23
لَنفٌيحَ مْولِ ندٍ
مِشِ يٌ مُ لَن عَ نُن عَ بَبَ شَ فِنّ شَ كَقُ. عَ تَنَ قٍ نَن نَ رَ عَ بَبَ مَبِرِ.
مِشِ نَشٍيٍ مُ لَن عٍ شَ لَن عَلَتَلَ شَ مَلَنيِ
مِشِ نَشَن شّمّيَ كَنَشِ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بٌلٌنشِ، نَ كَنيِ مُ لَن عَ شَ سِفَ عَلَتَلَ شَ مَلَنيِ. يَنفَمَدِ قَن مُ سِفَمَ عَلَتَلَ شَ مَلَنيِ هَلِ عَ بْنسْي قُ ندٍ.
عَمٌنِكَيٍ نُن مٌوَبَكَيٍ مُ سِفَمَ عَلَتَلَ شَ مَلَنيِ هَلِ عٍ بْنسْي قُ ندٍ. عَ لُمَ عٍ بّ نَ كِ نّ كُدّءِ بَرِ مَ يِ حَمَيٍ مُ قَ وٌ رَلَندٍ تَامِ نُن يٍ رَ، وٌ نُ نَ كِرَ شْن مَ تّمُي نَشّ وٌ كٍلِشِ مِسِرَ. عٍ بٍيٌرِ شَ دِ شّمّ بَلَمِ نَن سَرٍ قِ وٌ دَنكَقٍ مَ ثٍتٌرِ، مٍسٌثٌتَمِيَ بْشِ مَ. كْنْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مُ تِن عَ تُلِ مَتِدٍ بَلَمِ رَ. عَ نَشَ نَ دَنكّ مَسَرَ بَرَكّ رَ بَرِ مَ وٌ رَقَن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ. وٌ نَشَ وٌ حّنفِ سَ عٍ شَ بْحّسَ نُن عٍ شَ بَلٌي قٍ شْن مَ وٌ شَ سِمَيَ كُي.
وٌ نَشَ قٍ حَاشِ يٌ رَبَ عٍدٌنكَيٍ رَ، بَرِ مَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ نَن نَ عٍ رَ. وٌ نَشَ قٍ حَاشِ يٌ نِيَ مِسِرَكَيٍ رَ، بَرِ مَ وٌ سَشَنيِ رَبَ نّ عٍ شَ بْشِ مَ. عٍ قَمَ بْنسْي نَشٍيٍ سْتْدٍ، قٌ عٍ تٌلٌبِتّيٍ، نٍيٍ نَن قَمَ سِفَدٍ عَلَتَلَ شَ مَلَنيِ.
سْورِ تّتّ كُي شَ سّنِيّنيِ
10 وٌ نَ مِنِ قَقٍ رَ تِدٍ وٌ يَشُييٍ يَ رَ، وٌ لَن نّ وٌ شَ وٌ يّتّ رَتَنفَ قٍ كٌبِ بِرِن مَ. 11 شَ شّمّ ندٍ نَ وٌ يَ مَ نَشَن مُ سّنِيّنشِ، عَ بَرَ مَكَنَ وَنتَنيِ كُي، عَ لَن نّ عَ شَ مِنِ سْورِ تّتّ قَرِ مَ. 12 نُنمَرٍ رَ، عَ نَ عَ مَشَ يٍ رَ، سٌفٍ فٌرٌ تّمُي عَ قَ سٌ سْورِ تّتّ كُي.
13 وٌ قَمَ يِرٍ ندٍ نَن سُفَندِدٍ دّننَشّ مَكُيَ سْورِ تّتّ رَ، نَا شَ قِندِ سُتُرَدٍ رَ. 14 يِلِ فٍ سٍ ندٍ لَن نّ عَ شَ لُ وٌ شَ كٌتٍ عِ. وٌ نَ سِفَ سُتُرَدٍ، وٌ يِلِ فٍ. وٌ نَ فّ وٌ هَيِ رَبَدٍ، وٌ عَ مَكٌتٌ، وٌ قَ كٍلِ نَا. 15 وٌ شَ سْورِ تّتّ لَن نّ عَ شَ سّنِيّن، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ مَحّرّ مَ عَ كُي وٌ كَنتَقٍ رَ، عَ مَن قَ وٌ يَشُييٍ رَيَرَبِ وٌ بّ. شَ عَ قٍ حَاشِ لِ سْورِ تّتّ كُي، عَ عَ مَكُيَمَ نّ وٌ رَ.
سّرِيّ كٌنيِ شَ قٍ رَ
16 شَ كٌنيِ ندٍ عَ فِ عَ كَنيِ مَ، عَ نَشَ سِفَ لُدٍ وٌ شْنيِ، وٌ نَشَ فبِلٍن عَ رَ عَ كَنيِ شْن مَ دٍ. 17 عَ لَن نّ عَ شَ سَبَتِ وٌ شَ تَا ندٍ كُي دّننَشّ نَ رَقَن عَ مَ. وٌ مَن نَشَ عَ تْورْ دٍ.
لَنفٌيحَ
18 عِسِرَيِلَ شّمّ، شَ نَ مُ عَ فِنّ مُ لَن عَ شَ لَنفٌيحَ رَبَ. 19 لَنفٌي سَرٍ مُ لَن عَ شَ سٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي لَايِدِ رَكَمَلِسٍ رَ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ قٍ مْولِ شْنشِ.
دٌنِ نُن دَاكَن
20 وٌ نَ سٍ ندٍ دٌنِ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ بّ، كْبِرِ، دٌنسٍ، شَ نَ مُ عَ رَ سٍ فبّتّ، وٌ نَشَ فٍينِ يٌ قٍن عَ قَرِ. 21 عَلَ كٌلٌنتَرٍ نَن لَنمَ عَ شَ وٌ شَ فٍينِ سَ، كْنْ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ تَن مُ عَ رَ دٍ. وٌ نَ نَ سّرِيّ رَبَتُ بْشِ مَ وٌ قَمَ دّننَشّ سْتْدٍ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَكّ سَمَ نّ وٌ عِسٌقٍ بِرِن مَ.
22 وٌ نَ دَاكَن تٌنفٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، وٌ نَشَ تَشِرِ عَ رَبَقٍ مَ، شَ نَ مُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ مَشْرِنمَ نّ وٌ مَ، وٌ قَ قِندِدٍ يُنُبِتْييٍ رَ. 23 شَ وٌ مُ دَاكَن تٌنفٌشِ، يُنُبِ قٍ مُ نَ. 24 كْنْ شَ وٌ دَاكَن تٌنفٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، وٌ لَن نّ وٌ شَ عَ رَبَ كٍرٍن نَ عَ قَنيِ رَ. وٌ قَ عَ رَبَ عَلْ وٌ عَ حَنِفٍشِ وٌ دّ رَ كِ نَشّ.
25 وٌ نْمَ وُرِ بٌفِ ندٍيٍ بَدٍ وٌ فبٍ مُ نَشٍيٍ رَ، وٌ عَ دٌن هَن وٌ لُفَ، كْنْ عَ مُ لَن وٌ شَ ندٍ سَ وٌ شَ كٌتٍ عِ. 26 وٌ نَ سٌ مّنفِ شّ قَن نَ، وٌ فبٍ مُ نَشَن نَ، وٌ نْمَ تْنسْي ندٍيٍ بَدٍ وٌ بّلّشّ رَ، كْنْ وٌ مُ لَن وٌ شَ وْرْتّ تٌنفٌ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شَ مّنفِ شِلِ مَ.