلَكِ نُن عَ شَ شُرُ سٍيٍ بِرِن نَ. 17 وٌ عٍ هَرِفٍ بِرِن مَلَنمَ تَا تَفِ نّ، وٌ تّ سَ عَ مَ، وٌ تَا بِرِن فَن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ. نَا قَمَ قِندِدٍ بْشِ رَبّحِنشِ نَن نَ. مّننِ تَن مُ قِندِ مَ تَا رَ سْنْن. 18 وٌ نَشَ نَ سٍ رَتْنشِ سٍسٍ تٌنفٌ وٌ يّتّ بّ، وٌ نَ نَشَن فَنقٍ عَلَكٌ ندٍ شَ بَ عَلَتَلَ شَ شْنّ رَ، عَ شَ كِنِكِنِ وٌ مَ، عَ شَ وٌ رَوُيَ عَلْ عَ رَكَلِشِ كِ نَشّ وٌ بَبَيٍ بّ. 19 شَ وٌ تُوبِ رَبِرَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ عَ شَ سّرِيّ رَبَتُقٍ مَ، ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ تٌ لْشْي، شَ وٌ قٍ تِنشِنشِ رَبَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ، عَ قَمَ نّ نَ هّيرِ بِرِن قِدٍ وٌ مَ.