40
عَلَ شَ يَامَرِيٍ رَكَمَلِقٍ
هْرْ مْلِنفِرَ شَ قٍ رَ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مُنسَ بّ، «كِكٍ سِنفٍ شِ سِنفٍ، عِ شَ هْرْ مْلِنفِرَ تِ، عَلَ وٌ لِمَ دّننَشّ. عِ شَ سَاتّ كَنكِرَ دْشْ نَ كُي دُفِ شَنبِ رَ. عِ شَ تٍيبِلِ يَءِلَن مّننِ، عِ قَ سٍيٍ دْشْ عَ مَ عَ رَبَ كِ مَ. عِ شَ لَنثُي دْشْسٍ تِ نَا، عِ قَ لَنثُييٍ دْشْ عَ قَرِ. عِ شَ سُرَيِ سّرّشّبَدٍ شّيمَ دَاشِ دْشْ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ، عِ قَ دُفِ فبَكُ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ عَلَ مَشَندِ يِرٍ. عِ شَ سّرّشّبَدٍ دْشْ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ يَ رَ، عَلَ وٌ لِمَ دّننَشّ. عِ شَ يٍ سَسٍ شُنفبٍ دْشْ هْرْ مْلِنفِرَ نُن سّرّشّبَدٍ تَفِ، عِ قَ يٍ سَ عَ كُي. عِ شَ هْرْ مْلِنفِرَ تّتّ تِ، عِ قَ دُفِ فبَكُ تّتّ سٌدٍ دّ رَ.»
«عِ نَ فّ نَ رَ، عِ شَ تُرٍ سّنِيّنشِ تٌنفٌ، عِ قَ عَ سَ هْرْ مْلِنفِرَ نُن عَ كُي سٍ بِرِن مَ، عٍ شَ سّنِيّن عَلَتَلَ بّ. 10 عِ مَن شَ نَ رَبَ سّرّشّبَدٍ نُن عَ يِرَبَسٍ بِرِن مَ. عٍ شَ سّنِيّن عَلَتَلَ بّ. 11 عِ مَن شَ نَ رَبَ يٍ سَسٍ شُنفبٍ نُن عَ دْشْسٍ مَ، عٍ شَ سّنِيّن عَلَتَلَ بّ.»
12 «عِ شَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ مَلَن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ، عِ قَ عٍ مَشَ يٍ رَ. 13 عِ شَ سّرّشّدُبّ سٌسٍ سّنِيّنشِيٍ رَفٌرٌ هَرُنَ مَ، عِ قَ تُرٍ سّنِيّنشِ سَ عَ مَ عَلَكٌ عَ شَ قِندِ ﭑ مَ سّرّشّدُبّ رَ. 14 عِ شَ سّرّشّدُبّ سٌسٍ سّنِيّنشِيٍ رَفٌرٌ عَ شَ دِيٍ قَن مَ، 15 عِ قَ تُرٍ سّنِيّنشِ سَ عٍ مَ عَلْ عِ نَشَن نَبَشِ عٍ بَبَ رَ، عَلَكٌ عٍ قَن شَ قِندِ ﭑ مَ سّرّشّدُبّيٍ رَ. نَ وَلِ لُمَ عٍ يِ رَ، عَ نُن نَشٍيٍ قَمَ عٍ شَنبِ رَ عَبَدَن.»
