4
عَلَ شَ سّرِيّ رَبَقٍ
«يَكْسِ، عِسِرَيِلَ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ. وٌ شَ بِرَ سّرِيّ نُن يَامَرِ قْشْ رَ ﭑ وٌ شَرَنقٍ نَشٍيٍ رَ يِ كِ، عَلَكٌ وٌ شَ سِمَيَ سْتْ، وٌ مَن شَ بْشِ سْتْ وٌ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِشِ وٌ مَ. وٌ نَشَ سٍسٍ سَ يَامَرِ شُن، ﭑ نَشَن قَلَشِ وٌ بّ. وٌ مَن نَشَ سٍسٍ بَ عَ رَ. وٌ شَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ رَوَلِ عَلْ ﭑ نَ قَلَشِ وٌ بّ كِ نَشّ.»
«وٌ يَيٍ بَرَ قٍيٍ تٌ عَلَتَلَ نَشٍيٍ رَبَشِ ثٍيٌرِ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ مِشِ بِرِن قَشَ نَشٍيٍ بَلِ بَتُشِ ثٍيٌرِ. كْنْ وٌ تَن نَشٍيٍ بِرَشِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ قٍ قْشْ رَ، وٌ بِرِن مَن نَ سِمَيَ كُي هَن تٌ.»
«وٌ عَ كٌلٌن، ﭑ بَرَ وٌ شَرَن سّرِيّ نُن يَامَرِ رَ عَلْ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ ﭑ نَ كِ نَشّ، عَلَكٌ وٌ شَ عَ رَبَ بْشِ مَ دّننَشّ قِندِ مَ وٌ فبٍ رَ. وٌ شَ عَ تِ شْرِ مَ، وٌ شَ عَ رَبَ، عَ شَ قِندِ لْننِ رَ وٌ بّ، عَ شَ شَشِلِ قِ وٌ مَ. سِ فبّتّيٍ نَ يِ سّرِيّيٍ كٌلٌن، عٍ قَمَ نّ عَ قَلَدٍ، ‹يِ سِ قِندِشِ لْننِلَ قَنيِيٍ نَن نَ.› سِ مُندُن شَ عَلَ مَكْرّشِ عَ رَ عَلْ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ عَ مَكْرّ مَ وٌن نَ كِ نَشّ وٌن نَ عَ مَشَندِ تّمُي نَشّ؟ سّرِيّ نُن يَامَرِ تِنشِنشِ نَ سِ مُندُن بّ عَلْ وٌن مَ سّرِيّ ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ يِ كِ؟ وٌ شَ قٍيٍ رَفَتَ وٌ شَشِلِ مَ لْشْي بِرِن وٌ شَ سِمَيَ كُي، وٌ نَشٍيٍ تٌشِ. وٌ نَشَ نّيمُ نٍيٍ مَ، عٍ نَشَ بَ وٌ بْحّ مَ. وٌ شَ عٍ مَسٍن وٌ شَ دِيٍ نُن وٌ شَ مَمَدِيٍ بّ.»
10 «وٌ وٌ مَحْشُن لْشْي مَ وٌ تِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ لْشْي نَشّ، شٌرٍبٍ فٍيَ قَرِ. نَ لْشْي عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بّ، ‹حَمَ بِرِن شَ مَلَن ﭑ يِرٍ. ﭑ شَ ﭑ مَ سّرِيّ قَلَ عٍ بّ عَلَكٌ عٍ شَ فَاشُ ﭑ يَ رَ عٍ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي. عٍ مَن شَ عَ شَرَن عٍ شَ دِيٍ قَن نَ.› 11 وٌ نَشَ وٌ مَسٌ فٍيَ بُنيِ رَ. تّ نُ بَرَ دِن فٍيَ رَ هَن كٌورٍ مَ. دِ مِ، نُشُي، نُن كُندَ نَشَ فٌرٌ. 12 عَلَتَلَ نَشَ وْيّن وٌ بّ تّ تَفِ. وٌ نَشَ عَ وْيّن شُي مّ، كْنْ وٌ مُ سٍسٍ تٌ. وٌ نُ عَ شُي نَن تُن مّمَ. 13 عَ نَشَ عَ شَ سَاتّ مَسٍن وٌ بّ، وٌ نَشَن نَوَلِمَ. عَ نَشَ نَ يَامَرِ قُ سّبّ فّمّ وَلَشّ قِرِنيِ مَ. 14 نَ وَشَتِ، عَلَتَلَ نَشَ ﭑ يَامَرِ ﭑ شَ وٌ شَرَن سّرِيّ نُن يَامَرِ رَ، عَلَكٌ وٌ شَ عَ رَبَ بْشِ مَ نَشَن قِندِ مَ وٌ فبٍ رَ.»
