4
حّرّقٍ سّنِيّنيِ كُي
ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مُشُ بَرَ وٌ تِنكَن وٌ لَن وٌ شَ وٌ حّرّ كِ نَشّ عَلَ وَشْنيِ مَ. هَن يَ وٌ نَ نَ نَن شُن مَ. يَكْسِ، مُشُ وٌ مَشَندِ مَ، مُشُ وٌ مَيَندِ مَرِفِ عِسَ شِلِ رَ، وٌ شَ نُ نَ شُن مَسَ. وٌ عَ كٌلٌن يَتِ مُشُ وٌ شَرَنشِ نَشَن نَ مَرِفِ عِسَ شِلِ رَ. عَلَ سَفٌ نَ عَ رَ وٌ شَ سّنِيّن. وٌ نَشَ لَنفٌيحَ رَبَ. كَنكَن شَ عَ يّتّ سُشُ سّنِيّنيِ نُن تِنشِنيِ كُي. وٌ نَشَ بِرَ لَنفٌيحَ قْشْ رَ، عَلْ عَلَ كٌلٌنتَرٍيٍ عَ رَبَمَ كِ نَشّ. مِشِ يٌ نَشَ يُنُبِ رَبَ عَ نفَشَكٍرٍنيِ رَ، عَ قُ عَ مَ نَ قٍ كُي، بَرِ مَ مَرِفِ نَ قٍ مْولِ بِرِن مَكِيتِمَ نّ. مُشُ بَرَ نَ قَلَ وٌ بّ، مُشُ مَن فبِلٍن نّ عَ قَلَ رَ وٌ بّ. عَلَ وٌن شِلِشِ نّ وٌن شَ وٌن حّرّ سّنِيّنيِ كُي، وٌن شَ فبِلٍن سّنِيّنتَرٍحَ قْشْ رَ. نَ كُي، مِشِ نَشَن تٌندِ مَ يِ قٍيٍ رَبَتُدٍ، عَ مُ تٌندِشِ عِبُنَدَ مَ شَ بّ، عَ تٌندِشِ عَلَ نَن بّ نَشَن عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قِشِ وٌ مَ.
هَلِ مُشُ مُ وٌ رَ سِ نفَشَكٍرٍنيِيٍ شَنُقٍ مَ، بَرِ مَ عَلَ نَن بَرَ وٌ تِنكَن وٌ شَ وٌ بٌرٍ شَنُ. 10 وٌ نَ نَن يَتِ رَبَقٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ رَ نَشٍيٍ نَ مَسٍدٌن بْشِ بِرِن كُي. كْنْ مُشُ عَ قَلَمَ نّ وٌ بّ، ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، وٌ مَن شَ نُ نَ شُن مَسَ. 11 وٌ شَ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ وٌ شَ لُ بْحّسَ كُي. وٌ شَ مّينِ وٌ يّتّ مَ. وٌ شَ نُ وَلِ وٌ بّلّشّ رَ عَلْ مُشُ عَ مَسٍن وٌ بّ كِ نَشّ. 12 نَ كُي، وٌ حّرّ كِ قِندِ مَ عَ قَنيِ نَن نَ دَنشَنِيَتَرٍيٍ تَفِ، وٌ مَن مُ وٌ شَ قٍ كٌتٍ دْشْمَ مِشِ فبّتّ يٌ شُن مَ.
دَنشَنِيَتْييٍ شَ تَا مَسَرّ
13 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، مُشُ مُ وَ مَ وٌ شَ لُ قَهَامُتَرٍحَ كُي مِشِيٍ شَ قٍ رَ نَشٍيٍ بَرَ لَاشِرَ. عَ مُ لَن وٌ شَ سُننُن عَلْ مِشِ نَشٍيٍ مُ عٍ شَشِلِ تِشِ عَلَ رَ. 14 وٌن لَشِ عَ رَ عَ عِسَ بَرَ قَشَ، عَ مَن قَ كٍلِ قَشّ مَ. نَ كُي، وٌن مَن لَشِ عَ رَ عَ عَلَ قَمَ قَشَمِشِيٍ قَن نَكٍلِدٍ نَشٍيٍ نُ دَنشَنِيَشِ عِسَ مَ، عَ عٍ رَتٍ عٍ نُن عِسَ. 15 مَرِفِ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، مُشُ نَشَن قَلَمَ وٌ بّ؛ وٌن تَن نَشٍيٍ حِحّ عَ رَ، مَرِفِ قَ تّمُي نَشٍيٍ لِمَ دُنِحَ مَ، وٌن سِنفٍ شَ مُ تٍمَ مِشِ قَشَشِيٍ بّ. 16 مَرِفِ يّتّ يَتِ نَن قَمَ فٌرٌدٍ كٍلِ كٌورٍ مَ. يَامَرِ قِمَ نّ شُي عِتٍشِ رَ. مَلٍكّ كُنتِفِ قَمَ نّ عَ شُي عِتٍدٍ. عَلَ شَ سَرَ شُي مِنِمَ نّ. عِسَ شَ دَنشَنِيَتْي نَشٍيٍ بَرَ قَشَ، نٍيٍ نَن سِنفٍ كٍلِمَ. 17 نَ دَنفِ شَنبِ، وٌن تَن نَشٍيٍ حِحّ لُشِ دُنِحَ، وٌن قَن تٍمَ نّ، وٌن نٍيٍ لِ نُشُي كُي، وٌن بِرِن سَ نَرَلَن مَرِفِ يِرٍ كُيٍ مَ. وٌن لُمَ نّ مَرِفِ سّيتِ مَ سْنْن عَبَدَن. 18 نَ كُي، وٌ شَ وٌ بٌرٍ رَلِمَنِيَ نَ مَسٍنيِ رَ.