33
مُنسَ شَ دُبّ عِسِرَيِلَ بّ
بٍينُ عَننَبِ مُنسَ شَ لَاشِرَ، عَلَ شَ مِشِ، عَ دُبَ نّ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ. عَ شَ دُبّ مَسٍنيِ نَن يَ؛
 
«عَلَتَلَ كٍلِ نّ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ عَلْ سٌفٍ.
عَ نَشَ تٍ سٍيِرِ بْشِ مَ عِسِرَيِلَكَيٍ نُ نَ دّننَشّ.
عَ نَشَ كٍلِ ثَرَن فٍيَ يِرٍقَنيِ مَ،
مَلٍكّ فبٍفبٍ بِرَشِ عَ قْشْ رَ.
عَلَتَلَ عِسِرَيِلَ بْنسْي شَنُمَ.
عَ عَ شَ مِشِيٍ كَنتَمَ،
نَشٍيٍ بِرَ مَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ.
عَننَبِ مُنسَ بَرَ عَ شَ سّرِيّ قِ وٌن مَ.
نَ سّرِيّ قِندِشِ يَشُبَ بْنسْي شَ دَرِيّ مَتٍ نَن نَ.
عَلَتَلَ قِندِشِ عِسِرَيِلَ شَ مَنفّ نَن نَ،
حَمَ مَنفّيٍ شَ مَلَنيِ
عٍ نُن عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ بِرِن نَ.»
 
«عَلَتَلَ شَ رُبٍن بْنسْي شَ سِمَيَ شُن مَسَ.
عَ شَ مِشِيٍ شَ فبٌ.»
 
عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ يُدَ بْنسْي شَ قٍ رَ،
«عَلَتَلَ شَ يُدَ بْنسْي شُي رَ مّ،
عَلَكٌ عَ شَ فبِلٍن عَ شَ حَمَ مَ.
عَ نَ كَتَقٍ.
عَلَتَلَ شَ عَ مَلِ عَ يَشُييٍ يَ رَ.»
 
عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ لٍوِ بْنسْي شَ قٍ رَ،
«عَلَتَلَ، عِ بَرَ عِ شَ تْنشُمَيٍ تُمِمِ نُن عُرِ مِ سٌ لٍوِ بْنسْي يِ رَ.
بْنسْي تِنشِنشِ نَن عٍ رَ
عِ نَشٍيٍ مَتٌ مَسَ،
عِ نَشٍيٍ مَكِيتِ مٍرِبَ يٍ شَ قٍ رَ.
عٍ مُ بِرَ مَ عٍ بَبَ نُن عٍ نفَ سَفٌي شَ قْشْ رَ،
شَ نَ مُ عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نُن عٍ شَ دِيٍ،
عٍ تَن بِرَ مَ عِ شَ مَسٍنيِ فبَنسَن نَن قْشْ رَ،
عٍ بِرَ مَ عِ شَ سَاتّ نَن تُن قْشْ رَ.
10 عٍ تَن نَن عِ شَ يَامَرِ مَسٍنمَ يَشُبَ بْنسْييٍ بّ،
عٍ تَن نَن عِ شَ سّرِيّ رَشَرَنمَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن نَ.
عٍ تَن نَن مَن سُرَيِ بَمَ سّرّشّ رَ،
عٍ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ عِ شَ سّرّشّبَدٍ.
11 عَلَتَلَ، عِ شَ سّنبّ قِ عٍ مَ،
عِ شَ بَرَكّ سَ عٍ شَ قٍ بِرِن،
عِ شَ عٍ فٍرٍقَيٍ رَكٌرِ،
عِ شَ عٍ يَشُييٍ رَبِرَ
عَلَكٌ عٍ نَشَ فبِلٍن شَنبِ رَ قٍقٍ مَ.»
 
12 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ بُنيَمِن بْنسْي شَ قٍ رَ،
«عَلَتَلَ شَنُنتٍنيِ نَن لَنشِ عٍ مَ.
عٍ مَرِفِ عَلَ عٍ رَتَنفَمَ نّ،
عَ مَن لُمَ نّ عٍ تَفِ،
عَ عٍ كَنتَمَ تّمُي بِرِن.»
 
13 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ يُسُقُ بْنسْي شَ قٍ رَ،
«عَلَتَلَ بَرَ بَرَكّ سَ عٍ شَ بْشِ.
عٍ يٍ سْتْمَ نّ كٍلِ كٌورٍ مَ،
عٍ يٍ سْتْ كٍلِ بْشِ بُن مَ.
14 سٌفٍ سَنسِيٍ رَقَنمَ نّ،
كِكٍ يٌ كِكٍ بٌفِيٍ فبٍيلِ لُمَ نّ نَا.
15 عٍ دَشَمُي قَنيِ سْتْمَ نّ عٍ شَ فٍيَيٍ قَرِ،
نَشٍيٍ تِشِ نَا كَبِ عَ قْلّ.
16 عَلَ شَ يِ بْشِ دَشَمُي سٍ قَن.
نَشَن وْيّن وُرِ بِلِ رَدّشّشِ كُي،
عَ شَ هِننّ يُسُقُ رَ،
عَ نَشَن سُفَندِشِ مَنفّ رَ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ.
17 شُننَكٍلِ نَ يُسُقُ بّ.
عَ سّنبّ فبٌ عَلْ نِنفٍ تُورَ،
قٍرِ قِرِن نَن نَ عَ شَ فٍرٍ سٌسٍ رَ عَلْ سّشّ نِنفٍ.
عَ سِيٍ بِرِن بْنبْمَ نٍيٍ نَن نَ هَن يِرٍ مَكُيٍ.
عٍقِرَ مِ شَ دِ وُيَشِيٍ نَن عَ قٍرِ سِنفٍ رَ.
مَنَسِ شَ دِ وُيَشِيٍ نَن عَ قٍرِ قِرِن ندٍ رَ.»
 
