7
عِسِرَيِلَ نُن كَنَانكَيٍ
«وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ وٌ شَنِن بْشِ مَ تّمُي نَشّ، عَ دّننَشّ قِمَ وٌ مَ، عَ قَمَ نّ سِ سٌلٌقٍرٍ كٍرِدٍ نَشٍيٍ قِندِ شِتِكَيٍ، فِرِفَسَكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، كَنَانكَيٍ، ثٍرٍ سِكَيٍ، هِوِكَيٍ نُن يٍبُسُكَيٍ رَ، سِ سٌلٌقٍرٍ نَشٍيٍ سّنبّ فبٌ وٌ بّ، عٍ مَن وُيَ وٌ بّ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ عٍ لُ وٌ سَفٌي تّمُي نَشّ، وٌ شُتُ سْتْمَ نّ عٍ مَ، وٌ عٍ هَلَكِ. وٌ نَشَ سَاتّ شِرِ وٌ تَفِ، وٌ مَن نَشَ كِنِكِنِ عٍ مَ. وٌ نُن عٍ تَن نَشَ قُتِ مَلَن دٍ. وٌ نَشَ وٌ شَ دِ فِنّيٍ قِ عٍ شَ دِ شّمّيٍ مَ، وٌ نَشَ فِنّيٍ قَن قٍن عٍ رَ وٌ شَ دِ شّمّيٍ بّ. شَ نَ مُ عَ رَ يِ شْحّيٍ قَمَ نّ وٌ شَ دِيٍ رَتَنتَندٍ، عٍ شَ عَلَ فبّتّيٍ بَتُ. عَلَتَلَ شْنْمَ نّ وٌ مَ نَ تّمُي، عَ مَن قَ وٌ قَشَ مَقُرٍنيِ رَ. كِرَ نَن يِ كِ وٌ لَن وٌ شَ مِنِ نَشَن نَ يِ مِشِيٍ بّ. وٌ شَ عٍ شَ سّرّشّبَدٍيٍ عَ نُن عٍ شَ فّمّ بَتُشِيٍ بِرِن كَنَ. وٌ شَ عٍ شَ عَسٍرَ وُرِ مَسٌلِشِيٍ بٌلٌن، وٌ شَ عٍ شَ كُيٍ بِرِن فَن.»
«وٌ بَرَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ حَمَ رَ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ وٌ تَن نَن سُفَندِ دُنِحَ حَمَ تَفِ بّندّ قُحِ قَرِ، عَلَكٌ وٌ شَ قِندِ عَ يّتّ يَتِ فبٍ رَ. عَلَتَلَ مُ وٌ سُفَندِشِ وٌ شَ حَمَ شَسَبِ شَ قٍ شَ رَ، بَرِ مَ وٌ شُرُن سِ بِرِن بّ. عَلَتَلَ وٌ تَن نَن سُفَندِشِ عَ شَ شَنُنتٍيَ شَ قٍ رَ. عَ بَرَ وَ سَاتّ رَكَمَلِقٍ عَ نَشَن تٌنفٌ وٌ بٍنبَيٍ بّ. نَ نَن عَ تٌشِ عَ وٌ رَ مِنِشِ بْشِ مَ عَ سّنبّ رَ وٌ نُ نَ كٌنيِيَ كُي دّننَشّ. عَ نَشَ وٌ بَ قِرَوُنَ يِ رَ، مِسِرَ مَنفّ. وٌ شَ عَ كٌلٌن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ، نَن كٍرٍن ثٍتِ نَ عَلَ رَ. عَلَ قِندِشِ قٌنِسِرٍ مَنفّ نَن نَ نَشَن عَ شَ سَاتّ رَكَمَلِمَ، نَشَن هّيرِ فبٍفبٍ قِمَ وٌ مَ. عَ نَ رَبَمَ وٌ بْنسْييٍ بّ نَشٍيٍ قَمَ وٌ شَنبِ رَ، نَشٍيٍ عَ شَنُمَ، عٍ مَن عَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُ. 10 كْنْ عَ فبِلٍنمَ نّ مِشِيٍ قْشْ رَ نَشٍيٍ عَ شْنمَ، عَ عَ شْننَنتٍيٍ رَلْيمَ نّ كٍرٍن نَ. 11 وٌ شَ قّنتّن ﭑ مَ يَامَرِ نُن ﭑ مَ سّرِيّ مَ ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ تٌ لْشْي.»
