5
يَامَرِ قُ
عَننَبِ مُنسَ نَشَ عِسِرَيِلَ حَمَ مَشِلِ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «عِسِرَيِلَكَيٍ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ يِ سّرِيّ نُن يَامَرِ رَ، ﭑ نَشَن قَلَقٍ وٌ بّ تٌ لْشْي. وٌ لَن وٌ شَ عَ شَرَن، وٌ شَ قّنتّن عَ رَبَ كِ مَ. وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ سَاتّ تٌنفٌ وٌن بّ شٌرٍبٍ فٍيَ قَرِ. عَلَتَلَ نُن وٌن بَبَيٍ شَ مُ يِ سَاتّ شِرِشِ. عَ شِرِشِ وٌن تَن نَن بِرِن تَفِ، وٌن تَن نَشٍيٍ نَ سِمَيَ كُي يِ وَشَتِ. عَلَتَلَ وْيّن نّ وٌن بّ يَ نُن يَ تّ تَفِ فٍيَ قَرِ. نَ تّمُي ﭑ تَن نَن نُ نَ وٌ نُن عَلَتَلَ تَفِ عَلَكٌ ﭑ شَ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ يَ شَرَن وٌ بّ، بَرِ مَ وٌ نُ فَاشُشِ تّ يَ رَ. وٌ مُ تٍ فٍيَ قَرِ. عَ نَشَ عَ مَسٍن وٌ بّ، ‹ﭑ تَن نَن نَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ. ﭑ تَن نَن وٌ رَ مِنِشِ مِسِرَ، وٌ نُ نَ كٌنيِيَ كُي دّننَشّ.›»
«وٌ نَشَ عَلَ فبّتّ بَتُ قٌ ﭑ كٍرٍن.»
«وٌ نَشَ كُيٍ يَءِلَن مِسَالِ يٌ رَ، سٍ يٌ رَ نَشٍيٍ نَ كٌورٍ نُن بْشِ مَ، نَشٍيٍ نَ يٍ بُن مَ. وٌ نَشَ وٌ عِفٌرٌ عٍ بّ دٍ، وٌ نَشَ عٍ بَتُ دٍ، بَرِ مَ ﭑ تَن نَن نَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، ﭑ مُ وَ مَ ﭑ قِرِن بٌورٍ شْن. شَ مِشِ ندٍ ﭑ مَتَندِ، ﭑ نَ كَنيِ حَشَنكَتَمَ نّ، عَ تَن نُن عَ بْنسْي هَن عَ سَ دْشْ عَ تٌلٌبِتّيٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ تٌلٌنتٌلٌنيِيٍ رَ نَشٍيٍ نَ ﭑ نَحَاشُ. 10 كْنْ ﭑ قٍ قَنيِ رَبَمَ نّ بْنسْي وُلُ بّ ﭑ نَقَن نَشٍيٍ مَ، نَشٍيٍ ﭑ مَ سّرِيّ رَبَتُمَ.»
11 «وٌ نَشَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ يٍلٍقُ، بَرِ مَ عَلَتَلَ مِشِ حَشَنكَتَمَ نّ نَشَن نَ رَبَمَ.»
12 «وٌ لَن نّ وٌ شَ قّنتّن مَلَبُي لْشْي مَ، وٌ شَ عَ بِنيَ عَلْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ وٌ بّ كِ نَشّ. 13 شِ سٍننِ نَن نَ وٌ بّ لْشْشُنيِ كُي وَلِ لْشْييٍ رَ، وٌ شَ وَلِ بِرِن نَبَقٍ رَ. 14 عَ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ قِندِشِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَلَبُي لْشْي نَن نَ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي كٍلِ وٌ تَن مَ، عَ سَ وٌ شَ دِيٍ لِ، وٌ شَ كٌنيِيٍ، وٌ شَ نِنفٍيٍ، وٌ شَ سٌقَلٍيٍ، وٌ شَ شُرُ سٍ مْولِ بِرِن، هَن عَ سَ وٌ شَ شْحّيٍ لِ نَشٍيٍ نَ وٌ شْنيِ، عَلَكٌ وٌ شَ كٌنيِيٍ قَن شَ عٍ مَلَبُ عَلْ وٌ تَن. 15 وٌ نَشَ نّيمُ كٌنيِ نَن نُ وٌ رَ مِسِرَ. ﭑ نَشَ وٌ رَ مِنِ نَ كٌنيِيَ كُي، عَ كٍلِ ﭑ سّنبّ مَ. ﭑ عَ قَلَشِ وٌ بّ نَ نَن مَ، وٌ شَ مَلَبُي لْشْي بِنيَ.»
16 «وٌ شَ وٌ بَبَ نُن وٌ نفَ بِنيَ عَلْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ وٌ بّ كِ نَشّ، عَلَكٌ وٌ شَ سِمَيَ شْنكُيٍ نُن سّيوّ سْتْ بْشِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِمَ وٌ مَ.»
