19
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سٍننِ ندٍ
«ﭑ نَكِسِمَ نَ قَقٍ»
عَيُبَ نَشَ عَ يَابِ،
«وٌ قَمَ ﭑ تْورْدٍ هَن تّمُي مُندُن؟
وٌ ﭑ بْحّ هَلَكِمَ وٌ شَ مَسٍنيِ رَ هَن تّمُي مُندُن؟
عَ دْشْ قُ نَن يِ كِ وٌ ﭑ كٌنبِمَ،
ﭑ تْورْقٍ مُ وٌ يَافِمَ؟
شَ نْندِ نَ عَ رَ، ﭑ نَ يُنُبِ كُي،
عَوَ، نَ يُنُبِ لُمَ ﭑ تَن نَن مَ.
شَ وٌ وَ مَ عَ مَسٍنقٍ ﭑ بّ عَ وٌ قِسَ ﭑ بّ،
شَ وٌ وَ مَ ﭑ مَ تْورّ قِندِقٍ ﭑ مَ يُنُبِ رَ،
وٌ شَ عَ كٌلٌن شْنّ نَشَن نَ ﭑ مَ،
نَ قَتَنشِ عَلَ نَن نَ،
عَ تَن نَن ﭑ سُشُشِ عَ شَ يّلّ رَ.
شَ ﭑ سَ فبٍلٍفبٍلٍ ﭑ مَ شْنّ شَ قٍ رَ،
ﭑ مُ يَابِ يٌ سْتْمَ.
شَ ﭑ سَ وَ كِيتِ شَ سَ،
كِيتِ تِنشِنشِ يٌ مُ سَمَ.
عَلَ بَرَ كِرَ عِبٌلٌن ﭑ يَ رَ،
ﭑ مُ نْمَ دَنفِدٍ،
عَ بَرَ ﭑ مَ كِرَ عِقْورْ ﭑ مَ.
عَ بَرَ ﭑ شُن نَكَنَ،
عَ بَرَ بِنيّ بِرِن بَ ﭑ مَ.
10 عَ بَرَ ﭑ مَ قٍ بِرِن نَبِرَ.
عَ بَرَ ﭑ شَشِلِ تِدٍ تَلَ عَلْ سَنسِ بِلِ تَلَمَ كِ نَشّ.
11 عَ بَرَ شْنْ ﭑ مَ عَ حَاشِ رَ،
ﭑ بَرَ قِندِ عَ يَشُي رَ.
12 عَ شَ فٍرٍ سٌي بَرَ ﭑ نَبِلِن،
عٍ نَ ﭑ فٍرٍقٍ،
ﭑ مُ نْمَ ﭑ فِدٍ عٍ مَ.
13 عَ بَرَ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مَكُيَ ﭑ نَ،
ﭑ كٌلٌنمَيٍ بَرَ يٍنسٍن يّ.
14 ﭑ دْشْبٌورٍيٍ بَرَ ﭑ نَبّحِن،
ﭑ دّقَنبٌورٍيٍ بَرَ ﭑ نَبٌلٌ.
15 ﭑ مَ شْحّيٍ نُن ﭑ مَ كٌنيِيٍ،
نٍيٍ مُ ﭑ كٌلٌن سْنْن.
16 ﭑ نَ ﭑ مَ كٌنيِ شِلِ،
هَلِ ﭑ عَ مَيَندِ،
عَ مُ ﭑ مَ شِلِ رَتِنمَ.
17 ﭑ دّ شِرِ بَرَ رَحَاشُ ﭑ مَ فِنّ مَ،
ﭑ مَ قٍ مُ رَقَن ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مَ.
18 دِ مّيٍ يَتِ يٌمَ ﭑ مَ.
19 ﭑ فُندٌ شِرِ بٌورٍ بَرَ ﭑ شْن،
ﭑ شَنُنتٍنيِيٍ بَرَ ﭑ يَنقَ.
20 ﭑ قَتٍ بِرِن بَرَ بَ ﭑ مَ،
ﭑ شْرِيٍ مِنِ كّنّ مَ.
سٍسٍ مُ لُشِ سْنْن.
21 ﭑ بٌورٍيٍ، وٌ كِنِكِنِ ﭑ مَ،
يَندِ، وٌ كِنِكِنِ ﭑ مَ،
بَرِ مَ عَلَ نَن ﭑ بْنبْشِ.
22 مُنقٍ رَ وٌ ﭑ تْورْ مَ عَلْ عَلَ عَ رَبَشِ كِ نَشّ؟
وٌ مُ نُ وَ سَ سِندٍن؟»
 
23 «شَ ﭑ مَ وْيّنيِيٍ سّبّشِ بُكِ كُي نُ،
24 شَ عٍ مَسٌلِشِ فّمّ مَ وُرٍ رَ نُ،
نَ تّمُي عٍ بُمَ نّ نُ عَبَدَن.
25 كْنْ ﭑ تَن عَ كٌلٌن ﭑ نَكِسِمَ حِحّ نَ عَ رَ.
عَ قَمَ وْيّنيِ دْنشْي قَلَدٍ دُنِحَ مَ.
26 ﭑ قَتٍ نَ فّ بْرْدٍ،
ﭑ تَن يَتِ قَمَ نّ عَلَ تٌدٍ.
27 ﭑ تَن نَن يَتِ قَمَ عَ تٌدٍ ﭑ يَيٍ رَ،
عَ مُ مَتَالِمَ ﭑ بّ.
نَ كُي ﭑ بْحّ سّيوَ مَ نّ عَ قَنيِ رَ.
28 وٌ تَن نَشٍيٍ مَشْرِنيِ تِمَ،
‹وٌن عَ تْورْقٍ مُنقٍ رَ؟›
وٌ قَمَ ﭑ مَ نْندِ كٌلٌندٍ.
29 وٌ شَ فَاشُ سَنتِدّفّمَ يَ رَ،
بَرِ مَ حَشَنكَتّ وٌ سْتْمَ نّ وٌ شَ قٍ حَاشِيٍ مَ.
نَ كُي وٌ قَمَ عَ كٌلٌندٍ عَ كِيتِسَ ندٍ نَ.»