13
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ دّ عِدْشْي
«دَالِسٍ بِرِن نَ عَلَ شْنيّ عِ»
«عِيٌ، ﭑ يَ بَرَ نَ بِرِن تٌ،
ﭑ تُلِ بَرَ نَ مّ.
وٌ نَشَن كٌلٌن، ﭑ تَن قَن نَ كٌلٌن.
وٌ مُ قِسَ ﭑ بّ.
ﭑ تَن وَ مَ نّ فبَنسَن،
ﭑ شَ وْيّن عَلَ سّنبّ كَنيِ رَ،
ﭑ وَ مَ ﭑ يّتّ نَن شُن مَقَلَقٍ عَ بّ.
وٌ تَن بَرَ ﭑ تْوحّفّ.
وٌ مُ قَشِ سٍرِ يٌ رَ ﭑ بّ.
شَ وٌ وٌ سَبَرِشِ نّ نُ، نَ نَن قِسَ.
نَ نُ نْمَ قِندِدٍ نّ لْننِ رَ.
وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ،
وٌ شَ ﭑ شُنمَقَلَ وْيّنيِيٍ رَ مّ.
وٌ تَن وَ مَ وْيّن تِنشِنتَرٍيٍ نَن قَلَقٍ عَلَ شِلِ رَ؟
وٌ وَ مَ وُلٍ نَن قَلَقٍ وٌ مَرِفِ شِلِ رَ؟
وٌ وَ مَ عَلَ مَلِقٍ نّ؟
وٌ وَ مَ عَلَ نَن شُن مَقَلَقٍ؟
وٌ مُنسٍ رَبَمَ شَ عَ سَ وٌ سٌندٌنيِيٍ مَتٌ؟
وٌ نْمَ عَلَ مَدَشُدٍ عَلْ وٌ مِشِ مَدَشُمَ كِ نَشّ؟
10 ﭑ عَ كٌلٌن، عَ وٌ رَكْرْ سِمَ نّ شَ وٌ تَنتَنمَ وٌ شَ فُندٌي كُي.
11 وٌ مُ فَاشُمَ عَ سّنبّ يَ رَ؟
وٌ مُ فَاشُمَ عَ شَ شْنّ يَ رَ؟
12 وٌ شَ مَسٍنيِيٍ لُمَ عَلْ تّ شُبٍ،
وٌ مَكَنتَ سٍيٍ سّنبّ مُ نَ.
13 وٌ وٌ سَبَرِ، وٌ عَ لُ ﭑ شَ وْيّن.
قٍ نَشَن ﭑ لِمَ، نَ ﭑ لِمَ نّ.
14 ﭑ سُو سَشِ ﭑ يّتّ رَ مِنِدٍ كّنّ مَ مُنقٍ رَ،
هَلِ نَ تٌ نْمَ قِندِدٍ نّ قَشّ رَ ﭑ بّ؟
15 هَلِ عَلَ ﭑ قَشَ، ﭑ نَن ﭑ شَشِلِ تِمَ عَ تَن نَن نَ.
ﭑ نَن ﭑ يّتّ شُن مَقَلَمَ عَ تَن نَن يَ عِ.
16 نَ يَتِ نْمَ قِندِدٍ كِسِ رَ ﭑ بّ،
بَرِ مَ تِنشِنتَرٍ مُ سُو سَمَ تِدٍ عَ يَ عِ.
17 وٌ ﭑ مَ مَسٍنيِيٍ رَ مّ،
وٌ وٌ تُلِ مَتِ عٍ رَ.»
 
18 «وٌ عَ لُ ﭑ شَ ﭑ فبٍ قَلَ،
ﭑ عَ كٌلٌن نْندِ لُمَ نّ ﭑ بّ.
19 ندٍ نْمَ ﭑ مَ يُنُبِ مَسٍندٍ ﭑ بّ؟
شَ نَ رَبَ،
ﭑ دُندُ مَ نّ، ﭑ تِن قَشَقٍ رَ.»
 
20 «عَلَ، قٍ قِرِن فبَنسَن نَبَ ﭑ بّ،
عَلَكٌ ﭑ نَشَ نْشُن عِ مَ سْنْن.
21 عِ شْنيّ بَ ﭑ مَ،
عِ مَن شَ بَ ﭑ مَفَاشُقٍ.
22 نَ تّمُي ﭑ شِلِ قَ، ﭑ عِ يَابِمَ نّ،
شَ نَ مُ عَ رَ ﭑ نْمَ نّ وْيّندٍ، عِ ﭑ يَابِ.
23 ﭑ مَ يُنُبِ نُن ﭑ مَ قٍ حَاشِ شَسَبِ لَنشِ مُنسٍ مَ؟
ﭑ مَ يُنُبِ نُن ﭑ مَ قٍ حَاشِ مَسٍن ﭑ بّ.
24 عِ مّيشِ ﭑ نَ مُنقٍ رَ؟
عِ ﭑ قِندِشِ عِ يَشُي رَ مُنقٍ رَ؟
25 عِ وَ مَ سّنبّ شُرِ كَنيِ نَن نَسّرّنقٍ؟
عِ وَ مَ بِرَقٍ مِشِ شُرُدِ نَن قْشْ رَ؟
26 عِ بَرَ ﭑ حَشَنكَتَ عَ حَاشِ رَ
ﭑ مَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ ﭑ نَشٍيٍ رَبَشِ ﭑ قٌنِكٍ تّمُي رَ.
27 عِ يْلْنشْنيِ نَن سَشِ ﭑ سَنيِيٍ مَ،
عَلَكٌ عِ شَ ﭑ حّرّ كِ بِرِن كٌلٌن،
عِ شَ نَانِنيِ سَ ﭑ مَ حّرّ مَ.
28 ﭑ قَتٍ نَ بْرْقٍ نّ يِ كِ،
عَلْ دُفِ شِيٍيٍ نَشَن شِنشِ.»