32
عَننَبِ مُنسَ شَ بّيتِ
 
«كٌورٍ، عِ تُلِ مَتِ ﭑ مَ وْيّنيِ رَ.
بْشِ، عِ تُلِ مَتِ ﭑ قَلَ شُي رَ.
ﭑ مَ شَرَنيِ شَ يٍنسٍن يّ عَلْ تُنّ يٍ.
ﭑ مَ مَسٍنيِ شَ لُ عَلْ شِنِ،
نَشَن دْشْمَ بُرّشّيٍ مَ.
ﭑ قَ نَ عَلَتَلَ شِلِ نَن مَسٍنقٍ.
وٌ شَ وٌن مَرِفِ عَلَ تَنتُ.»
 
«عَلَتَلَ مَنِيَشِ قَنيٍ نَن نَ،
نَشَن مِشِ كَنتَمَ.
عَ وَلِمَ تِنشِنيِ نَن نَ.
عَ شَ نَتّيٍ بِرِن قَن.
عَ شَ وْيّنيِ مُ كَنَمَ،
وُلٍ يٌ مُ نَ عَ دّ كُي.
عَ تِنشِن.»
 
«كْنْ وٌ تَن، حَمَ حَاشِ،
وٌ بَرَ فٍرٍفِرِ عَلَتَلَ مَ.
يَافِ نَ وٌ بّ.
وٌ بَرَ قِندِ حَمَ كٌبِ رَ.
حَمَ دَشُي، حَمَ شَشِلِتَرٍ،
مِشِ لَن عَ شَ نَ قٍ مْولِ رَبَ عَ رَ؟
وٌ بَبَ مُ لَنشِ عَ تَن شَ مَ، وٌ دَا مَرِفِ،
نَشَن وٌ قِندِشِ عَ شَ حَمَ رَ؟
وٌ وٌ مَحْشُن لْشْي دَنفِشِيٍ مَ،
وٌ حّيٍ مَتٌ،
وٌ وٌ بَبَيٍ نُن قٌرِيٍ مَشْرِن،
عٍ شَ قٍ دَنفِشِيٍ تَفِ رَبَ وٌ بّ.
عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ نَشَ بْشِ عِتَشُن عَدَ مَدِيٍ مَ.
عَ نَشَ بْشِيٍ نَانِنيِ سَ عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ شَسَبِ مَ.
عِسِرَيِلَ حَمَ نَشَ قِندِ عَ فبٍ رَ.
عَلَتَلَ نَشَ يَشُبَ شَ دِيٍ قِندِ عَ يّتّ فبٍ رَ.»
 
10 «عَ عِسِرَيِلَ تٌشِ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ نّ.
عَ نَشَ عَ حّنفِ سَ عَ شْن مَ،
عَ نَشَ مّينِ عَ مَ عَلْ عَ يَ دِ قِرِنيِيٍ.
11 عَ لُشِ نّ عَلْ سّفّ،
نَشَن لُمَ عَ شَ دِيٍ شُن مَ،
عَ عَ فَبُتٍنيِ عِتَلَ،
عَ دِيٍ شَنِن.
12 عَلَتَلَ كٍرٍن ثٍتِ نَن عَ شَ حَمَ كَنتَشِ.
عَلَ فبّتّ يٌ مُ كَقُ عَ مَ.»
 
13 «عَ نَشَ وٌ رَ سَبَتِ فٍيَ قَرِ.
عَ نَشَ وٌ رَبَلٌ شّ سَنسِيٍ شُن نَ.
عَ نَشَ كُمِ نُن تُرٍ رَ مِنِ وٌ بّ فّمّ لٌنفٌرِ رَ.
14 عَ نَشَ نِنفٍ نُن يّشّي شِحّ قِ وٌ مَ.
عَ نَشَ يّشّيٍ، سِيٍ، نُن سِ كٌنتٌنيِيٍ قِ وٌ مَ سُبٍ رَ
كٍلِقٍ بَسَن بْشِ مَ.
عَ نَشَ مّنفِ قِ وٌ مَ وٌ نَشَن دٌنمَ،
عَ نَشَ وّنِ قِ وٌ مَ وٌ نَشَن مِنمَ.»
 
15 «عِسِرَيِلَ تِنشِنشِ نَشَ بٍلٍبٍلٍ،
عَ نَشَ قِندِ دِ قَنيِ رَ،
كْنْ عَ بَرَ فبِلٍن عَلَ قْشْ رَ، عَ دَا مَرِفِ،
عَ بَرَ عَ كَنتَمَ، عَ رَكِسِمَ رَيَافِ.
16 عِسِرَيِلَ نَشَ عَلَ رَشْنْ
بَرِ مَ عَ بِرَ نّ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ،
عٍ قٍ حَاشِ رَبَ.
17 عٍ نَشَ سّرّشّ بَ حِننّيٍ بّ،
نَشٍيٍ مُ نَ عَلَ رَ،
عٍ مُ نَشٍيٍ كٌلٌن سِندٍن،
عٍ بَبَيٍ مُ نَشٍيٍ كٌلٌن.
18 عِسِرَيِلَكَيٍ، وٌ بَرَ نّيمُ وٌ كَنتَمَ مَ
نَشَن وٌ رَ مِنِشِ دُنِحَ مَ،
نَشَن سِمَيَ قِمَ وٌ مَ.»
 