16 نَ تّمُي مُنسَ نَشَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ بِرِن نَبَ عَلْ عَ قَلَ عَ بّ كِ نَشّ. 17 كٍلِقٍ عٍ مِنِ مِسِرَ بْشِ كُي تّمُي نَشّ، حّ قِرِن ندٍ، كِكٍ سِنفٍ، تّنفّ سِنفٍ لْشْي، عَ نَشَ هْرْ مْلِنفِرَ تِ. 18 مُنسَ نَشَ هْرْ مْلِنفِرَ سَنبُنيِيٍ سَ، عَ عَ وُرِ بِرِن تِ، 19 عَ قَ دُفِيٍ عِتَلَ هْرْ مْلِنفِرَ شُن مَ، عَ نُن عَ مَكٌتٌسٍيٍ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
20 مُنسَ نَشَ سَاتّ وَلَشّ قِرِنيِيٍ سَ سَاتّ كَنكِرَ كُي، عَ قَ كَنكِرَ وُرِيٍ رَ سٌ كَنكِرَ سُشُسٍ دِفِلِنشِيٍ كُي، عَ كَنكِرَ دّرَكٌتٍ سَ عَ دّ رَ نَشَن قِندِشِ شُنسَرٍ يِرٍ رَ. 21 عَ تٌ فّ نَ رَبَدٍ، عَ نَشَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِن هْرْ مْلِنفِرَ كُي، عَ عَ دْشْ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ كُي. عَ نَشَ دُفِ فبَكُ نَ يَ رَ، عَلَكٌ مِشِ يٌ نَشَ عَ تٌ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
22 عَ نَشَ هْرْ مْلِنفِرَ تٍيبِلِ دْشْ دُفِ يَ رَ عَ كْولَ مَبِرِ، 23 عَ قَ تَامِيٍ سَ عَ قَرِ عَ سَقّ كِ مَ عَلَتَلَ يَ شْرِ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ. 24 عَ نَشَ لَنثُي دْشْسٍ تِ هْرْ مْلِنفِرَ كُي تٍيبِلِ يَ رَ عَ يِرٍقَنيِ مَبِرِ، 25 عَ قَ لَنثُييٍ تِ نَ قَرِ عَلَتَلَ يَ شْرِ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ. 26 عَ نَشَ سُرَيِ سّرّشّبَدٍ دْشْ هْرْ مْلِنفِرَ كُي دُفِ فبَكُشِ عَ يَ رَ، 27 عَ قَ سُرَيِ فَن مّننِ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
28 عَ نَشَ دُفِ فبَكُ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 29 عَ نَشَ سّرّشّبَدٍ دْشْ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. عَ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ مّننِ نُن هَدِيَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ. 30 عَ نَشَ يٍ سَسٍ شُنفبٍ دْشْ هْرْ مْلِنفِرَ نُن سّرّشّبَدٍ تَفِ، عَ يٍ سَ عَ كُي مَرَ سّنِيّنيِ شَ قٍ رَ. 31 مُنسَ، هَرُنَ، نُن هَرُنَ شَ دِيٍ نُ لُمَ عٍ بّلّشّيٍ نُن عٍ سَنيِيٍ مَشَ رَ نَا، 32 عٍ سٌمَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي تّمُي نَشّ، عَ نُن عٍ سّرّشّ بَمَ تّمُي نَشّ عَلْ عَلَتَلَ مُنسَ يَمَرِشِ كِ نَشّ. 33 مُنسَ نَشَ تّتّ رَبِلِن هْرْ مْلِنفِرَ نُن سّرّشّبَدٍ رَ، عَ قَ دُفِ فبَكُ تّتّ سٌدٍ دّ رَ.
34 مُنسَ تٌ فّ نَ بِرِن نَ، نُشُي نَشَ دِن هْرْ مْلِنفِرَ شُن مَ، عَلَ عٍ لِمَ دّننَشّ. عَلَتَلَ شَ نْرّ نَشَ هْرْ مْلِنفِرَ رَقٍ، 35 هَن نَ نَشَ عَ نِيَ مُنسَ مُ نُ نْمَ سٌدٍ نَ كُي. عَلَتَلَ شَ نْرّ نُ بَرَ نَ رَقٍ، نُشُي قَن نُ رَدِنشِ نَ بِرِن شُن مَ. 36 كٍلِقٍ نَ تّمُي عٍ شَ بِيَاسِيٍ كُي، عِسِرَيِلَكَيٍ مُ حّرّ قْلْمَ قٌ نُشُي نَ كٍلِ هْرْ مْلِنفِرَ شُن مَ. 37 شَ نُشُي مُ تٍ هْرْ مْلِنفِرَ شُن مَ، عِسِرَيِلَكَيٍ مُ حّرّ رَ مِنِمَ سِفَقٍ يِرٍ فبّتّ. 38 عَلَتَلَ شَ نُشُي نُ لُمَ هْرْ مْلِنفِرَ شُن مَ يَنيِ نُن كْي رَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ تّ دّشّشِ تٌمَ نُشُي كُي كْي رَ. عَ لُ نَ كِ نّ عٍ شَ بِيَاسِ بِرِن كُي.