17 «وٌ نَشَ قَشّ تِ.»
18 «وٌ نَشَ يّنّ رَبَ.»
19 «وٌ نَشَ مُحّ تِ.»
20 «وٌ نَشَ وُلٍ سٍيدٍحْشْيَ رَبَ وٌ بٌورٍ شُن.»
21 «وٌ نَشَ مِلَ وٌ بٌورٍ شَ فِنّ مَ، عَ شَ بَنشِ، عَ شَ شّ، عَ شَ كٌنيِ، عَ شَ نِنفٍ، عَ شَ سٌقَلٍ، نُن سٍ نَشَن بِرِن قِندِشِ عَ فبٍ رَ.»
22 «عَلَتَلَ يِ قٍيٍ نَن مَسٍن وٌ شَ مَلَنيِ كُي، عَ شُي عِتٍشِ رَ، فٍيَ قَرِ، تّ تَفِ، نُشُي نُن كُندَ تَفِ. عَ مُ سٍسٍ سَ عَ شُن مَ. عَ نَشَ عٍ سّبّ فّمّ وَلَشّ قِرِن مَ، عَ عٍ سٌ ﭑ يِ رَ.»
23 «وٌ يِ شُي مّ كُيٍ عِقْورّ كُي تّمُي نَشّ، تّ تَفِ، فٍيَ قَرِ، وٌ نَشَ وٌ مَسٌ ﭑ نَ، وٌ نُن وٌ شَ مَنفّيٍ نُن كُنتِفِيٍ. 24 وٌ نَشَ عَ قَلَ، ‹مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ عَ شَ نْرّ نُن عَ شَ فبٌي مَسٍن مُشُ بّ. مُشُ بَرَ عَ شُي مّ وْيّن نَ تّ تَفِ. مُشُ بَرَ عَ كٌلٌن تٌ عَ عَلَ نْمَ وْيّندٍ مِشِ بّ، نَ كَنيِ مَن قَ لُ عَ مُ قَشَ. 25 يَكْسِ، مُشُ قَ مُشُ مَكْرّ مَ قَشّ رَ مُنقٍ رَ؟ يِ تّ مُشُ قَشَمَ نّ. شَ مُشُ مَن مُشُ تُلِ مَتِ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شُي رَ، مُشُ قَشَمَ نّ. 26 مِشِ مُندُن لُشِ عَلْ وٌن تَن نَشَن بَرَ عَلَتَلَ شُي مّ عَ وْيّنمَ تّ تَفِ، نَ كَنيِ مَن قَ لُ عَ مُ قَشَ؟ 27 عِ تَن مُنسَ، عِ مَسٌ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ عَ شَ مَسٍنيِ رَ، عَلَكٌ عِ شَ نَ مَدَنفِ مُشُ بّ، مُشُ مُشُ تُلِ مَتِمَ نّ عِ رَ، مُشُ مَن قَ عَ شُي رَبَتُ.›»
28 «عَلَتَلَ نَشَ وٌ شَ وْيّنيِ مّ، وٌ نَشَن قَلَشِ ﭑ بّ. عَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، ‹ﭑ بَرَ حَمَ قَلَ شُي مّ. عٍ نَشَن بِرِن قَلَشِ نْندِ نَ عَ رَ. 29 شَ ﭑ مَ قٍ فَاشُي لُ عٍ بْحّ مَ تّمُي بِرِن، عٍ مَن نَشَ ﭑ مَ يَامَرِ رَبَتُ، عٍ تَن نُن عٍ بْنسْي قَمَ نّ هّيرِ سْتْدٍ عَبَدَن. 30 سِفَ عِ شَ سَ عَ قَلَ عٍ بّ، عٍ شَ سٌ عٍ شَ كِرِ بَنشِيٍ بُن مَ. 31 كْنْ عِ تَن شَ لُ ﭑ قّ مَ بٍ. ﭑ شَ ﭑ مَ سّرِيّ نُن يَامَرِ بِرِن مَسٍن عِ بّ، عِ لَن عِ شَ عٍ شَرَن نَشَن نَ، عَلَكٌ عٍ شَ نْ نَ رَحّرّدٍ بْشِ مَ ﭑ قَمَ دّننَشّ قِدٍ عٍ مَ.› 32 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن مَسٍنشِ وٌ بّ، وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ نَ رَ، وٌ مَن شَ عَ رَبَتُ. وٌ نَشَ سِفَ كْولَ مَ، وٌ نَشَ سِفَ يِرٍقَنيِ مَ. 33 وٌ شَ بِرَ يِ كِرَ قَنيِ نَن قْشْ رَ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن مَسٍنشِ، عَلَكٌ وٌ نَشَ قَشَ، وٌ قَ سِمَيَ شْنكُيٍ سْتْ سّيوّ كُي بْشِ مَ وٌ قَمَ دّننَشّ سْتْدٍ.»