31
يٌسُوٍ قِندِقٍ عَننَبِ مُنسَ حْشْي رَ
عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن بّ، «ﭑ بَرَ حّ كّمّ حّ مْشْحّن سْتْ يِ تّمُي، ﭑ مُ نْمَ مَنفّيَ رَبَدٍ قَ. عَلَتَلَ حَن عَ قَلَ نّ ﭑ بّ عَ ﭑ مُ يُرُدّن عِفِرِ مَ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يّتّ يَتِ نَن وٌ رَحّرّ مَ. عَ سِيٍ بِرِن قَشَمَ نّ نَشٍيٍ نَ نَاكِرِ مَ عَلَكٌ وٌ شَ عٍ شَ بْشِيٍ مَسْتْ. يٌسُوٍ نَن قِندِ مَ وٌ شَ مَنفّ رَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ قَلَ كِ نَشّ. عَلَتَلَ يِ سِيٍ هَلَكِمَ نّ عَلْ عَ سِشْن نُن عٌفٌ، عَمٌرِكَيٍ شَ مَنفّيٍ، هَلَكِ كِ نَشّ، نُن عٍ شَ بْشِيٍ. عَ عٍ رَيَرَبِمَ نّ وٌ بّ. وٌ شَ عَ شَ يَامَرِ رَبَ عٍ شَ قٍ رَ. وٌ لِمَنِيَ، وٌ شَ سّنبّ سْتْ، وٌ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ وٌ كَنتَقٍ، عَ مُ وٌ رَبّحِنمَ قٍقٍ مَ.»
عَننَبِ مُنسَ نَشَ يٌسُوٍ شِلِ، عَ نَشَ وْيّن عَ بّ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن مَلَنشِ تَفِ، «عِ شَ لِمَنِيَ، عِ شَ سّنبّ سْتْ، بَرِ مَ عِ تَن نَن عِسِرَيِلَكَيٍ رَحّرّ مَ بْشِ مَ عَلَتَلَ دّننَشّ سَاتّ تٌنفٌشِ وٌ بٍنبَيٍ بّ. عِ تَن شَ عٍ شَ كّ سٌ عٍ يِ رَ. عَلَتَلَ تِمَ نّ عِ يَ رَ، عَ مُ عِ رَبّحِنمَ. عَ مُ فبِلٍنمَ عِ قْشْ رَ قٍقٍ مَ. هَلِ عِ مُ فَاشُ، عِ مَن نَشَ عِ يّتّ رَبٌلٌ.»
عَننَبِ مُنسَ تٌ يِ سّرِيّ سّبّ، عَ نَشَ عَ تَشُ سّرّشّدُبّيٍ رَ، لٍوِ شَ دِ نَشٍيٍ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، نُن عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ. 10 عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «حّ سٌلٌقٍرٍ يٌ حّ سٌلٌقٍرٍ، وٌ دِحّمَ دٌنِ مَ حّ نَشَن نَ، وٌ يِ سّرِيّ شَرَنمَ بَفٍ تِ سَلِ لْشْي نّ. 11 وٌ عَ شَرَنمَ وٌ شُي عِتٍشِ نَن نَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن بّ، نَشٍيٍ قَشِ سَلِدٍ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ عَ شَ يِرٍ سُفَندِشِ. 12 بِرِن مَلَنمَ مّننِ نّ، شّمّ، فِنّ، دِ مّدِ، عَ نُن شْحّ نَشٍيٍ نَ وٌ شْنيِ، عَلَكٌ عٍ شَ يِ شَرَنيِ مّ، عٍ شَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بِنيَ، عٍ شَ بِرَ يِ سّرِيّ قْشْ رَ. 13 دِ مّ نَشٍيٍ مُ نُ عَ كٌلٌنشِ سِندٍن، عٍ قَن عَ مّمَ نّ. نَ كُي عٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بِنيَ كِ كٌلٌن، وٌ نَ قَ بْشِ سْتْدٍ يُرُدّن نَاكِرِ مَ تّمُي نَشّ.»
14 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عِ قَشَ تّمُي بَرَ مَكْرّ، يٌسُوٍ شِلِ، وٌ بِرِن شَ سِفَ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ يِرٍ. مّننِ ﭑ قَ ﭑ مَ يَامَرِ قِ عَ مَ.» عَننَبِ مُنسَ نُن يٌسُوٍ نَشَ سِفَ عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ يِرٍ. 15 عَلَتَلَ نَشَ مِنِ عٍ مَ نُشُي كُي نَشَن نُ تٍمَ كِرِ بَنشِ سٌدٍ دّ رَ.
