3
ثْلُ تِمٌتٍ شّيقٍ تّسَلٌنِكِ
نَ كُي، مُشُ بْحّ تٌ مُ نْشِ سَدٍ، مُشُ بَرَ عَ حَنِفٍ مُشُ تَن شَ لُ عَتّن، مُشُ شَ وٌن نفَشَكٍرٍنيِ تِمٌتٍ شّي وٌ مَ. مُشُ وَلِبٌورٍ نَ عَ رَ عَلَ شَ وَلِ كُي نَشَن قِندِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِلَ رَ. مُشُ عَ شّيشِ نّ عَلَكٌ عَ شَ وٌ سّنبّ سٌ، عَ شَ وٌ رَلِمَنِيَ وٌ شَ دَنشَنِيَ كُي، عَلَكٌ وٌ شَ حَشَنكَتّ نَشَ وٌ هَنمّ. وٌ قَن يَتِ عَ كٌلٌن، نَ حَشَنكَتّ نَن نَفِرِشِ وٌن مَ. هَلِ مُشُ نُ نَ وٌ يَ مَ تّمُي نَشّ، مُشُ نُ عَ قَلَمَ نّ وٌ بّ، عَ مِشِيٍ قَمَ وٌن حَشَنكَتَدٍ. وٌ بَرَ عَ تٌ قَ، نَ نَن قَ رَبَشِ.
نَ نَن عَ رَ، ﭑ بْحّ تٌ مُ نُ سَشِ سْنْن، ﭑ نَشَ تِمٌتٍ شّي نَا عَلَكٌ عَ شَ عَ كٌلٌن وٌ شَ دَنشَنِيَ نَ كِ نَشّ. ﭑ نُ فَاشُشِ نّ وٌ بّ سٍنتَنّ مِشِ رَتَنتَنيِ قَ وٌ رَتَنتَنقٍ، مُشُ شَ وَلِ قَ قِندِ وَلِ قُقَقُ رَ. كْنْ تِمٌتٍ تٌ بَشِ فبِلٍندٍ مُشُ يِرٍ كٍلِ وٌ شْنيِ، عَ بَرَ شِبَارُ قَنيِ قَلَ مُشُ بّ وٌ شَ دَنشَنِيَ نُن وٌ شَ شَنُنتٍيَ شَ قٍ رَ. عَ نَشّ، عَ وٌ رَتُشِ مُشُ شَ قٍ رَ سّيوّ كُي، عَ مُشُ تٌ شْلِ نَ وٌ مَ، عَلْ وٌ قَن تٌ شْلِ تٌ نَ مُشُ قَن مَ. نَ كُي، ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، هَلِ مُشُ تٌ نَ تْورّ نُن حَشَنكَتّ كُي، مُشُ بَرَ رَلِمَنِيَ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ. يَكْسِ مُشُ بْحّ بَرَ سَ سْنْن، بَرِ مَ مُشُ بَرَ عَ كٌلٌن عَ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَنشِ مَرِفِ. مُشُ مُ عَ كٌلٌن سْنْن مُشُ نْمَ عَلَ تَنتُدٍ كِ نَشّ وٌ شَ قٍ رَ. دَنيِ يٌ مُ نَ مُشُ شَ سّيوّ مَ وٌ شَ قٍ رَ عَلَ شَ قٍ رَ. 10 كْي نُن يَنيِ مُشُ نَ عَ مَشَندِقٍ مُشُ نِي بِرِن نَ، مُشُ شَ نْ وٌ تٌدٍ، عَلَكٌ نَشَن لُشِ وٌ شَ دَنشَنِيَ رَ، مُشُ شَ نَ رَكَمَلِ.
11 عَلَ يّتّ يَتِ، وٌن بَبَ، عَ نُن وٌن مَرِفِ عِسَ شَ كِرَ بْو مُشُ بّ عَلَكٌ مُشُ شَ وٌ يِرٍ مَسْتْ. 12 شَنُنتٍيَ نَشَن نَ وٌ بّ وٌ دٌرٌ تَفِ، عَ نُن وٌ نُن مِشِ بِرِن تَفِ، عَلَ شَ نَ شُن مَسَ كِ قَنيِ رَ، عَلْ مُشُ قَن وٌ شَنُشِ كِ نَشّ. 13 عَلَ شَ وٌ سٌندٌنيِيٍ سّنبّ سٌ عَلَكٌ وٌن مَرِفِ عِسَ نَ فبِلٍن لْشْ نَشّ عَ نُن عَ شَ سّنِيّنتْييٍ رَ، وٌ شَ نْ تِدٍ وٌن بَبَ عَلَ يَ عِ سّنِيّنيِ نُن تِنشِنيِ كُي.