15
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
«عَيُبَ شَ وْيّنيِ مُ قَن»
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ نَشَ عَ قَلَ،
«لْننِلَ شَ يَابِ نْمَ مَنِيَدٍ قٌيٍ رَ؟
عَ يّتّ عِفبٌمَ نَ نَن نَ؟
عَ نْمَ عَ شُن مَقَلَدٍ وْيّنيِ قُقَقُ رَ؟
عَ نْمَ مَسٍنيِ قَلَدٍ نَشَن تِدٍ مُ نَ؟
عِ نَ بِنيّ بَقٍ عَلَ مَ،
عِ نَ لِمَنِيَ بَقٍ مِشِيٍ يِ رَ عَلَ بَتُقٍ رَ.
عِ شَ قٍ حَاشِ نَن عَ نِيَقٍ عِ شَ وْيّن نَ كِ.
عِ وَ مَ مِشِيٍ مَدَشُقٍ عِ دّ رَ.
عِ دّ يَتِ نَن قِندِشِ سٍيدٍ رَ عِ شَ قٍ حَاشِيٍ مَ.
ﭑ تَن مُ عَ رَ.»
 
«عَدَ مَ سِنفٍ عِ تَن نَن نَ؟
عِ سِنفٍ دَا فٍيَيٍ بّ؟
عِ عَلَ شَ فُندٌ رَ مّ نّ،
عَلَكٌ عِ شَ لْننِ سْتْ عِ يّتّ كَن بّ؟
عِ مُنسٍ كٌلٌن مُشُ تَن مُ نَشَن كٌلٌن؟
عِ قَهَامُي مُندُن سْتْشِ مُشُ تَن مُ نَشَن سْتْشِ؟
10 قٌرِيٍ نَ مُشُ يَ مَ نَشٍيٍ قٌرِ عِ بَبَ بّ.
11 عِ مُ لِمَنِيَ سْتْ عَلَ شَ مَسٍنيِيٍ كُي،
مُشُ نَشٍيٍ قَلَ عِ بّ مَرَقَنيِ رَ؟»
 
12 «عِ بْحّ تٍشِ مُنقٍ رَ،
هَن عِ يَ بَرَ فبٍيلِ عَ عِ،
13 عِ دّ نُ قَ وْيّنيِيٍ قَلَ شْنّ كُي عَلَ بّ؟
14 عَدَ مَدِ سّنِيّن؟
فِنّ بَرِ دِ تِنشِن؟
15 شَ عَلَ مُ لَمَ عَ شَ سّنِيّنتْييٍ رَ،
شَ كٌورٍ يَتِ مُ سّنِيّن عَلَ يَ عِ،
16 عَدَ مَدِ فٌ، نَشَن بَرَ كَنَ،
نَشَن قٍ حَاشِ رَبَمَ تّمُي بِرِن؟»
 
17 «عِ تُلِ مَتِ ﭑ نَ، ﭑ شَ نَ تَفِ رَبَ عِ بّ.
ﭑ قٍ نَشَن تٌشِ،
ﭑ شَ نَ قَلَ عِ بّ،
18 لْننِلَيٍ نَشَن مَسٍنشِ،
عٍ نَشَن سْتْ عٍ بَبَيٍ رَ عٍ مُ عَ نْشُن.
19 عَلَ بْشِ قِشِ عٍ تَن نَن مَ،
شْحّ فبّتّ يٌ مُ نُ نَ سِندٍن.
20 مِشِ حَاشِ تْورْ مَ نّ عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي،
كْنتِ سَشِ عَ شَ سِمَيَ مَ.
21 عَ هَلَكِ قٍ مّمَ،
مُحّتِيٍ بَفَنمَ عَ مَ، عٍ عَ شَ بْحّسَ كَنَ.
22 عَ عَ كٌلٌن عَ مُ كِسِمَ،
سَنتِدّفّمَ نَ عَ مَمّقٍ.
23 عَ عَ لِنتَنمَ بَلٌ قٍندٍ،
عَ عَ كٌلٌن عَ مُ رَتَنفَمَ دِ مِ مَ.
24 تْورّ نُن كْنتْقِلِ بَرَ عَ مَفَاشُ،
عٍ فٍرٍ تِمَ عَلْ مَنفّ نُن عَ شَ سْورِيٍ،
25 بَرِ مَ عَ بَرَ عَ يّتّ عِفبٌ عَلَ مَ،
عَ بَرَ سُو سَ عَلَ سّنبّ كَنيِ رَ.
26 عَ بَرَ سُو سَ عَلَ فٍرٍدٍ عَ شَ وُرٍ لٍقَيٍ بُن مَ.
27 عَ بَرَ شُنفبٌ هَن عَ قُرِ شَلّ بَرَ دْشْ،
28 كْنْ عَ قَمَ سَبَتِدٍ تَا كَنَشِيٍ نَن كُي،
نَشٍيٍ نَ بِرَقٍ،
مِشِيٍ مُ نَ دّننَشّ.
29 عَ شَ نَاقُلِ حْنمَ نّ،
عَ شَ بَننَيَ كَنَ.
بَرَكّ مُ لُمَ عَ شَ سٍ سْتْي مَ سْنْن.
30 عَ مُ نْمَ كٍلِدٍ دِ مِ كُي.
عَ بْنسْي قَمَ فَندٍ،
عَ سْنتْ عَلَ كّرّ قٌيٍ رَ.»
 
31 «شَ عَ شَشِلِ تِمَ قٍ قُقَقُ رَ،
عَ قٍ قُقَقُ نَن سْتْمَ.
32 بٍينُن عَ شَ سِمَيَ شَ كَمَلِ،
عَ قَمَ حَشَنكَتّ سْتْدٍ.
33 عَ لُمَ عَلْ سَنسِ بٌفِ نَشٍيٍ بَمَ عٍ شِندٍ رَ،
عَلْ سَنسِ قُفٍ نَشٍيٍ بِرَ مَ.
34 تِنشِنتَرٍ شَ دٍنبَيَ مُ فبٌمَ،
مِشِ نَشٍيٍ كْبِرِ رَ سُشُمَ تِنشِنتَرٍيَ كُي،
عٍ شَ بَنشِيٍ فَنمَ نّ تّ رَ.
35 قٍ حَاشِ مَحْشُنقٍ قِندِ مَ تْورّ نَن نَ.
نَ مَحْشُنيِ قَمَ عَ كَنيِ يَنقَدٍ.»