39
سّرّشّدُبّ سٌسٍيٍ
عٍ نَشَ سٌسٍ سّنِيّنشِيٍ دّفّ هَرُنَ نُن سّرّشّدُبّيٍ بّ نَشٍيٍ وَلِمَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي. نَ سٌسٍ يَءِلَنشِ فّسّ فّرّ دَاشِ، بُلُ دَاشِ، عَ فبٍيلِ، نُن سُوَ دُفِ رَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ مُنسَ بّ كِ نَشّ.
عٍ دٌنمَ كُيٍ يَءِلَن نّ شّيمَ فّسّ رَ، فّسّ فّرّ دَاشِ، بُلُ دَاشِ، عَ فبٍيلِ، نُن سُوَ دُفِ رَ. عٍ نَشَ شّيمَ كٍبٍلَ عِتَلَ، عٍ عَ عِشَبَ عٍ عَ يَءِلَن وَيَ رَ. عٍ نَشَ فّسّ فّرّ دَاشِ، بُلُ دَاشِ، عَ فبٍيلِ، نُن سُوَ دُفِ مَسْشْ نَ وَيَ رَ. عَ قِندِ وَلِ تٌقَنيِ نَن نَ. عٍ نَشَ تُنكِ رَشُنمَسٍ قِرِن يَءِلَن نَشٍيٍ شِرِ مَ دٌنمَ كُيٍ رَ. بّلّتِ قَن يَءِلَن نَ كِ نّ فّسّ فّرّ دَاشِ، بُلُ دَاشِ، عَ فبٍيلِ، نُن سُوَ دُفِ رَ. نَ بّلّتِ نُن دٌنمَ قِندِ كٍرٍن نَ. نَ بِرِن يَءِلَنشِ عَلْ عَلَتَلَ مُنسَ يَمَرِ كِ نَشّ. عٍ نَشَ عٌنِشِ فّمّيٍ رَوَلِ، عٍ نَشَ عٍ رَبِلِنيِ قِندِ شّيمَ رَ. عٍ نَشَ عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ شِلِ مَسٌلِ عٍ مَ، عَلْ عٍ سّبّلِ مَسٌلِمَ شُرُندّ مَ كِ نَشّ. عٍ نَشَ عٍ سَ تُنكِ رَشُنمَسٍيٍ مَ، عٍ شَ قِندِ تْنشُمَ سٍيٍ رَ عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ شَ قٍ مَ، عَلْ عَلَتَلَ مُنسَ يَمَرِ كِ نَشّ.
عٍ دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ يَءِلَن نّ عَ قَنيِ رَ عَلْ دٌنمَ كُيٍ. عٍ نَ سُوَ دُفِ سْشْ شّيمَ فّسّ، فّسّ فّرّ دَاشِ، بُلُ دَاشِ، نُن عَ فبٍيلِ رَ. عَ شَ كُيّ نُن عَ شَ عِفبٌيَ لَن نّ سُشُي كٍرٍن مَ، عَ قِندِ دُفِ قِرِن نَ. 10 فّمّ تٌقَنيِيٍ سَقّ نَانِ نُ نَ عَ مَ. سَقّ سِنفٍ قِندِ فّمّيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ شِلِ سَرِدُوَنِ، تٌثَسِ، نُن عٍمٍرٌدٍ. 11 سَقّ قِرِن ندٍ، عٍسِكَرِبُكُلُ، سَقِرِ، نُن دِيَمَن. 12 سَقّ سَشَن ندٍ، عٌثَلٍ، عَفَتِ، نُن عَمٍتِسِتٍ. 13 سَقّ نَانِ ندٍ، كِرٌ سٌلِتٍ، عٌنِشِ، نُن يَسِثٍ. شّيمَ نُ نَ نَ فّمّ بِرِن رَبِلِنيِ مَ. 14 عِسِرَيِلَ شَ دِيٍ شِلِيٍ مَسٌلِ نَ فّمّ قُ نُن قِرِن مَ، عَلْ سّبّلِ مَسٌلِمَ شُرُندّ مَ كِ نَشّ. كَنكَن شِلِ مَسٌلِ فّمّ ندٍ مَ. عٍ قِندِ عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِنيِ مَتْنشُمَ سٍ نَن نَ.