19 «عَلَتَلَ تٌ بَرَ عَ شَ دِيٍ كّحَ تٌ،
عَ نَشَ شْنْ عٍ مَ.
20 عَ نَشَ عَ مَسٍن،
‹ﭑ شَ فبِلٍن عٍ كَنتَقٍ قْشْ رَ،
ﭑ قَ عَ مَتٌ قٍ نَشَن قَمَ عٍ لِدٍ.›
عٍ مُ قَن.
يَنقَنتٍ نَن عٍ رَ.
21 عٍ بَرَ ﭑ نَشْنْ عَلَ وُلٍيٍ رَ.
عٍ بَرَ ﭑ بْحّ رَتٍ كُيٍيٍ رَ.
ﭑ تَن قَن عٍ رَشْنْمَ نّ مِشِيٍ رَ،
حَمَ قَنيِ مُ نَ نَشٍيٍ رَ.
ﭑ عٍ بْحّ رَتٍ سِ شَشِلِتَرٍ مَ.»
 
22 «عِيٌ، ﭑ مَ شْنّ بَرَ فبٌ يّ،
هَن عَ بَرَ مِشِ قَشَشِيٍ رَ مَشَ.
عَ لُمَ عَلْ تّ نَشَن بْشِ نُن عَ دَشَمُي فَنمَ،
هَن عَ سَ دْشْ فٍيَيٍ سَنكٍ رَ.
23 ﭑ قٍ حَاشِ رَفبٌمَ نّ عٍ قَرِ،
ﭑ نَن ﭑ مَ شَلِيٍ بِرِن وٌلِمَ نّ.
24 ﭑ كَامّ رَ سٌمَ بْشِ مَ،
ﭑ قُرٍ حَاشِ رَ سَنبَمَ نّ عٍ مَ،
ﭑ وُلَءِ سُبٍ مَفَاشُشِيٍ رَ مِنِمَ نّ عٍ مَ،
عَ نُن بْشِمَسٍ شْنّ كَنيِيٍ.
25 نَشٍيٍ نَ تَندٍ، قَنقٌرٍ نَن عٍ قَشَمَ.
نَشٍيٍ نَ بَنشِ كُي، فَاشُي نَن عٍ قَشَمَ.
عٍ بِرِن قَشَمَ نّ،
شّمّ نُن فِنّ، دِ مّدِ نُن قٌرِ.»
 
26 «ﭑ نُ وَ مَ نّ عٍ بِرِن هَلَكِقٍ،
عٍ شِلِ شَ لْي دُنِحَ مَ.
27 كْنْ ﭑ مُ تِن يَشُييٍ شَ ﭑ مَيٍلٍ.
ﭑ مُ وَ عٍ شَ عَ مَحْشُن
عَ عٍ تَن نَن يِ وَلِ رَبَشِ،
عَلَ شَ قْشِ مُ عَ رَ.
28 شَشِلِ كَنيِ مُ نَ عٍ رَ،
لْننِ مُ عٍ يِ.
29 شَ لْننِ كَنيِ نَن عٍ رَ نُ،
عٍ عٍ سِفَدٍ كٌلٌنمَ نّ نُ.
30 يَشُي كٍرٍن تَن نْمَ عِسِرَيِلَكَ وُلُ كٍرٍن نَفِدٍ دِ؟
يَشُي قِرِن نْمَ بِرَدٍ مِشِ وُلُ قُ قْشْ رَ دِ؟
عِيٌ، شَ عٍ مَرِفِ، عٍ كَنتَمَ سَ عٍ لُ عٍ يَشُييٍ سَفٌي،
نَ نْمَ نّ رَبَدٍ.
31 يَشُييٍ يَتِ عَ كٌلٌن،
عٍ شَ عَلَ عٍ كَنتَمَ مُ دَنفِ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ.
32 عٍ شَ قٍ مُ دَنفِ سٌدٌ مَ نُن فٌمٌرَ رَ.
عٍ بِرِن مَنِيَشِ وّنِ بِلِ نَن نَ
نَشَن بٌفِ شْنّيٍ رَ مِنِمَ،
33 نَشَن يٍ لُشِ عَلْ بْشِمَسٍ شْنّ.
34 نَ بِرِن نَفَتَشِ فُندٌ نَن نَ ﭑ شْنيِ.
35 عٍ نَ بِرَ،
ﭑ نَن ﭑ فبٍحْشْمَ نّ.
عَ فبٍفبٍ مُ لُشِ.
عٍ يِفِ تّفّ لْشْي بَرَ مَكْرّ.»
 