15 «وٌ نَشَ وٌ يّتّ رَنّيمُ لْشْي مَ دٍ عَلَتَلَ وْيّن وٌ بّ لْشْي نَشّ، شٌرٍبٍ فٍيَ قَرِ تّ تَفِ، وٌ مُ عَ فُندِ يَتِ تٌ. 16 وٌ نَشَ قِندِ يُنُبِتْي رَ دٍ كُيٍيٍ يَءِلَنقٍ رَ، نَشٍيٍ مِسَالِشِ شّمّ، فِنّ، 17 سُبٍ، شْنِ، 18 بُبُسٍيٍ نُن يّشّيٍ رَ نَشٍيٍ نَ يٍ مَ. 19 وٌ نَشَ وٌ يَيٍ رَتٍ كٌورٍ مَ دٍ، سٌفٍ بَتُقٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ كِكٍ، شَ نَ مُ عَ رَ تُنبُييٍ. سٍ نَشٍيٍ بِرِن نَ كٌورٍ مَ، وٌ نَشَ وٌ عِفٌرٌ عٍ بّ، وٌ نَشَ عٍ بَتُ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نٍيٍ دَاشِ سِ بِرِن نَن بّ، نَشٍيٍ نَ دُنِحَ مَ. 20 كْنْ وٌ تَن، عَلَتَلَ وٌ رَ مِنِ نّ قٍ شْرْشْي كُي مِسِرَ بْشِ مَ عَلَكٌ وٌ شَ قِندِ عَ شَ حَمَ رَ، عَلْ وٌ نَ كِ نَشّ تٌ لْشْي.»
21 «عَلَتَلَ نَشَ شْنْ ﭑ مَ وٌ شَ قٍ رَ. عَ نَشَ عَ كَلِ عَ ﭑ مُ يُرُدّن عِفِرِ مَ، ﭑ مُ قَمَ سٌدٍ يِ بْشِ قَنيِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِشِ وٌ مَ كّ رَ. 22 ﭑ تَن، ﭑ قَمَ قَشَدٍ يِ بْشِ نَن مَ. ﭑ مُ قَمَ يُرُدّن عِفِرِدٍ قٍوٌ. كْنْ وٌ تَن قَمَ نّ عَ عِفِرِدٍ، نَ بْشِ قَنيِ قِندِ وٌ فبٍ رَ. 23 وٌ شَ وٌ حّنفِ سَ وٌ يّتّ شْن مَ عَلَكٌ وٌ نَشَ نّيمُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ مَ عَ نَشَن تٌنفٌشِ وٌ بّ. وٌ نَشَ كُيٍ يٌ يَءِلَن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشٍيٍ رَتْنشِ وٌ مَ، 24 بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ لُمَ عَلْ تّ نَشَن سٍ كَنَمَ، عَ مُ وَ مَ عَ قِرِن بٌورٍ شْن مَ.»