15 عٍ لُوتِ دِيٍ دّفّ نّ نَ دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ مَ، نَشٍيٍ يَءِلَنشِ شّيمَ رَ. 16 عٍ شُرُندّ قِرِن يَءِلَن شّيمَ رَ، عٍ عٍ دّفّ دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ مَ عَ دّ كِرِ قِرِنيِيٍ مَ عَ قُفٍ رَ. 17 عٍ نَ لُوتِ شّيمَ دَاشِيٍ شِرِ نَ شُرُندّ قِرِنيِيٍ مَ، نَشٍيٍ دّفّشِ دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ دّ كِرِ مَ. 18 عٍ مَن نَ لُوتِ قِرِنيِيٍ شِرِ دٌنمَ كُيٍ تُنكِ رَشُنمَسٍيٍ مَ. 19 عٍ شُرُندّ قِرِن فبّتّ يَءِلَن شّيمَ رَ، نَشٍيٍ دّفّمَ دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ دّ كِرِيٍ مَ عَ لَبٍ رَ. عٍ نٍيٍ دّفّ دٌنمَ كُيٍ سّيتِ مَ. 20 عٍ مَن نَشَ شُرُندّ قِرِن فبّتّ يَءِلَن شّيمَ رَ، نَشٍيٍ دّفّمَ تُنكِ رَشُنمَسٍيٍ لَبٍ رَ، دّننَشّ عِلَنمَ بّلّتِ رَ. 21 دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ نَشَ شِرِ دٌنمَ كُيٍ مَ لُوتِ فّرّ دَاشِ رَ نَشَن نَسٌمَ شُرُندّيٍ كُي نَشٍيٍ دّفّشِ دٌنمَ كَنكٍ رَشُنمَسٍ نُن دٌنمَ كُيٍ مَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ مُنسَ بّ كِ نَشّ.
22 عٍ نَشَ سّرّشّدُبّ شَ دٌنمَ كُيٍ بُن مَفٌرٌي سْشْ فّسّ فّرّ دَاشِ رَ. 23 عٍ نَشَ عَ شُنيِ رَ سٌدٍ شَبَ عَ تَفِ، عٍ نَ سٌدٍ دّ مَسْشْ، عَلَكٌ بْودٍ يٌ نَشَ لُ عَ مَ. 24 عٍ نَشَ عَ رَشُنمَ ثِرِنتِ فّرّ دَاشِ، بُلُ دَاشِ، نُن عَ فبٍيلِ رَ نَشٍيٍ مِسَالِشِ وُرِ بٌفِ رَ عَ رَبِلِنيِ بِرِن مَ. 25 عٍ نَشَ تْلْنيِ شّيمَ دَاشِيٍ دّفّ نَ ثِرِنتِيٍ تَفِ، عَلَكٌ تْلْنيِ ندٍ شَ لُ وُرِ بٌفِ بِرِن تَفِ نَ دٌنمَ كُيٍ بُن مَفٌرٌي سَنبُنيِ بِرِن مَ. 26 تْلْنيِ ندٍ لُ وُرِ بٌفِ بِرِن تَفِ نَ دٌنمَ كُيٍ بُن مَفٌرٌي سَنبُنيِ بِرِن مَ، عَلَكٌ سّرّشّدُبّ شَ وَلِ رَبَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ مُنسَ بّ كِ نَشّ.
27 عٍ نَشَ دٌنمَ كُيٍ بُن مَفٌرٌي فبّتّ دّفّ سُوَ دُفِ رَ، نَشَن سْشْشِ عَ قَنيِ رَ، هَرُنَ نُن عَ شَ دِ شّمّيٍ بّ. 28 شُنمَسٍيٍ نَشَ يَءِلَن سُوَ دُفِ رَ. عٍ نَشَ وَنتَن بُن سٌي قَن دّفّ سُوَ دُفِ رَ. 29 عٍ نَشَ بّلّتِ يَءِلَن سُوَ دُفِ رَ، نَشَن مَسْشْشِ عَ فّرّ دَاشِ، عَ بُلُ دَاشِ، نُن عَ فبٍيلِ رَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ مُنسَ بّ كِ نَشّ.
