14
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ نَانِ ندٍ
«عَدَ مَ شَ دُنِحّءِفِرِ شْرْشْ»
«عَدَ مَ، فِنّ بَرِ دِ،
عَ شَ سِمَيَ دُنكٍ، كْنتْقِلِ فبٌ عَ مَ.
عَ لُشِ نّ عَلْ قُفٍ نَشَن مِنِمَ، عَ قَ شَبَ.
عَ لُشِ نّ عَلْ نِينِ نَشَن مُ بُمَ.
عِ وَ مَ ﭑ مَنِيَقٍ نَ نَن نَ، عِ شَ ﭑ مَكِيتِ؟
ندٍ نْمَ سّنِيّنيِ رَ مِنِدٍ سّنِيّنتَرٍحَ كُي؟
مِشِ يٌ!
شَ عِ تَن نَن مِشِ شَ سِمَيَ كْنتِ رَفِرِشِ،
شَ عِ تَن نَن نَتّ تٌنفٌشِ عَ شَ سِمَيَ كْنتِ دَندٍ مَ،
عِ شَ فبِلٍن عَ قْشْ رَ،
عَلَكٌ عَ شَ عَ مَلَبُ
عَلْ وَلِكّ عَ مَلَبُمَ كِ نَشّ وَلِ رَحْنيِ.»
 
«شَ وُرِ بِلِ نَ عَ رَ نُ،
عَ نَ شَبَ، عَ شُنتُنيِ مَن فبِلٍنمَ نّ حِنفِ رَ،
عَ سَلٌنيِيٍ مَن قَن.
شَ عَ سَنكٍ سَ بُ بْشِ بُن مَ،
عَ شُنتُنيِ تَن نَشَ قَشَ بّندّ كُي،
تُنّ بِرّ، عَ مَن نْمَ قِندِدٍ عَ رَ عَلْ عَ سِنفٍ.
10 كْنْ عَدَ مَدِ تَن،
شَ عَ قَشَ، عَ سّنبّ بِرِن حْنمَ نّ،
عَ مُ بَلٌشِ سْنْن.
11 بَا نُن شُرٍ نْمَ شْرِدٍ،
12 كْنْ عَدَ مَدِ لَاشِرَشِ مُ كٍلِمَ،
قٌ كٌورٍ شَ حْن، عَ قَ شُنُ.
 
13 عَ شْلِ ﭑ مَ عِ شَ ﭑ نْشُن عَلِفِيَمَ،
هَن عِ شَ شْنّ دَنفِمَ تّمُي نَشّ، عِ قَ رَتُ ﭑ مَ.
14 كْنْ عَدَ مَ نَ قَشَ، عَ مَن فبِلٍنمَ بَلٌ رَ؟
ﭑ مَمّ تِمَ نّ ﭑ مَ وَلِ كُي،
هَن ﭑ حْشْي قَ تّمُي.
15 عِ نَ ﭑ شِلِ، ﭑ قَمَ عِ شَ شِلِ رَتِندٍ،
بَرِ مَ عِ وَ مَ نّ عِ شَ دَالِ شْن.
16 يَكْسِ عِ ﭑ سَنيِ تٌنفٌ كِ بِرِن عِفبّمَ.
عِ مُ ﭑ مَ يُنُبِيٍ تٌمَ.
17 ﭑ مَ قٍ حَاشِيٍ نْشُن بّكِ كُي،
ﭑ مَ يُنُبِيٍ شَقَرِ!»
 
18 «كْنْ فٍيَ بِرَ مَ عَ يٍنسٍن يّ،
قَنيٍ تَلَ عَ يِرٍ،
19 يٍ كِرَ رَبْو فّمّيٍ شْن مَ،
عَ بْشِ بّندّ شَنِن عَ شُن.
عِ قَن عَدَ مَدِ شَشِلِ تِدٍ رَبَمَ نَ كِ نّ.
20 عِ نْمَ عَدَ مَ رَ، عَ قَ قَشَ.
عِ نَ فّ عَ تْورْدٍ، عِ عَ شَنِن عَلِفِيَمَ.
21 شَ عَ شَ دِيٍ بِنيّ سْتْمَ،
عَ مُ نَ كٌلٌن.
شَ بِنيّ بَمَ عٍ مَ،
عَ مُ نَ تٌمَ.
22 عَدَ مَ شَ تْورّ فبٌ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ،
عَ بْحّ لُمَ سُننُنيِ كُي.»