18
بِلِدَدَ سُوشَكَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
«مِشِ حَاشِيٍ شَ شُننَكَنّ»
بِلِدَدَ سُوشَكَ نَشَ عَ قَلَ،
«وٌ يِ مَسٍنيِ مْولِ دَنمَ تّمُي مُندُن؟
وٌ شَ شَشِلِ سْتْ عَلَكٌ وٌن شَ وْيّن عَ قَنيِ رَ.
وٌ مُشُ مَحْشُنشِ سُبٍيٍ رَ مُنقٍ رَ؟
مُنقٍ رَ مُشُ قِندِشِ وٌ بّ شَشِلِتَرٍ رَ؟
عَيُبَ، عِ تَن نَشَن شْنْشِ،
دُنِحَ شَ دَن عِ شَ قٍ رَ؟
فٍيَ شَ تَلَ عِ بّ عَ تِدٍ؟»
 
«ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ،
مِشِ حَاشِ شَ قٍ حْنمَ نّ،
عَلْ تّ شُبٍنمَ كِ نَشّ،
عَ بَ نَءِيَلَنيِ رَ مِنِقٍ.
عَ شَ دٍنبَيَ شَ قٍ حْنمَ نّ،
عَ يّتّ شَ قٍ دَنمَ نّ.
عَ مُ عَ حّرّ مَ سّنبّ رَ سْنْن،
عَ وَشْنقٍ قَمَ نّ عَ شُن نَكَنَدٍ.
عَ بَرَ سُشُ يّلّ رَ،
عَ مُ مِنِمَ نَشَن كُي سْنْن.
فَنتَنيِ بَرَ عَ سَنيِ سُشُ،
عَ مُ عَ بَمَ نَشَن يِ سْنْن.
10 فَنتَنيِ لُوتِ نُ نْشُنشِ بّندّ بُن مَ،
فَنتَنيِ نُ تٍشِ سَنكِرَ شْن مَ.
11 فَاشُي بَرَ عَ سُشُ عَ شَ قٍ بِرِن كُي.
12 كَامّ بَرَ عَ سُشُ،
عَ بَرَ لُ تْورّ كُي.
13 عَ قَتٍ بَرَ بَ عَ مَ،
عَ سَلٌنسٍ نَ بْرْقٍ سَيَ كِرَ شْن مَ.
14 عَ بَرَ كٍلِ عَ شْنيِ عَ نُ لَشِ دّننَشّ رَ،
عَ نَ سِفَقٍ مَنفّ مَفَاشُشِ يِرٍ.
15 عِ نْمَ لُدٍ عَ شَ بَنشِ كُي،
عَ فبٍ مُ لُشِ سْنْن.
عَلِفِيَمَ بَرَ قِندِ عَ شْنيِ رَ.
16 عَ سَنكٍيٍ بَرَ شَرَ،
عَ سَلٌنيِيٍ بَرَ لِسِ.
17 دُنِحَ مِشِيٍ بَرَ نّيمُ عَ مَ،
عٍ مُ رَتُمَ عَ شِلِ مَ سْنْن.
18 عَ بَرَ كٍلِ نَءِيَلَنيِ كُي،
عَ سٌ دِ مِ كُي دُنِحَ قَرِ مَ.
19 دِ مُ عَ بّ، عِ قَ عَ عِ نّ مَمَدِ.
عَ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ،
بْنسْي يٌ مُ عَ بّ مّننِ سْنْن.
20 بْنسْي نَشٍيٍ سَ قَمَ، كٍلِ سٌفٍتٍدٍ نُن سٌفٍفٌرٌدٍ،
نٍيٍ قَمَ نّ كَابَدٍ عَ شَ شُننَكَنّ مَ،
فَاشُي قَ عٍ سُشُ.
21 تِنشِنتَرٍ شَ مَرَحْنيِ لُمَ نَ كِ نّ،
عَلَ كٌلٌنتَرٍ شَ قٍ رَبَمَ نَ كِ نّ.»