30 عٍ نَشَ وَلَشّ لَنمَدِ يَءِلَن شّيمَ رَ، عَ قِندِ تْنشُمَ سّنِيّنشِ رَ. عٍ نَشَ سّبّلِ مَسٌلِ عَ مَ، عَلْ عٍ سّبّلِ مَسٌلِمَ شُرُندّ مَ كِ نَشّ، عَ مَسٍنقٍ رَ، «مِشِ سّنِيّنشِ عَلَتَلَ بّ.» 31 عٍ نَشَ عَ شِرِ فّسّ فّرّ دَاشِ نُن فّسّ بُلُ دَاشِ رَ شُنمَسٍ مَ عَ تِفِ رَ، عَلْ عَلَتَلَ مُنسَ يَمَرِ كِ نَشّ.
هْرْ مْلِنفِرَ شَ سٍيٍ
32 هْرْ مْلِنفِرَ شَ وَلِ رَحْن نَ كِ نّ، عَلَ مِشِ لِمَ دّننَشّ. عِسِرَيِلَكَيٍ عَ بِرِن نَبَ نّ عَلْ عَلَتَلَ مُنسَ يَمَرِ كِ نَشّ. 33 عٍ نَشَ هْرْ مْلِنفِرَ شَنِن مُنسَ شْن مَ نُن عَ سٍ بِرِن؛
تّتّ نُن عَ سٍيٍ،
سُشُسٍيٍ،
شٍبٍنيِيٍ،
وُرِ كُيٍيٍ مْولِ قِرِن،
وُرِ سَنبُنيِيٍ،
34 هْرْ مْلِنفِرَ مَكٌتٌسٍيٍ،
نَشَن يَءِلَنشِ يّشّي كٌنتٌنيِ كِرِ فبٍيلِ رَ،
عَ نُن نَشَن يَءِلَنشِ ثٍرٍ مُي كِرِ رَ،
دُفِ نَشَن فبَكُشِ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ سٌدٍ دّ رَ،
35 سَاتّ كَنكِرَ نُن عَ شَ وُرِ كُيٍيٍ،
سٍيدٍ كَنكِرَ دّرَكٌتٍ،
36 تٍيبِلِ،
تٍيبِلِ شَ يِرَبَسٍ بِرِن،
تَامِ نَشَن سَمَ تٍيبِلِ قَرِ سّرّشّ رَ،
37 لَنثُي دْشْسٍ شّيمَ دَاشِ،
لَنثُييٍ نُن عٍ يِرَبَسٍ بِرِن،
لَنثُي تُرٍ،
38 سُرَيِ سّرّشّبَدٍ شّيمَ دَاشِ،
تُرٍ سّنِيّنشِ،
سُرَيِ،
دُفِ نَشَن فبَكُشِ تّتّ سٌدٍ دّ رَ،
39 سّرّشّبَدٍ وُرٍ فبٍيلِ دَاشِ،
عَ شَ وُرِ كُيٍيٍ،
وُرٍيٍ سُبٍ سَمَ نَشٍيٍ قَرِ،
عَ شَ يِرَبَسٍ بِرِن،
يٍ سَسٍ شُنفبٍ نُن عَ دْشْسٍ،
40 تّتّ دُفِيٍ،
وُرِيٍ دُفِيٍ فبَكُمَ نَشٍيٍ مَ
نٍيٍ سَنبُنيِيٍ،
دُفِ نَشَن فبَكُشِ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ،
لُوتِيٍ،
وُرِيٍ لُوتِيٍ شِرِ مَ نَشٍيٍ رَ،
عَ نُن هْرْ مْلِنفِرَ شَ يِرَبَسٍ بِرِن، عَلَ مَشَندِ يِرٍ،
41 سّرّشّدُبّيٍ شَ سٌسٍ نَشٍيٍ رَوَلِمَ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي،
هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ شَ سٌسٍ سّنِيّنشِيٍ نَشٍيٍ رَوَلِمَ عٍ شَ سّرّشّدُبّ وَلِ كُي.
42 عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ نَ وَلِ بِرِن نَبَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ مُنسَ بّ كِ نَشّ. 43 مُنسَ تٌ نَ وَلِ بِرِن تٌ عَ رَبَشِ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ كِ نَشّ، عَ نَشَ دُبَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ.