9
عِسِرَيِلَكَيٍ عَلَ مَتَندِقٍ
«عِسِرَيِلَكَيٍ وٌ وٌ تُلِ مَتِ. تٌ لْشْي وٌ نَ سِفَقٍ يُرُدّن نَن عِفِرِدٍ. وٌ قَمَ نّ سِيٍ رَفِدٍ نَشٍيٍ فبٌ وٌ بّ، عٍ سّنبّ دَنفِ وٌ رَ. وٌ قَ عٍ شَ تَايٍ تٌنفٌ نَشٍيٍ تّتّ عِتٍشِ هَن. وٌ قَمَ عَنَكِ شَ دِيٍ نَن مَسْتْدٍ، مِشِ سّنبّمَيٍ نَشٍيٍ فبَنفبَلَن، وٌ نَشٍيٍ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ. وٌ بَرَ عَ مّ، عٍ عَ قَلَمَ، ‹ندٍ نْمَ تِدٍ عَنَكِ شَ دِيٍ يَ عِ؟› وٌ نْمَ عَ كٌلٌندٍ يَكْسِ، عَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ عَ حّرّقٍ وٌ يَ رَ، عَلْ تّ نَشَن سٍ بِرِن كَنَمَ. عَ تَن نَن يَتِ عٍ هَلَكِمَ، عَ عٍ شَ قٍ مَفٌرٌ وٌ يَ شْرِ. وٌ عٍ كٍرِ مَ نّ، وٌ عٍ بِرِن هَلَكِمَ نّ عَلْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ مَسٍنشِ وٌ بّ كِ نَشّ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ عٍ كٍرِ وٌ يَ رَ تّمُي نَشّ، وٌ نَشَ وٌ يّتّ مَتْشْ دٍ هَن وٌ شَ عَ قَلَ، ‹عَلَتَلَ نَ عَ شّيشِ مُشُ يِ بْشِ مَسْتْشِ مُشُ شَ تِنشِنيِ سَابُي رَ.› عٍ شَ قٍ كٌبِ رَبَ نَ عَ تٌشِ عَلَتَلَ عٍ كٍرِشِ بٍينُن وٌ شَ بٍ لِ. وٌ نَشَ عَ مَحْشُن دٍ عَ وٌ بٍ سْتْشِ وٌ شَ تِنشِنيِ نُن وٌ شَ قَنيِ نَن مَ. عَلَتَلَ يِ سِيٍ كٍرِ مَ عٍ شَ يُفٍ كٌبِ نَن مَ، عَ مَن شَ نَتّ رَكَمَلِ عَ نَشَن تٌنفٌ وٌ بَبَيٍ عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، نُن يَشُبَ بّ. وٌ شَ عَ كٌلٌن وٌ شَ تِنشِنيِ شَ مُ عَ نِيَشِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ بْشِ قَنيِ سٌشِ وٌ يِ رَ عَ شَ قِندِ وٌ فبٍ رَ. حَمَ شُرُتَرٍ نَن نَ وٌ رَ.»
«وٌ شَ وٌ رَتُ عَ مَ وٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَشْنْ كِ نَشّ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. وٌ نَشَ نّيمُ وٌ كٍلِ لْشْي مَ مِسِرَ، هَن وٌ سٌ لْشْي بٍ، وٌ نُ شُرُتَرٍحَ رَبَمَ نّ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ. وٌ عَلَتَلَ رَشْنْ نّ شٌرٍبٍ فٍيَ قَرِ هَن عَ نَشَ وَ وٌ قَشَقٍ. ﭑ تٌ تٍ فٍيَ قَرِ عَلَكٌ ﭑ شَ وَلَشّ فّمّ دَاشِ تٌنفٌ نَشَن قِندِ سَاتّ رَ عَلَتَلَ نُن وٌن تَن تَفِ، ﭑ نَشَ يَنيِ تٌنفٌ نَانِ نُن كْي تٌنفٌ نَانِ رَبَ فٍيَ قَرِ، ﭑ مُ تَامِ دٌن، ﭑ مُ يٍ قَن مِن. 10 عَلَتَلَ نَشَ يِ وَلَشّ فّمّ دَاشِ قِرِنيِيٍ سٌ ﭑ يِ رَ، عَ نَشَن سّبّ عَ شْنيّ رَ. عَلَتَلَ نَشَن قَلَ وٌ بّ تّ تَفِ، وٌ نُ مَلَنشِ لْشْي نَشّ فٍيَ قَرِ، نَ بِرِن سّبّشِ وَلَشّ مَ.»