25 «وٌ نَ دِيٍ نُن مَمَدِيٍ سْتْ تّمُي نَشّ، وٌ نَ بُ كِ نَشّ بْشِ مَ، شَ وٌ كُيٍ يَءِلَن سٍ ندٍ مِسَالِ رَ، شَ وٌ قٍ حَاشِ رَبَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ نَشَن مُ رَقَن عَ مَ، 26 كٌورٍ نُن بْشِ نَن نَ وٌن سٍيدٍ رَ تٌ لْشْي، وٌ قَمَ نّ قَشَدٍ مَقُرٍن بْشِ مَ نَشَن قَمَ قِندِدٍ وٌ فبٍ رَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ. وٌ مُ قَمَ سِمَيَ سْتْدٍ، وٌ هَلَكِمَ نّ. 27 عَلَتَلَ وٌ رَيٍنسٍنمَ نّ حَمَنّيٍ مَ. وٌ سِ قَمَ نّ شُرُندٍ حَمَيٍ تَفِ عَلَتَلَ نَ وٌ شَنِن دّننَشّ. 28 مّننِ وٌ قَمَ كُيٍيٍ نَن بَتُدٍ، مِشِيٍ نَشٍيٍ يَءِلَنشِ وُرِ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ فّمّ، كُيٍ نَشٍيٍ مُ نْمَ سٍ تٌدٍ، عٍ مُ قٍ مّمَ، عٍ مُ عٍ دّفٍمَ، عٍ مُ سٍ شِرِ مّمَ. 29 مّننِ وٌ قَمَ نّ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قٍندٍ. وٌ عَ تٌمَ نّ شَ وٌ عَ قٍن وٌ بْحّ قَنيِ رَ، وٌ حَنِفٍ بِرِن نَ. 30 وٌ شَ تْورّ كُي نَ قٍ بِرِن وٌ لِمَ نّ. نَ تّمُي وٌ قَمَ فبِلٍندٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ، وٌ عَ شُي مّمَ نّ، 31 بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ، عَلَ نَ عَ رَ نَشَن كِنِكِنِمَ مِشِ مَ، نَشَن مُ وٌ رَبّحِنمَ، نَشَن مُ وٌ هَلَكِمَ. عَ مُ قَمَ نّيمُدٍ سَاتّ مَ عَ رَكَلِ نَشَن نَ وٌ بَبَيٍ بّ.»
32 «وٌ وٌ مَحْشُن قٍ قٌرِيٍ مَ نَشٍيٍ بَرَ دَنفِ دُنِحَ مَ كَبِ عَلَ عَدَ مَ دَاشِ تّمُي نَشّ. قٍ كَابَنَكٌي فبّتّ قَن بَرَ رَبَ نَ شَنبِ رَ؟ ندٍ بَرَ نَ قٍ مْولِ مَنِيّ مّ سِندٍن؟ 33 حَمَ فبّتّ ندٍ نَ نَ بَ، نَشٍيٍ بَرَ عَلَ شُي مّ تّ تَفِ، عَ مَن قَ سِمَيَ سْتْ عَلْ نَشَن بَرَ رَبَ وٌ تَن بّ؟ 34 عَلَ مُندُن بَرَ حَمَ بَ حَمَ فبّتّ يِ رَ حَشَنكَتّ رَ، تْنشُمَ رَ، كَابَنَكٌي رَ، فٍرٍ بٍلٍبٍلٍ رَ، قٍ مَفَاشُشِيٍ رَ، عَلْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن نَبَ وٌ بّ مِسِرَ بْشِ مَ وٌ يَ شْرِ؟»
35 «نَ بَرَ قِيشّ وٌ بّ عَلَكٌ وٌ شَ لَ عَ رَ عَ عَلَتَلَ كٍرٍن ثٍتِ نَن عَلَ رَ، عَلَ فبّتّ يٌ مُ نَ قٌ عَ كٍرٍن. 36 عَ نَشَ عَ شُي رَ مِنِ كٌورٍ مَ عَلَكٌ وٌ شَ فَاشُ عَ يَ رَ. عَ نَشَ تّ بٍلٍبٍلٍ مَسٍن وٌ بّ بْشِ قَرِ، عَ وْيّن وٌ بّ عَ تَفِ. 37 عَ نَشَ وٌ بَبَيٍ شَنُ، عَ نَشَ عٍ بْنسْي قَن سُفَندِ هَلِ عٍ دَنفِ شَنبِ. نَ نَن عَ تٌشِ عَ وٌ رَ مِنِشِ سّنبّ رَ مِسِرَ بْشِ مَ. 