18 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ سَبُلٌن بْنسْي شَ قٍ رَ،
«سَبُلٌن بْنسْي، وٌ شَ سّيوَ يُلّيَ نَن كُي.
عِسَكَرِ بْنسْي، وٌ شَ سّيوَ وٌ شَ كِرِ بَنشِ نَن كُي.
19 وٌ وٌ دْشْبٌورٍيٍ شِلِمَ نّ،
وٌ سّرّشّ بَ فٍيَ قَرِ عَلَ وَ شْن كِ مَ،
بَرِ مَ وٌ وٌ بَلٌي سْتْمَ قْشْ يٍ نّ،
عَ نُن هّيرِ نَشَن نَ مّيّنيِ كُي.»
 
20 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ فَدِ شَ قٍ رَ،
«عَلَ شَ بَرَكّ سَ مِشِ شَ قٍ،
نَشَن فَدِ شَ قٍ فبٌمَ.
فَدِ مَلَبُمَ نّ،
عَلْ يّتّ نَشَن عَ شَ سُبٍ عِبْوشِ دٌنمَ.
21 فَدِ بَرَ بْشِ قَنيِ قِندِ عَ فبٍ رَ،
عَلْ مَنفّ نَشَن عَ حّرّ مَ حَمَ يَ رَ.
عَ بَرَ عَلَتَلَ شَ نَتّ رَكَمَلِ،
عَ مَن بَرَ عَلَ شَ كِيتِ سَ عِسِرَيِلَ مَ.»
 
22 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ دَنَ بْنسْي شَ قٍ رَ،
«دَنَ لُشِ نّ عَلْ يّتّ يْرّ،
نَشَن تُفَنمَ بَسَن بْشِ مَ.»
 
23 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ نَقَتَلِ بْنسْي شَ قٍ رَ،
«شُننَقَنيِ فبٍفبٍ نَ نَقَتَلِ نَن بّ.
عَلَتَلَ عَ رَكَمَلِشِ قٍ قَنيِ رَ.
عَ شَ بْشِ شَ فبٌ يّ سٌفٍفٌرٌدٍ نُن يِرٍقَنيِ.»
 
24 عَننَبِ مُنسَ يِ مَسٍنيِ نَن تِ عَسٍرِ بْنسْي شَ قٍ رَ،
«عَلَتَلَ شَ بَرَكّ سَ عَسٍرِ، يَشُبَ شَ دِيٍ تَفِ.
عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ شَ هِننّ عَ رَ.
عَ شَ تُرٍ شَ فبٌ هَن.
25 عَ شَ نَادّيٍ شَ يَءِلَن وُرٍ نُن وُرٍ فبٍيلِ رَ.
عَ سّنبّ شَ بُ عَلْ عَ شَ سِمَيَ.»
 
26 «عِسِرَيِلَ، عَلَ مَنِيّ يٌ مُ نَ.
عَ عَ حّرّ مَ كٌورٍ مَ قَقٍ رَ عِ مَلِدٍ.
عَ نُشُي عِفِرِ مَ نْرّ رَ.
27 عَلَ، قْلّ مُ نَشَن بّ، نَ نَن عِ كَنتَمَ رَ،
عَ بّلّشّ نَ عِ بُن كَبِ قٍ قْلْ قْلّ.
عَ تَن نَن عِ يَشُييٍ كٍرِ مَ عِ يَ رَ،
عَ مَن قَ عَ مَسٍن عِ بّ عِ شَ عٍ هَلَكِ.
28 عِسِرَيِلَ سَبَتِمَ كَنتَرِ نَن كُي.
يَشُبَ بْنسْي لُمَ عَلَ نِينِ نَن بُن مَ.
مّنفِ نُن وّنِ فبٌمَ نّ نَ بْشِ كُي،
يٍ قَن كٍلِمَ نّ كٌورٍ مَ.
29 سّيوّ نَ وٌ بّ، عِسِرَيِلَكَيٍ.
وٌ مَنِيّ يٌ مُ نَ سِيٍ تَفِ،
عَلَتَلَ نَشَن كِسِشِ،
عَ نَشَن كَنتَشِ،
عَ نَشَن شُن نَكٍلِشِ.
وٌ يَشُييٍ قَمَ نّ عٍ مَفٌرٌدٍ وٌ يَ رَ،
وٌ قَن عٍ شَ بَتُدٍيٍ كَنَمَ نّ.»