11 «يِ يَنيِ تٌنفٌ نَانِ نُن يِ كْي تٌنفٌ نَانِ دَنفِ شَنبِ، عَلَتَلَ نَشَ يِ وَلَشّ فّمّ دَاشِ قِرِنيِ سٌ ﭑ يِ رَ نَشَن قِندِ سَاتّ رَ. 12 عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بّ، ‹كٍلِ، عِ شَ فٌرٌ مَقُرٍن بَرِ مَ عِ شَ حَمَ عِ نَشَن نَمِنِشِ مِسِرَ بْشِ رَ، عٍ بَرَ يَنفٌي بٍلٍبٍلٍ رَبَ، عٍ بَرَ عٍ بَ كِرَ مَ ﭑ نَشَن مَسٍن عٍ بّ، عٍ بَرَ كُيٍ يَءِلَن وُرٍ رَشُنُشِ رَ.› 13 عَلَتَلَ مَن نَشَ يِ مَسٍن ﭑ بّ، ‹ﭑ بَرَ عَ تٌ يِ حَمَ، حَمَ شُرُتَرٍ نَ عَ رَ. 14 كٍلِ بٍ، ﭑ شَ عٍ هَلَكِ، ﭑ شَ عٍ شِلِ حْن دُنِحَ مَ. ﭑ عِ مَقِندِ مَ حَمَ فبٍفبٍ رَ نَشَن سّنبّ فبٌ، عٍ مَن وُيَ، دَنفِ بٌورٍ حَمَ رَ.› 15 ﭑ نَشَ فٌرٌ فٍيَ قَرِ، نَشَن نُ لُشِ عَلْ عَ نَ تّ نَن تَفِ، نَ وَلَشّ قِرِنيِيٍ سُشُشِ ﭑ يِ رَ، عَلَ شَ سَاتّ سّبّشِ نَشٍيٍ مَ. 16 نَ تّمُي ﭑ نَشَ عَ تٌ وٌ بَرَ يُنُبِ قٍ رَبَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ. وٌ نِنفٍ يَءِلَن وُرٍ رَشُنُشِ رَ. وٌ وٌ بَ كِرَ مَ عَلَتَلَ نَشَن مَسٍن وٌ بّ. 17 ﭑ نَشَ يِ وَلَشّ فّمّ دَاشِ قِرِنيِيٍ سُشُ ﭑ بّلّشّ قِرِنيِ رَ، ﭑ قَ عٍ وْلّ، عٍ نَشَ عِبْو وٌ يَ شْرِ.»
18 «ﭑ نَشَ بِرَ بْشِ عَلَتَلَ يَ عِ عَلْ ﭑ نَشَن نَبَ عَ سِنفٍ. ﭑ نَشَ لُ نَا يَنيِ تٌنفٌ نَانِ نُن كْي تٌنفٌ نَانِ، ﭑ مُ تَامِ دٌن، ﭑ مُ يٍ قَن مِن. ﭑ نَ بِرِن نَبَ وٌ شَ يُنُبِ نَن مَ قٍ رَ، نَشَن نَحَاشُشِ عَلَتَلَ مَ، عَ عَ رَشْنْ. 19 ﭑ نَشَ فَاشُ عَلَتَلَ شَ شْنّ رَ عَ شْنْشِ وٌ مَ نَشَن مَ هَن عَ وَ وٌ هَلَكِقٍ. كْنْ عَلَتَلَ مَن نَشَ ﭑ مَ مَشَندِ سُشُ. 20 عَ بْحّ نُ تٍشِ هَرُنَ نَن مَ عَ فبٍ رَ هَن عَ وَ عَ هَلَكِقٍ، كْنْ ﭑ نَشَ عَلَ مَشَندِ هَرُنَ قَن بّ. 21 ﭑ نَشَ نِنفٍ تٌنفٌ وٌ نَشَن يَءِلَنشِ، نَشَن قِندِشِ وٌ شَ يُنُبِ قٍ رَ، ﭑ عَ وٌلِ تّ شْورَ، ﭑ عَ عِوُرُ هَن عَ قِندِ شُبٍ رَ. ﭑ نَشَ نَ شُبٍ عِبَفَن سُسُي يٍ شْورَ نَشَن كٍلِمَ فٍيَ كْن نَ.»
22 «وٌ مَن بَرَ عَلَتَلَ رَشْنْ تَبٍرَ، مَسَ، نُن كِبِرٌتِ هَتَاوَ. 23 عَلَتَلَ تٌ وٌ شّي كٍلِقٍ كَدٍ سِ بَرِنٍيَ يِ شّيرَيَ رَ، ‹وٌ سِفَ، وٌ شَ بْشِ تٌنفٌ ﭑ نَشَن سٌشِ وٌ يِ رَ،› وٌ نَشَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شُي مَتَندِ. وٌ مُ لَ عَ قَلَ شُي رَ، وٌ مُ نَ قَن سُشُ نْندِ رَ. 24 كَبِ ﭑ نَشَ سَ وٌ كٌلٌن، وٌ شُرُتَرٍ قٍ نَن تُن نَبَقٍ عَلَتَلَ رَ.»
25 «عَلَتَلَ تٌ وَ وٌ قَشَقٍ، ﭑ نَشَ ﭑ قٍلٍن بْشِ مَ، ﭑ عَ مَشَندِ يَنيِ تٌنفٌ نَانِ نُن كْي تٌنفٌ نَانِ بُن مَ. 26 ﭑ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ، ‹مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ نَشَ عِ يّتّ شَ حَمَ هَلَكِ، عِ حَمَ نَشَن شَ شْرّيَ سٌشِ عَ يِ عِ شَ فبٌي سَابُي رَ، عِ نَشَن نَمِنِشِ مِسِرَ بْشِ مَ عِ سّنبّ رَ. 27 عِ رَتُ عِ شَ كٌنيِيٍ مَ، عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، نُن يَشُبَ. عِ نَشَ عِ كٌبٍ رَتٌ يِ حَمَ شَ شَشِلِ شْرْشْيَ مَ، عٍ شَ حَاشُي، نُن عٍ شَ يُنُبِ مَ، 28 عَلَكٌ مِسِرَكَيٍ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ مُ نْمَ يِ مِشِيٍ شَنِندٍ بْشِ مَ عَ دّننَشّ لَايِدِ تٌنفٌشِ عٍ بّ. عَ عٍ شْنشِ نّ. عَ عٍ رَ مِنِ عَلَكٌ عَ شَ سَ عٍ قَشَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ.» › 29 عَلَتَلَ عِ شَ حَمَ نَن لَنشِ عٍ مَ. عِ فبٍ نَن نَ عٍ رَ، عِ نَشٍيٍ شْرّيَشِ عِ سّنبّ نُن عِ شَ مَنفّيَ رَ.»