17
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سُولِ ندٍ دّ عِدْشْي
«ﭑ شَشِلِ تِشِ فَبُرِ نَن نَ»
«ﭑ نَ ﭑ نِي مَفَفَقٍ،
عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ مَ سِمَيَ رَ،
فَبُرِ عَ دّ رَبِشِ ﭑ يَ رَ.
مِشِيٍ نَ يٌقٍ ﭑ مَ،
ﭑ مُ نْمَ شِدٍ.
عَلَ، يَندِ، تَانِ ﭑ بّ،
مِشِ فبّتّ يٌ مُ تِنمَ نَ رَبَدٍ،
بَرِ مَ عِ بَرَ ﭑ بٌورٍيٍ شَشِلِ بَلَن.
عِ نَشَ عَ لُ عٍ شَ نْ ﭑ نَ.
عٍ لُمَ عَلْ شّمّ نَشَن دٌنسٍ قِمَ مِشِ فبّتّيٍ مَ،
عَ شَ دِ كَامّشِ يَ شْرِ.
مِشِ بِرِن ﭑ مَيٍلٍمَ،
عٍ عٍ دّ يٍ بْشُنمَ ﭑ يَتَفِ.
ﭑ يَ مُ قَ سٍسٍ تٌمَ مَرَحَاشُي شَ قٍ رَ،
ﭑ قَتٍ بِرِن بَرَ بَ ﭑ مَ.
تِنشِنتْييٍ كَابَمَ ﭑ مَ،
عٍ قَ شْنْ تِنشِنتَرٍيٍ مَ.
تِنشِنتْي لُمَ عَ شَ كِرَ شْن،
سّنِيّنتْي سّنبّ شُن مَسَمَ.
10 وٌ تَن بِرِن نْمَ قَدٍ،
كْنْ ﭑ مُ لَشِ عَ رَ شَ ﭑ لْننِلَ كٍرٍن تٌمَ وٌ يَ مَ.
11 ﭑ مَ سِمَيَ كْنتِ بَرَ حْن،
ﭑ مُ فّشِ ﭑ مَ وَلِيٍ رَ،
ﭑ وَشْنقٍ مُ سْونّيَشِ ﭑ بّ.
12 يِ تِنشِنتَرٍيٍ قٍ مَقِندِ مَ،
عَ قَلَقٍ رَ عَ دِ مِ نَن نَ نَءِيَلَنيِ رَ.
عٍ نَشّ عَ نَءِيَلَنيِ بَرَ مَكْرّ،
كْنْ عٍ نَ قَلَمَ دِ مِ نَن كُي.
13 ﭑ شَشِلِ تِشِ عَلِفِيَمَ نَن نَ قَ،
ﭑ شَ سَ بّلّ دِ مِ كُي،
14 فَبُرِ شَ قِندِ ﭑ بَبَ رَ،
كُلِ شَ قِندِ نفَ نُن ﭑ مَافِنّ رَ.
15 ﭑ شَشِلِ تِشِ مُنسٍ رَ سْنْن؟
ﭑ شَشِلِ تِدٍ يٌ مُ نَ قَ.
16 ﭑ شَشِلِ تِدٍ نَ عَلِفِيَمَ نَن نَ،
ﭑ فٌرٌ مَ دّننَشّ بّندّ شْورَ.»