34
عَننَبِ مُنسَ شَ قَشّ
عَننَبِ مُنسَ نَشَ تٍ نٍبٌ فٍيَ قَرِ، مٌوَبَ بْشِ مَ، هَن ثِسِفَ فٍيَ، نَشَن نَ يٍرِكٌ سٌفٍتٍدٍ. عَلَتَلَ نَشَ بْشِ بِرِن مَسٍن عَ بّ، كٍلِ فَلَدِ عَ سَ دْشْ دَنَ رَ، نَقَتَلِ بْشِ، عٍقِرَ مِ نُن مَنَسِ شَ بْشِ، يُدَ شَ بْشِ هَن بَا مَ نَشَن نَ سٌفٍفٌرٌدٍ، نٍفٍوِ بْشِ، عَ سَ رَحْن يُرُدّن لٌنفٌرِيٍ رَ، يٍرِكٌ لَنبَنيِ، تُفِ بِلِ تَا، هَن سٌوَرِ. عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ يَ تِ بْشِ رَ ﭑ نَشَن سَاتّ تٌنفٌشِ عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، نُن يَشُبَ بّ. ﭑ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، ‹ﭑ يِ بْشِ قِمَ وٌ بْنسْي نَن مَ.› ﭑ شَ نَ بْشِ مَسٍن عِ بّ، كْنْ عِ مُ سٌمَ نَا.»
عَننَبِ مُنسَ، عَلَتَلَ شَ كٌنيِ، نَشَ لَاشِرَ مّننِ، مٌوَبَ بْشِ مَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ. عَلَتَلَ نَشَ عَ رَفَتَ مٌوَبَ بْشِ مَ فُلُنبَ كُي بٍتِ ثٍيٌرِ يَ تَفِ. مِشِ يٌ مُ نْشِ عَ شَ فَبُرِ يِرٍ كٌلٌندٍ هَن تٌ. عَننَبِ مُنسَ لَاشِرَشِ عَ حّ كّمّ حّ مْشْحّن نَن مَ. نَ بِرِن عَ يَ نُ سٍ تٌمَ عَ قَنيِ رَ، عَ سّنبّ قَن نُ فبٌ. عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عَ وَ مٌوَبَ بْشِ مَ شِ تٌنفٌ سَشَن بُن مَ. عٍ عَننَبِ مُنسَ شَ حْن قٍ رَبَ نَ كِ نّ.
عَننَبِ مُنسَ نُ بَرَ عَ بّلّشّ سَ عَننَبِ يٌسُوٍ مَ، نُنُ شَ دِ، عَ قَ رَقٍ شَشِلِمَيَ رَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ يٌسُوٍ شُي رَبَتُ بِرَقٍ عَننَبِ مُنسَ شَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ، عَلَتَلَ نَشٍيٍ قِشِ عَ مَ.
10 عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، نَمِحْنمّ يٌ مُ نُ نَ نَ نَشَن مَنِيَمَ عَننَبِ مُنسَ رَ. عَ وْيّن عَلَ رَ يَ نُن يَ. 11 عَلَ عَ شّي نّ مِسِرَ قٍ كَابَنَكٌي رَبَدٍ قِرَوُنَ، عَ شَ يَرٍرَتِيٍ، نُن عَ شَ مِشِ بِرِن شِلِ مَ. 12 عَننَبِ مُنسَ وَلِشِ سّنبّ مَفَاشُشِ نَن نَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن يَ شْرِ.