38 عَ سِيٍ كٍرِ وٌ بّ نَشٍيٍ سّنبّ فبٌ وٌ تَن بّ، عَ عٍ شَ بْشِ سٌ وٌ يِ رَ كّ رَ عَلْ وٌ عَ تٌشِ كِ نَشّ تٌ. 39 وٌ لَن نّ وٌ شَ عَ كٌلٌن تٌ لْشْي وٌ بْحّ كُي، عَ عَلَتَلَ كٍرٍن ثٍتِ نَن نَ عَلَ رَ كٌورٍ نُن بْشِ مَ. عَلَ فبّتّ مُ نَ نَ قٌ عَ كٍرٍن. 40 وٌ عَ شَ سّرِيّ نُن عَ شَ يَامَرِ رَبَتُ، ﭑ نَشَن سٌقٍ وٌ يِ رَ تٌ لْشْي، عَلَكٌ وٌ شَ هّيرِ سْتْ وٌ تَن نُن وٌ بْنسْي، هَلِ وٌ دَنفِ شَنبِ، عَلَكٌ وٌ مَن شَ سِمَيَ شْنكُيٍ سْتْ بْشِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ دّننَشّ قِشِ وٌ مَ عَبَدَن.»
مِشِ رَتَنفَ تَايٍ
41 عَننَبِ مُنسَ نَشَ تَا سَشَن سُفَندِ يُرُدّن سٌفٍتٍدٍ بِرِ. 42 نٍيٍ نَشَ قِندِ مِشِ رَتَنفَ تَايٍ رَ قَشَتِيٍ بّ نَشٍيٍ قَشّ تِمَ، كْنْ عٍ مُ عَ حَنِفٍشِ. نَ قَشّتِ نْمَ لُدٍ يِ تَا كٍرٍن كٍرٍن نَ مَ كُي عَلَكٌ عَ نِي شَ رَتَنفَ فبٍحْشْي مَ. 43 نَ تَايٍ قِندِ بٍتٍسٍرِ نَن نَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ فٍيَ قَرِ، رُبٍنكَيٍ شْنيِ، رَ مٌتِ تَا نَشَن نَ فَلٍدٍ، فَدِكَيٍ شْنيِ، عَ نُن فٌلَن، تَا نَشَن نَ بَسَن بْشِ مَ مَنَسِكَيٍ شْنيِ.
عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
44 عَلَ شَ سّرِيّ نَن يَ، عَننَبِ مُنسَ نَشَن مَسٍنشِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ. 45 مَسٍنيِ، سّرِيّ، نُن يَامَرِ نَن يَ، عَننَبِ مُنسَ نَشَن قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عٍ نُ مِنِمَ مِسِرَ بْشِ رَ تّمُي نَشّ. 46 نَ تّمُي، عٍ نُ نَ يُرُدّن نَاكِرِ نَن مَ، فُلُنبَ بٍتِ ثٍيٌرِ يَ تَفِ، عَمٌرِكَيٍ شَ مَنفّ سِشْن شَ بْشِ مَ. سِشْن نُ سَبَتِشِ شّسِبْن نّ. عَننَبِ مُنسَ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ مِنِ مِسِرَ بْشِ مَ، عٍ نَشَ نْلَ سْتْ سِشْن مَ. 47 عٍ نَشَ عَ شَ بْشِ رَ سُشُ عَ يِ رَ، عَ نُن بَسَن مَنفّ عٌفٌ شَ بْشِ. يِ عَمٌرِكَيٍ شَ مَنفّ قِرِنيِيٍ نُ نَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ. 48 يِ تَايٍ نُ سِفَشِ عَرٌوٍرِ هَن عَرِنٌن شُرٍ، سِفَقٍ رَ شٍرِ مٌن فٍيَ مَ، نَشَن شِلِ سِيٌن. 49 يِ تَايٍ نَن نُ عَرَبَ بْشِ مَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ، سٌفٍتٍدٍ بِرِ، عَ سَ دْشْ عَرَبَ بَا رَ ثِسِفَ فٍيَ بُن مَ.