22
شُرُ سٍ نُن سٍ لْيشِيٍ
وٌ نَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شَ نِنفٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ يّشّي تٌ، عَ مُرُتَشِ، وٌ نَشَ وٌ كٌبٍ تِ عَ رَ. وٌ لَن نّ وٌ شَ عَ شَنِن عَ كَنيِ شْن مَ. شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ يِرٍ مَكُيَ، شَ نَ مُ وٌ مُ عَ كَنيِ كٌلٌن، وٌ شَ شُرُ سٍ شَنِن وٌ شْنيِ. وٌ عَ رَفَتَ هَن بٍينُن وٌ عَ كَنيِ تٌمَ تّمُي نَشّ، وٌ قَ عَ سٌ عَ يِ رَ. وٌ نَ مْولِ نَن نَبَمَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شَ سٌقَلٍ قَن نَ، عَ شَ دٌنمَ، عَ نُن عَ فبٍ سٍ نَشَن بِرِن لْيشِ عَ مَ. وٌ مُ لَن وٌ شَ وٌ كٌبٍ تِ عَ رَ. شَ وٌ بَرَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شَ سٌقَلٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ نِنفٍ تٌ، عَ بَرَ بِرَ كِرَ شْن مَ، وٌ مُ لَن وٌ شَ وٌ كٌبٍ تِ عَ رَ. وٌ لَن نّ وٌ شَ كَقُ عَ مَ عَ رَكٍلِدٍ.
شّمّ نَشٍيٍ عٍ يّتّ قِندِ مَ فِنّ رَ
فِنّ مُ لَن عَ شَ شّمّ دُفِ سٌ. شّمّ قَن مُ لَن عَ شَ فِنّ دُفِ سٌ. مِشِ نَشٍيٍ نَ قٍ مْولِ رَبَمَ، نَ كَنيِيٍ مُ رَقَن مَرِفِ عَلَتَلَ مَ.
كِنِكِنِقٍ دَالِسٍيٍ مَ
وٌ نَ عَ تٌ كِرَ شْن مَ، شْنِ بَرَ عَ تّي سَ وُرِ كْن نَ، شَ نَ مُ عَ رَ بْشِ مَ، عَ نفَ قٍلٍنشِ عَ شّلّ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ دِيٍ مَ، وٌ مُ لَن وٌ شَ عَ نفَ نُن عَ شَ دِيٍ بِرِن تٌنفٌ. وٌ لَن نّ وٌ شَ عَ نفَ تَن نَبّحِن، عَ شَ سِفَ، وٌ قَ دِيٍ تَن تٌنفٌ. نَ كُي وٌ قَمَ نّ سِمَيَ شْنكُيٍ نُن هّيرِ سْتْدٍ.
مِشِ رَتَنفَ كِ
شَ وٌ بَنشِ نّينّ تِ، وٌ لَن نّ وٌ شَ بِلِشِ ندٍ رَبِلِن بَنشِ قُفٍ رَ، عَلَكٌ مِشِ نَشٍيٍ تٍمَ نَا، عٍ نَشَ بِرَ، عٍ قَ قَشَ وٌ سَابُي رَ.
سٍ مَسُنبُقٍ
وٌ مُ لَن وٌ شَ سَنسِ فبّتّ سِ وٌ شَ وّنِ بِلِيٍ يَ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بٌفِ قَمَ قِندِدٍ سٍ رَهَرَ مُشِ نَن نَ. 10 وٌ نّ يِرٍ بُشَمَ، وٌ مُ لَن وٌ شَ نِنفٍ نُن سٌقَلٍ شِرِ عٍ بٌورٍ رَ سَرِ رَ. 11 وٌ مُ لَن وٌ شَ سٌسٍ رَفٌرٌ وٌ مَ نَشَن مَسُنبُشِ دُفِ يّشّي شَبٍ دَاشِ نُن فّسّ قُتٍ دَاشِ رَ.
مَقٍلٍنيِ
12 وٌ فّسّ نَن نَقَلَمَ ثٌنثٌن نَ وٌ عَ سِنفَن وٌ شَ دُفِ تُشُي نَانِيٍ رَ، وٌ نَشَن قٍلٍنمَ وٌ مَ.
فِنّ قٍ كِيتِ
13 شَ عَ سَ لِ شّمّ ندٍ نَشَ فِنّ دْشْ، عٍ كَقُ، كْنْ عَ شَ قٍ تٌ رَحَاشُ شّمّ مَ، 14 عَ عَ شِلِ كَنَ وْيّن كٌبِ رَ، عَ نُ قَ عَ قَلَ، «ﭑ بَرَ يِ فِنّ دْشْ، كْنْ مُشُ تٌ كَقُ ﭑ نَشَ عَ لِ عَ بَرَ قُتِ كَنَ،» 15 نَ تّمُي فِنّ بَبَ نُن عَ نفَ شَ فِنّدِ مّدِ دُفِ شَنِن تَا قٌرِيٍ شْن مَ تَا سٌدٍ دّ رَ، نَشَن عَ مَسٍنشِ عَ عٍ شَ دِ قُتِ رَ سٌشِ. 16 عَ بَبَ شَ عَ تَفِ رَبَ، «ﭑ بَرَ ﭑ مَ دِ فِنّ قِ يِ شّمّ مَ، كْنْ عَ مُ رَقَن عَ مَ سْنْن. 17 عَ قَ وُلٍ نَن سَقٍ عَ شُن مَ عَ عَ مُ قُتِ رَ سٌشِ.» نَ تّمُي تّمّدِ شَ مِشِيٍ شَ نَ فِنّدِ مّدِ دُفِ عِتَلَ تَا قٌرِيٍ يَ عِ.
