8
نّيمُقٍ عَلَتَلَ مَ
«وٌ شَ يِ يَامَرِ بِرِن نَبَ ﭑ نَشَن شَرَنقٍ وٌ بّ تٌ لْشْي. نَ نَن قَمَ عَ نِيَدٍ وٌ شَ سِمَيَ سْتْ، وٌ قَ قِندِ حَمَ فبٍفبٍ رَ. نَ تّمُي، وٌ نْمَ يِ بْشِ سْتْدٍ عَلْ عَلَتَلَ عَ رَكَلِشِ وٌ بَبَيٍ بّ كِ نَشّ. وٌ شَ وٌ مَحْشُن حّرّ شْنكُيٍ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن نَفِرِ وٌ مَ يِ فبٍنفبٍرٍنيِ عِفِرِقٍ رَ يِ حّ تٌنفٌ نَانِ بُن مَ. عَ يِ قٍ شْرْشْييٍ رَبَشِ نّ وٌ رَ، عَلَكٌ وٌ شَ وٌ يّتّ مَفٌرٌ، عَ شَ وٌ مَتٌ، عَ شَ نْ عَ كٌلٌندٍ قٍ نَشَن نَ وٌ سٌندٌنمّ مَ. عَ مَن شَ نْ عَ كٌلٌندٍ شَ وٌ وَ مَ عَ شَ سّرِيّ مَبَنبَنقٍ. عَ بَرَ وٌ شَ قٍ مَفٌرٌ، عَ بَرَ وٌ رَشِ كَامّ رَ. عَ بَرَ مَنَ سٌ وٌ يِ رَ، وٌ نُن وٌ بٍنبَيٍ مُ دٌنسٍ نَشَن كٌلٌن. عَ عَ مَسٍن وٌ بّ نَ كِ نّ، عَ عِبُنَدَ مَ مُ نْمَ بَلٌدٍ دٌنسٍ شَ كَنسَن شُن نَ، كْنْ مَسٍنيِ قَن بِرِن نَ نَشَن قَتَنشِ عَلَتَلَ رَ. وٌ شَ دٌنمَيٍ مُ حْنشِ، وٌ سَنيِيٍ مُ قُنتُشِ يِ حّ تٌنفٌ نَانِ بُن مَ. وٌ لَن نّ وٌ شَ عَ كٌلٌن عَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ وٌ شُرُقٍ نّ عَلْ بَبَ عَ شَ دِ شُرُ مَ كِ نَشّ. وٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ مَبَنبَن، وٌ شَ وٌ يّتّ سُشُ عَلْ عَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ، وٌ مَن شَ فَاشُ عَ يَ رَ.»
«وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ وٌ رَ سٌمَ نّ بْشِ قَنيِ مَ شُرٍيٍ نُن دُلٌنيِيٍ نَ دّننَشّ. يٍ فبٍفبٍ نَ نَ بْشِ بُن مَ، عَ مَن مِنِمَ فُلُنبَ نُن فٍيَ قَرِ. بْشِ نَ عَ رَ مّنفِ، قُندٍنيِ مَنِيّ، وّنِ بِلِ، شْرّ، كِنكِرِنسِ، عٌلِوِ، نُن كُمِ نَ دّننَشّ. تَامِ مُ حْنمَ سْنْن، سٍ بِرِن قَمَ نّ لُدٍ وٌ يِ رَ. وُرٍ قَمَ نّ مِنِدٍ فّمّيٍ كُي، وُرٍ فبٍيلِ قَن سْتْمَ نّ فٍيَ كُي.»
10 «وٌ نَ وٌ دّفٍ هَن وٌ نَشَ لُفَ، وٌ شَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ تَنتُ يِ بْشِ قَنيِ شَ قٍ رَ. 11 وٌ نَشَ وٌ يّتّ رَنّيمُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ قٍ مَ دٍ، تٌندِقٍ عَ شَ يَامَرِ نُن عَ شَ سّرِيّ رَبَتُقٍ رَ، ﭑ نَشَن شَرَنشِ وٌ بّ تٌ لْشْي. 12 وٌ نَ وٌ دّفٍ هَن وٌ نَشَ لُفَ، وٌ نَ بَنشِيٍ تِ، وٌ نَشَ سَبَتِ عٍ كُي، 13 وٌ شَ شُرُ سٍيٍ شُنفبٍ نُن عَ لَنمَيٍ نَ وُيَ، وٌ شَ فبٍتِ نُن وٌ شَ شّيمَ نَ فبٌ، وٌ هَرِفٍ بِرِن نَ فبٌ، 14 وٌ شَ قّنتّن وٌ يّتّ مَ عَ قَنيِ رَ عَلَكٌ وٌ نَشَ وٌ يّتّ عِفبٌ هَن وٌ شَ نّيمُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ، نَشَن وٌ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ مَ كٌنيِيَ كُي. 15 عَ بَرَ وٌ رَدَنفِ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ مَفَاشُشِ رَ، بْشِمَسٍ شْنّ كَنيِ نُن تَلِ نَ دّننَشّ، يٍ مُ نَ بْشِ نَشَن مَ. عَ نَشَ يٍ رَ مِنِ قَنيٍ كُي. 16 عَ نَشَ مَنَ دٌنسٍ سٌ وٌ يِ رَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، وٌ بٍنبَيٍ مُ نُ نَشَن كٌلٌن، عَلَكٌ عَ شَ وٌ شَ قٍ مَفٌرٌ، عَ شَ وٌ مَتٌ، عَ قَ نْ قٍ قَنيِ رَبَدٍ وٌ بّ. 17 وٌ نَشَ عَ مَحْشُن دٍ عَ وٌ سّنبّ نُن وٌ شَ كْوتَ نَن يِ هَرِفٍ قِشِ وٌ مَ. 18 وٌ شَ وٌ رَتُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ، عَ تَن نَن يِ سّنبّ قِمَ وٌ مَ، عَلَكٌ وٌ شَ نَ هَرِفٍ بِرِن سْتْ. عَ مَن بَرَ سَاتّ مَسٍن وٌ بّ تٌ لْشْي عَ نَشَن تٌنفٌ عَ نُن وٌ بَبَيٍ رَ.»
19 «شَ وٌ نّيمُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ، شَ وٌ بِرَ عَلَ فبّتّيٍ بَتُقٍ قْشْ رَ، شَ وٌ تُوبِ عٍ بّ، شَ وٌ وٌ مَفٌرٌ عٍ بّ، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ تٌ لْشْي، وٌ هَلَكِمَ نّ. 20 عِيٌ، وٌ هَلَكِمَ نّ عَلْ عَلَتَلَ سِ فبّتّيٍ هَلَكِشِ كِ نَشّ وٌ يَ شْرِ، بَرِ مَ وٌ مُ وٌ تُلِ مَتِشِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ رَ.»