36 «عَلَتَلَ قَمَ عَ شَ حَمَ مَكِيتِدٍ،
كْنْ عَ مَن كِنِكِنِمَ نّ عٍ مَ،
بَرِ مَ عٍ سّنبّ يٌ مُ نَ.
مِشِ يٌ مُ نَ نَشَن نْمَ عٍ مَلِدٍ.
37 عَلَ عٍ مَشْرِنمَ نّ قَ،
‹وٌ شَ عَلَيٍ نَ مِندٍن،
نَشٍيٍ نُ وٌ كَنتَمَ،
38 وٌ نَشٍيٍ رَبَلٌشِ سُبٍ تُرٍ رَ،
وٌ نُ وّنِ سٌمَ نَشٍيٍ يِ رَ؟
عٍ شَ عٍ يّتّ مَسٍن وٌ بّ،
عٍ شَ وٌ رَكِسِ، عٍ شَ وٌ رَتَنفَ.
39 يَكْسِ وٌ شَ عَ كٌلٌن،
ﭑ تَن نَن كٍرٍن ثٍتِ نْمَ مِشِ رَكِسِدٍ.
عَلَ فبّتّ مُ نَ قٌ ﭑ كٍرٍن.
ﭑ تَن نَن مِشِ قَشَمَ، ﭑ عَ رَكٍلِ.
ﭑ تَن نَن مِشِ مَشْنْمَ، ﭑ عَ رَيَلَن.
ندٍ فبّتّ نْمَ مِشِ ندٍ بَدٍ ﭑ بّلّشّ؟
40 ﭑ كَلِ نَشَن تِ،
ﭑ بّلّشّ تِشِ كٌورٍ مَ نَ نَن يِ كِ؛
ﭑ حِحّ. ﭑ مُ قَشَمَ عَبَدَن!
41 شَ ﭑ قَنقٌرٍ رَلُفَن،
شَ ﭑ عَ سُشُ ﭑ بّلّشّ كُي،
ﭑ نَن ﭑ فبٍحْشْمَ نّ ﭑ فٍرٍقَيٍ مَ،
ﭑ سَرٍ قِمَ نّ ﭑ شْنمَيٍ مَ.
42 ﭑ نَن ﭑ مَ شَلِيٍ رَ سِيسِمَ نّ وُلِ رَ،
ﭑ مَ قَنقٌرٍ سُبٍ دٌنمَ نّ.
فٍرٍ سٌي يٌ مُ كِسِمَ.›»
 
43 «سِ بِرِن شَ سّيوَ عَلَتَلَ شَ حَمَ رَ.
عَلَتَلَ عَ شَ كٌنيِيٍ شَ قَشّ حْشْمَ نّ.
عَ تْورّ دْشْمَ نّ عَ فٍرٍقَيٍ مَ.
عَ عَ شَ حَمَ نُن عَ شَ بْشِ شُن سَرَ مَ نّ.»
 
44 عَننَبِ مُنسَ نُن عَننَبِ يٌسُوٍ، نُنُ شَ دِ، نَشَ يِ بّيتِ مَسٍنيِ بِرِن شَرَن حَمَ بّ عٍ شُي عِتٍشِ رَ. 45 عَننَبِ مُنسَ تٌ فّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ تِدٍ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، 46 عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ شَ يِ مَسٍنيِ سُشُ سّنبّ رَ ﭑ نَشَن شَرَنشِ وٌ بّ تٌ لْشْي. وٌ شَ عَ شَرَن وٌ شَ دِيٍ بّ، عَلَكٌ عٍ شَ نْ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُدٍ عَ قَنيِ رَ. 47 مَسٍنيِ تِلِنشِ نَن يِ مَسٍنيِ رَ، عَ نَشَ لُ وٌ بّ عَلْ مَسٍنيِ قُقَقُي. عَ سِمَيَ نَن قِمَ وٌ مَ بْشِ مَ وٌ قَمَ دّننَشّ سْتْدٍ يُرُدّن نَاكِرِ مَ.»
عَننَبِ مُنسَ شَ قَشّ حْفْنيِ
48 نَ لْشْي كٍرٍنيِ كُي، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 49 «سِفَ عَبَرِ مِ فٍيَ لٌنفٌرِ، نٍبٌ فٍيَ قَرِ مٌوَبَ بْشِ مَ، يٍرِكٌ يَ تَفِ. مّننِ عِ شَ كَنَان بْشِ مَتٌ، ﭑ نَشَن قِمَ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ. 50 عِ نَ تٍ فٍيَ قَرِ، عِ قَمَ سَيَ سْتْدٍ نَا، عِ عِ بٍنبَيٍ لِ عَلِفِيَمَ، عَلْ عِ تَارَ هَرُنَ شَ قٍ رَبَشِ كِ نَشّ هٌرٌ فٍيَ قَرِ. 51 وٌ نَ سْتْشِ نّ، بَرِ مَ وٌ مُ وٌ شَشِلِ تِ ﭑ نَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ شْرِ مٍرِبَ يٍ يِرٍ، كَدٍ سِ بِرِ رَ، سِنِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. نَ كُي وٌ مُ تِن ﭑ بِنيَدٍ حَمَ يَ شْرِ. 52 نَ قٍ نَ عَ نِيَشِ عَ عِ نْمَ بْشِ تٌدٍ يِرٍ مَكُيٍ فبَنسَن نّ، ﭑ نَشَن قِشِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ، كْنْ عِ تَن فُندِ مُ سٌمَ نَا.»