18 تَا قٌرِيٍ نَ نَ تٌ، عٍ شَ نَ شّمّ سُشُ، عٍ شَ عَ حَشَنكَتَ. 19 عٍ نَ عَ مَكِيتِ، عٍ شَ عَلَمَنِ بٌلٌن عَ مَ نَشَن قِندِ مَ كْبِرِ كٌلٍ كّمّ سٌقٍ رَ تّمّدِ بَبَ يِ رَ، عِسِرَيِلَ فِنّ شِلِ كَنَقٍ مَ. نَ شَنبِ عَ لَن نّ فِنّ شَ فبِلٍن شّمّ شْنيِ، نَ شّمّ نَشَ مّي عَ رَ عَبَدَن.
20 كْنْ شَ قُتِ كَنَقٍ قَ سَ قِندِ نْندِ رَ، فِنّدِ مّدِ دُفِ يٌ مُ نَ نَشَن عَ مَسٍنمَ عَ بَرَ قُتِ رَ سٌ، 21 نَ فِنّ شَ شَنِن عَ بَبَ شَ بَنشِ سٌدٍ دّ رَ، تَا مِشِيٍ قَ عَ مَفْنْ فّمّ رَ هَن عَ قَشَ، بَرِ مَ عَ بَرَ قٍ كٌبِ رَبَ فِنّ مُ لَن عَ شَ نَشَن نَبَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، شّمّ قٍ كٌلٌنقٍ رَ عَ نَ عَ بَبَ شَ نْي بُن مَ تّمُي نَشّ. وٌ قٍ حَاشِ حْنمَ وٌ تَفِ نَ كِ نّ.
22 شَ وٌ شّمّ سُشُ، عٍ نُن فِنّ شّمّ تَا عِدْشْي سَشِ، نَ قٍ كٌبِ رَبَ قِرِنيِيٍ لَن نّ عٍ شَ قَشَ، فِنّ نُن شّمّ. وٌ قٍ حَاشِ حْنمَ نَ كِ نّ وٌ تَفِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ.
23 شَ شّمّ نَرَلَن فِنّ دِ مّدِ ندٍ رَ تَا كُي، كٌتٍ بَرَ دْشْ نَشَن مَ قٍ رَ، عَ قَ عَ قُتِ كَنَ، 24 وٌ شَ نَ مِشِ قِرِنيِيٍ شَنِن تَا سٌدٍ دّ رَ، وٌ عٍ مَفْنْ فّمّ رَ هَن عٍ شَ قَشَ. يِ فِنّ دِ مّدِ قَشَشِ نّ، بَرِ مَ عَ مُ سْنشْي رَتٍشِ تَا كُي. شّمّ قَن قَشَشِ نّ، بَرِ مَ عَ بَرَ فِنّ قُتِ كَنَ كٌتٍ بَرَ دْشْ نَشَن مَ قٍ رَ. وٌ قٍ حَاشِ حْنمَ وٌ تَفِ نَ كِ نّ.
25 كْنْ شَ شّمّ نَرَلَن فِنّ دِ مّدِ رَ وُلَ عِ، كٌتٍ بَرَ دْشْ نَشَن مَ قٍ رَ، عَ نَشَ دُتُن عَ مَ، عَ عَ قُتِ كَنَ، نَ شّمّ نَن كٍرٍن لَن عَ شَ قَشَ. 26 وٌ نَشَ قٍقٍ رَبَ فِنّ دِ مّدِ تَن نَ، بَرِ مَ عَ مُ قٍ حَاشِ يٌ رَبَشِ عَ لَن عَ شَ قَشَ نَشَن مَ. يِ قٍ مَنِيَشِ نّ عَلْ شّمّ نَشَن وَشِ عَ بٌورٍ قَشَقٍ. 27 نَ نَرَلَنيِ رَبَشِ وُلَ نّ. هَلِ يِ فِنّ دِ مّدِ شّمّ كَنيِ سْنشْي رَتٍ نُ، مِشِ يٌ مُ سْتْمَ نَشَن نْمَ عَ رَتَنفَدٍ.
28 شَ شّمّ نَرَلَن فِنّ دِ مّدِ رَ كٌتٍ مُ نُ دْشْ نَشَن مَ قٍ رَ، عَ نَشَ بَفَن عَ مَ، عَ عَ قُتِ كَنَ، مِشِ ندٍ قَ عٍ سُشُ نَ قٍ شُن، 29 نَ شّمّ كْبِرِ كٌلٍ تٌنفٌ سُولِ نَن سٌمَ فِنّ بَبَ يِ رَ، عَ قَ يِ فِنّ دْشْ، بَرِ مَ عَ بَرَ عَ قُتِ كَنَ. عَ شَ سِمَيَ كُي، عَ مُ لَن عَ شَ مّي نَ فِنّ رَ.