12
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ
«دَالِسٍ بِرِن نَ عَلَ شْنيّ عِ.»
عَيُبَ نَشَ عَ يَابِ،
«دُنِحَ شُي نَن نَ وٌ كْن نَ.
عَ لُشِ نّ يِ كِ عَلْ لْننِ بِرِن نَ وٌ تَن فبَنسَن يِ رَ.
كْنْ ﭑ تَن قَن، شَشِلِ نَ ﭑ بّ عَلْ وٌ تَن.
وٌ مُ قِسَ ﭑ بّ دٍ.
وٌ نَشَن قَلَشِ، ندٍ مُ نْمَ نَ كٌلٌندٍ؟
ﭑ نَ عَلَ مَشَندِ،
عَلَكٌ ﭑ شَ يَابِ ندٍ سْتْ عَ رَ،
تِنشِنتْي قِندِ عَ بٌورٍيٍ بّ مَيٍلٍ سٍ رَ.
مِشِيٍ نَشٍيٍ مُ نَ تْورّ كُي،
عٍ يٌمَ تْورْ مِشِ شَ تْورّ مَ.
عٍ عَ قَلَمَ عٍ نُن نَ تْورّ نَن لَن.
كْنتْقِلِ يٌ مُ نَ مُحّتِيٍ شْنيِ.
كُيٍ بَتُييٍ عَلَ شِلِ مَبٍرٍ مَ،
كْنْ عٍ بْحّ سَشِ.
مَشْرِنيِ تِ سُبٍيٍ مَ وُلَ عِ، عٍ شَ عِ رَلْننِ.
شْنِيٍ قَن شَ نَ مَسٍن عِ بّ.
بْشِ مَتٌ، نَ قَن شَ قِندِ لْننِ رَ عِ بّ.
يّشّيٍ مَشْرِن بَا مَ،
نٍيٍ قَن شَ نَ مَسٍن عِ بّ.
عٍ بِرِن عَ كٌلٌن عَلَتَلَ قْشِ نَن نَ كِ.
10 دَالِسٍ بِرِن نِي نَ عَ شْنيّ عِ،
عَدَ مَدِ بِرِن حّنفِ قَتَنشِ عَ تَن نَن نَ.
11 عَدَ مَ شَ عَ حْشْ سَ يِ مَسٍنيِيٍ شْن مَ،
عَلْ عَ دّ عَ حْشْ سَمَ دٌنسٍ شْن مَ كِ نَشّ.
12 لْننِ نَ قٌرِيٍ يِ رَ،
سِمَيَ شْنكُيٍ نَن شَشِلِ قِمَ مِشِ مَ.
13 لْننِ نُن سّنبّ نَ عَلَ نَن يِ رَ،
مَرَ سِ نُن شَشِلِ قَنيِ نَ عَ تَن نَن بّ.
14 شَ عَلَ سٍ كَنَ، عَ مُ نْمَ رَقَلَدٍ سْنْن.
شَ عَ تَن نَن مِشِ بَلَنشِ، نَ كَنيِ مُ مِنِمَ.
15 شَ عَلَ كَنكَن تُنّ مَ، سٍ بِرِن شَرَ مَ نّ.
شَ عَ عَ بّحِن، عَ بَنبَرَن يّ بْشِ مَ.
16 سّنبّ نُن نْندِ نَ عَ تَن نَن يِ رَ.
مِشِ نَشَن مَدَشُشِ نُن مِشِ مَدَشُي، عٍ بِرِن عَ فبٍ.
17 عَ نْمَ مَرَ سِمَيٍ سُشُدٍ،
عَ نْمَ كِيتِسَيٍ شَشِلِ عِقُدٍ.
18 مَنفّ يْلْنشْنيِ نَشَن سَشِ مِشِيٍ مَ،
عَلَ نَ بَمَ نّ عٍ مَ، عَ عَ سَ مَنفّ تَن مَ.
19 عَلَ سّرّشّدُبّيٍ شَنِنمَ كٌنيِيَ كُي،
عَ مَنفَسَنيِ رَبِرَ.
20 عَ مَسٍنيِ بَمَ مَرَ سِمَيٍ يِ،
عَ قٌرِيٍ شَ لْننِ مَقِندِ مَ.
21 عَ كُنتِفِيٍ رَيَافِمَ،
عَ سّنبّمَيٍ عِفٌرٌ مَ.
22 عَ فُندٌي مَكّنّنمَ،
عَ دِ مِ قِندِ نَءِيَلَنيِ رَ.
23 عَ حَمَنّيٍ شُن نَكٍلِمَ،
عَ مَن عٍ شُن نَكَنَ.
عَ عٍ رَ سِفَ، عَ مَن عٍ رَقَ.
24 عَ شَشِلِ بَمَ حَمَنّيٍ مَنفّيٍ يِ رَ،
عَ عٍ رَلْي فبٍنفبٍرٍنيِ مَ.
25 عٍ لُمَ عَلْ دْنشُييٍ نَشٍيٍ مُ نَءِيَلَنيِ تٌمَ،
عٍ لُمَ عَلْ سِيسِلَيٍ كِرَ عِقُمَ نَشٍيٍ مَ.»