10
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ دّ عِدْشْي
«عَيُبَ مَشْرِنيِ تِقٍ عَلَ مَ»
«ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ بَرَ رَحَاشُ ﭑ نِي مَ.
نَ كُي ﭑ شَ ﭑ فبٍ قَلَ.
شْنّ نَشَن نَ ﭑ قُرِ كُي، ﭑ شَ نَ مَكّنّن.
ﭑ بَرَ عَ قَلَ عَلَ بّ، عِ نَشَ ﭑ سُشُ.
عِ شَ ﭑ نَكٌلٌن عِ ﭑ سُشُشِ قٍ نَشَن مَ.
ﭑ تْورْقٍ رَقَن عِ مَ،
ﭑ تَن نَشَن قِندِشِ عِ شَ دَالِسٍ رَ؟
تِنشِنتَرٍ وَشْنقٍ رَقَن عِ مَ؟
عِ قٍ تٌ كِ مُ مَكُيَ عَدَ مَدِ قٍ تٌ كِ رَ؟
عِ شَ سِمَيَ مَنِيَ عَدَ مَدِ فبٍ رَ؟
عِ ﭑ تْورْقٍ مُنقٍ رَ؟
عِ نَ ﭑ مَ يُنُبِيٍ قٍنقٍ مُنقٍ رَ؟
عِ حَن ﭑ مَ تِنشِنيِ كٌلٌن،
عِ حَن عَ كٌلٌن مِشِ يٌ مُ ﭑ نَتَنفَمَ عِ بّلّشّ عِ.
عِ تَن نَن ﭑ دَاشِ،
عِ تَن نَن ﭑ سْنتْمَ.
عِ شَ رَتُ عَ مَ عَ عِ ﭑ دَاشِ بّندّ نَن نَ.
عِ مَن وَ مَ ﭑ نَفبِلٍنقٍ مّننِ نّ؟
10 عِ بَرَ ﭑ يَءِلَن عَلْ مِشِ
نَشَن شِحّ يَءِلَنمَ دٌنسٍ قَنيِ رَ.
11 عِ بَرَ ﭑ قَتٍ بِرِن يَءِلَن،
كِرِ، سُبٍ، شْرِ، نُن قَسّ.
12 عِ بَرَ ﭑ مَ سِمَيَ شْن كُيَ،
عِ بَرَ هِننّ ﭑ نَ،
عِ بَرَ عِ حّنفِ سَ ﭑ نِي شْن مَ.»
 
13 «كْنْ يَكْسِ ﭑ بَرَ عَ كٌلٌن
نَشَن نُ نَ عِ شَشِلِ مَ ﭑ مَ قٍ رَ.
14 عِ بَرَ وَ ﭑ مَ يُنُبِ تٌقٍ،
عَلَكٌ عِ شَ تٌندِ دِحّدٍ ﭑ مَ.
15 شَ يُنُبِ نَ ﭑ مَ، حَشَنكَتّ نَ ﭑ بّ.
شَ يُنُبِ مُ نَ ﭑ مَ، ﭑ نَ يَافِ كُي،
ﭑ مُ نْمَ ﭑ شُنيِ يَتِ رَكٍلِدٍ.
16 شَ ﭑ سَ ﭑ شُنيِ رَكٍلِ،
عِ ﭑ بْنبْمَ عِ سّنبّ مَفَاشُشِ رَ،
عَلْ يّتّ سّنبّمَ عَ رَبَمَ كِ نَشّ.
17 عِ شَ شْنّ نَ شُن مَسَقٍ ﭑ مَ قٍ رَ،
عِ شَ حَشَنكَتّ بَرَ فبٌ يّ.
18 عِ ﭑ نَمِنِشِ ﭑ نفَ تّيفّ عِ مُنقٍ رَ؟
شَ ﭑ سَ قَشَ نَا نّ نُ، مِشِ يٌ مُ نُ ﭑ تٌمَ،
19 ﭑ مُ بَلٌمَ نُ،
ﭑ نُ تٌنفٌمَ نّ ﭑ نفَ تّيفّ،
ﭑ نَفٌرٌ فَبُرِ كُي كٍرٍن نَ.
20 نَشَن لُشِ ﭑ مَ سِمَيَ رَ، عَ مُ فبٌ سْنْن.
يَندِ، عِ شَ فبِلٍن ﭑ قْشْ رَ قَ،
سّيوّ دٌندٌرٌنتِ شَ لُ ﭑ بّ
21 بٍينُ ﭑ شَ سِفَ عَلِفِيَمَ،
دِ مِ نَ دّننَشّ.
ﭑ مُ فبِلٍنمَ دُنِحَ مَ سْنْن.
22 دِ مِ شُنفبٍ نَ عَلِفِيَمَ.
عَدَ مَ شَشِلِ عِقُمَ نَا.
مّننِ نَءِيَلَنيِ يَتِ نَن قِندِ مَ دِ مِ رَ.»