16 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عِ قَ نَ قَشَقٍ نّ. عِ شَ قَشّ شَنبِ، عِسِرَيِلَ حَمَ قَمَ كُيٍيٍ نَن بَتُدٍ بْشِ مَ عٍ قَمَ سِفَدٍ دّننَشّ. عٍ فبِلٍنمَ نّ سَاتّ قْشْ رَ وٌن لَنشِ نَشَن مَ. 17 نَ تّمُي ﭑ بْحّ تٍمَ نّ، ﭑ شْنْ عٍ مَ هَن ﭑ عٍ رَبّحِن. ﭑ نَن ﭑ يَتَفِ نْشُنمَ نّ عٍ مَ، سِ فبّتّيٍ عٍ هَلَكِ، تْورّ نُن قٍ شْرْشْييٍ قَ دُ سُ عٍ شُن نَ. عِسِرَيِلَكَيٍ عَ كٌلٌنمَ نَ تّمُي نّ، يِ تْورّ عٍ لِشِ نّ بَرِ مَ ﭑ تَن، عٍ مَرِفِ عَلَ، مُ نَ عٍ يَ مَ سْنْن. 18 ﭑ نَن ﭑ يَتَفِ نْشُنمَ نّ عٍ مَ، بَرِ مَ عٍ بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ كُيٍيٍ بَتُقٍ رَ.»
19 «يَكْسِ عِ شَ بّيتِ سّبّ ﭑ نَشَن شَرَنمَ عِ بّ. مُنسَ، عِ شَ عَ شَرَن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَلَكٌ عٍ نَشَ نّيمُ عَ مَ، عَ مَن شَ قِندِ سٍيدٍ رَ ﭑ تَن نُن عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ. 20 ﭑ قَمَ يِ حَمَ شَنِندٍ بْشِ مَ، شِحّ نُن كُمِ شّلّمَ دّننَشّ، عَلْ ﭑ نَن ﭑ كَلِشِ عٍ بَبَيٍ بّ كِ نَشّ. عٍ نَ بَلٌي دٌن عَ قَنيِ رَ هَن عٍ بٍلٍبٍلٍ، عٍ قَمَ بِرَدٍ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ، عٍ مَن ﭑ مَ سَاتّ كَنَ. 21 تْورّيٍ نُن قٍ شْرْشْييٍ قَ بِرَ عٍ قْشْ رَ، يِ بّيتِ قَن قِندِ مَ سٍيدٍ نَن نَ وٌن تَفِ. عٍ بْنسْي مُ نّيمُ عَ مَ. نَشَن نَ عٍ شَشِلِ كُي، ﭑ عَ كٌلٌن. عَ حَن تٌمَ عٍ يَ مَ بٍينُ عٍ شَ سٌ بْشِ كُي ﭑ نَن ﭑ كَلِشِ عٍ بّ نَشَن شَ قٍ رَ.» 22 نَ لْشْي عَننَبِ مُنسَ نَشَ نَ بّيتِ سّبّ، عَلَ نَشَن مَسٍنشِ. عَ نَشَ عَ شَرَن عِسِرَيِلَكَيٍ رَ.
23 نَ شَنبِ عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ يَامَرِ سٌ عَننَبِ يٌسُوٍ يِ رَ، نُنُ شَ دِ. عَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ شَ لِمَنِيَ، عِ شَ سّنبّ سْتْ. عِ تَن نَن عِسِرَيِلَكَيٍ رَ سٌمَ بْشِ مَ ﭑ نَن ﭑ كَلِشِ عٍ بّ نَشَن شَ قٍ رَ. وٌن بِرِن نَ عَ رَ.»
24 عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَلَ شَ سّرِيّ بِرِن سّبّ كِتَابُي كُي. 25 عَ تٌ فّ، عَ نَشَ وْيّن لٍوِكَيٍ رَ، نَشٍيٍ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ. عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، 26 «وٌ يِ كِتَابُي تٌنفٌ، عَلَ شَ سّرِيّ سّبّشِ نَشَن كُي، وٌ شَ عَ سَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ سّيتِ مَ. عَ شَ لُ مّننِ سٍيدٍ رَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، 27 بَرِ مَ ﭑ وٌ شَشِلِ شْرْشْيَ كٌلٌن. كَنتَفبٍلٍ نَن وٌ رَ. شَ وٌ عَلَتَلَ مَتَندِ مَ ﭑ وٌ تَفِ تّمُي نَشّ، ﭑ قَشَ شَنبِ وٌ مَن عَ مَتَندِ مَ نّ. 28 يَكْسِ وٌ وٌ مَلَن ﭑ سّيتِ مَ، قٌرِيٍ نُن وٌ بْنسْي يَرٍرَتِيٍ، عَلَكٌ ﭑ شَ يِ مَسٍنيِ شَرَن وٌ بّ. كٌورٍ نُن بْشِ نَن قِندِ مَ سٍيدٍ رَ وٌ شِلِ مَ. 29 ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ قَشَ شَنبِ، عِسِرَيِلَكَيٍ يُنُبِ قٍ رَبَمَ نّ، عٍ فبِلٍن كِرَ قْشْ رَ ﭑ نَشَن قَلَشِ عٍ بّ. عٍ نَ قٍ كٌبِ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، نَ رَحْنيِ قَ قِندِ عٍ بّ نِمِسّ رَ بَرِ مَ عَ بْحّ تٍمَ نّ.»
30 عَننَبِ مُنسَ نَشَ يِ بّيتِ بِرِن مَسٍن عِسِرَيِلَ حَمَ بّ.