12 «شَ وٌ وٌ حّنفِ سَ يِ يَامَرِ شْن مَ، وٌ نَشَ قّنتّن عَ مَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ عَ شَ سَاتّ رَكَمَلِدٍ، عَ هّيرِ قِمَ نّ وٌ مَ عَلْ عَ رَكَلِشِ وٌ بٍنبَيٍ بّ كِ نَشّ. 13 عَ وٌ شَنُمَ نّ، عَ بَرَكّ سَ وٌ شَ قٍ، عَ مَن وٌ رَوُيَ. عَ دِ فبٍفبٍ بَرِقٍ رَفِرِ وٌ مَ. وٌ قَ بْشِ دَشَمُي قَن سْتْدٍ، مّنفِ، وّنِ نّينّ نُن تُرٍ. عَ مَن قَ وٌ شَ نِنفٍيٍ نُن وٌ شَ شُرُ سٍيٍ رَوُيَ. عَ يِ بِرِن نَبَمَ نّ بْشِ مَ، عَ رَكَلِ نَشَن نَ وٌ بَبَيٍ بّ سٌقٍ رَ وٌ يِ. 14 عَ وٌ بَرَكَمَ نّ دَنفِقٍ سِ بِرِن نَ. دِبَرِتَرٍ مُ قَمَ لُدٍ وٌ يَ مَ، شّمّ بَ، فِنّ بَ، شَ نَ مُ عَ رَ شُرُ سٍ. 15 عَلَتَلَ وٌ رَتَنفَمَ نّ قُرٍ دْشْي مْولِ بِرِن مَ، عَ نُن قٍ حَاشِ بِرِن مَ وٌ نَشٍيٍ كٌلٌنشِ مِسِرَ بْشِ مَ. كْنْ عَ يِ قُرٍ رَ سَنبَمَ مِشِيٍ نَن مَ نَشٍيٍ نَ وٌ رَحَاشُ. 16 وٌ لَن نّ وٌ شَ مِشِ بِرِن قَشَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشٍيٍ سٌمَ وٌ يِ رَ. وٌ نَشَ كِنِكِنِ عٍ مَ، وٌ مَن نَشَ عٍ شَ عَلَيٍ بَتُ، عَلَكٌ عٍ نَشَ وٌ رَتَنتَن.»
17 «وٌ قَمَ عَ مَحْشُندٍ وٌ بْحّ مَ، ‹يِ سِيٍ فبٌ دَنفِقٍ وٌن تَن نَ. وٌن تَن نْلَ سْتْمَ نٍيٍ مَ دِ؟› 18 كْنْ، وٌ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ. وٌ شَ رَتُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن نَبَشِ قِرَوُنَ نُن مِسِرَ بْشِ رَ. 19 وٌ بَرَ قٍ شْرْشْييٍ تٌ نَشٍيٍ دْشْشِ عٍ مَ، تْنشُمَيٍ نُن كَابَنَكٌي نَشٍيٍ رَبَشِ. وٌ بَرَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ سّنبّ تٌ عَ وٌ رَ مِنِ كِ نَشّ مِسِرَ بْشِ مَ. نَ نَن عَ تٌمَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ مْولِ رَبَمَ حَمَنّ بِرِن نَ وٌ فَاشُشِ نَشٍيٍ يَ رَ. 20 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نّ وٌ يَشُييٍ بِرِن هَلَكِدٍ، هَلِ نَشٍيٍ نْشُنمَ وٌ مَ. 21 وٌ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ، بَرِ مَ وٌ نُن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ عَ رَ، عَلَ بٍلٍبٍلٍ نَشَن مَفَاشُ.»
22 «وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نّ يِ حَمَ كٍرِدٍ عَ شُرِ شُرِ رَ وٌ يَ عِ. وٌ مُ نْمَ عٍ بِرِن قَشَدٍ وَشَتِ كٍرٍن بُن، شَ نَ مُ عَ رَ وُلَ عِ سُبٍيٍ قَمَ نّ وُيَدٍ، عٍ وٌ تْورْ. 23 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نّ يِ مِشِيٍ سٌدٍ وٌ يِ رَ. عٍ عِقُمَ نّ كِرَ مَ، هَن عٍ سَ هَلَكِ. 24 عَ قَمَ نّ عٍ شَ مَنفّيٍ سٌدٍ وٌ يِ رَ، وٌ عٍ شِلِ رَلْي. مِشِ يٌ مُ نْمَ تِدٍ وٌ كَنكٍ. وٌ عٍ بِرِن هَلَكِمَ نّ.»
25 «وٌ عٍ شَ عَلَ يَءِلَنشِيٍ فَنمَ نّ. وٌ نَشَ مِلَ عٍ شَ شّيمَ نُن فبٍتِ مَ نَشَن نَ كُيٍيٍ مَ. وٌ نَشَ نَ قِندِ وٌ فبٍ رَ عَلَكٌ عَ نَشَ قِندِ وٌ قَن بّ فَنتَنيِ رَ، بَرِ مَ قٍ نَن نَ كِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن نَهَرَ مُشِ. 26 وٌ نَشَ نَ كُيٍ مْولِ حَاشِ رَ سٌ وٌ شَ بَنشِ كُي دٍ، عَلَكٌ وٌ نَشَ هَلَكِ عَلْ كُيٍيٍ. وٌ نٍيٍ قِندِ مَ سٍ حَاشِ نَن نَ بَرِ مَ عَ رَهَرَ مُشِ.»