11
سٌقَرَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
«عَيُبَ، عِ شَ تُوبِ عَلَ مَ»
سٌقَرَ نَامَكَ نَشَ عَ قَلَ،
«عَ مُ لَن مِشِ شَ عِ شَ يِ مَسٍنيِ فبٍفبٍ يَابِ؟
مَسٍنيِ رَتٌقَنشِ مُ نْندِ قِمَ مَسٍنيِ مَ.
عِ حْشْ عَ مَ عَ مِشِ دُندُ مَ عِ شَ وْيّنيِيٍ مَ،
عِ شَ يٌ عَلَ مَ، مِشِ يٌ مُ عِ رَيَافِ؟
عِ نَشّ، ‹سٍسٍ مُ لُشِ ﭑ مَ لْننِ رَ،
ﭑ بَرَ سّنِيّن عَلَ يَ عِ.›
شَ عَلَ سَ وْيّن عِ بّ نُ،
عَ عَ شَ لْننِ فُندٌ مَسٍنمَ نّ عِ بّ،
نَشَن دَنفِمَ عَدَ مَدِ شَ قٍ تٌ كِ رَ.
عِ نْمَ عَلَ شَ تِلِنيِ كٌلٌندٍ؟
عِ نْمَ عَلَ سّنبّ كَنيِ شَشِلِ بِرِن قَهَامُدٍ؟
نَ لْننِ عِتٍ كٌورٍ شَ مَءِتٍ بّ،
عَ تِلِن عَلِفِيَمَ بّ.
عِ نْمَ سٌدٍ نَ كُي؟
عَ كُيَ بْشِ بّ،
عَ شَ فبٌي دَنفِ بَا رَ.
10 شَ عَلَ سَ مِشِ سُشُ،
عَ قَ عَ مَكِيتِ،
نْندِ لُمَ نَ كَنيِ بّ؟
11 عَلَ مِشِ حَاشِيٍ كٌلٌنمَ،
عَ تِنشِنتَرٍيٍ تٌمَ.
12 شَشِلِتَرٍ مُ نْمَ قِندِدٍ لْننِلَ رَ،
عَلْ سٌقَلٍ قَن تٌ مُ نْمَ قِندِدٍ عَدَ مَدِ رَ.
13 شَ عِ تَن عِ يّتّ رَفبِلٍن عَلَ مَ،
شَ عِ عِ بّلّشّ عِتَلَ عَ بّ،
14 شَ عِ فبِلٍن تِنشِنتَرٍيَ قْشْ رَ،
شَ عِ عَ مَتَنفَ عِ شَ دٍنبَيَ كُي،
15 نَ كُي عِ شُننَكٍلِ سْتْمَ نّ،
عِ سّنبّ سْتْ، عِ لِمَنِيَ عَ قَنيِ رَ.
16 نَ تّمُي عِ نّيمُمَ نّ عِ شَ تْورّ مَ،
عَلْ شُرٍ نَشَن بَرَ دَنفِ عَ رَكُيَ.
17 عِ شَ دُنِحّءِفِرِ يَنبَمَ نّ عَلْ سٌفٍ،
عِ شَ دِ مِ بَمَ نّ، عَ لُ عَلْ كُيٍ نَ عِبَ.
18 عِ بْحّ عَ رَشَرَ مَ نّ، شَشِلِ تِدٍ لُ عِ بّ،
قٍ حَاشِ عَ مَكُيَمَ نّ عِ رَ،
عِ شِ شْلِ قَنيِ رَبَ.
19 عِ نَ عِ سَ، مِشِ يٌ مُ عِ شَ شِ شْلِ كَنَمَ عِ مَ.
مِشِيٍ قَمَ نّ عِ شَ هِننّ عٍ رَ.
20 كْنْ تِنشِنتَرٍيٍ شَ قٍ شُن نَكَنَمَ نّ،
عٍ مُ كِسِمَ، قَشّ نَن عٍ مَمّشِ.»