20
سٌقَرَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
«تْورّ نَن نَ تِنشِنتَرٍ كّ رَ»
سٌقَرَ نَامَكَ نَشَ عَ قَلَ،
«عِ شَ مَسٍنيِ بَرَ ﭑ تْورْ،
قٌ ﭑ شَ عِ يَابِ.
ﭑ بَرَ مَرَكْرْ سِ ندٍ مّ
نَشَن بَرَ ﭑ شَشِلِ عِقُ.
ﭑ عِ يَابِمَ ﭑ مَ لْننِ رَ نَ نَن مَ.
عِ مُ عَ كٌلٌن كَبِ عَدَ مَ نَشَ دَا، عَ لُ دُنِحَ مَ،
مِشِ حَاشِيٍ شَ شُننَكٍلِ مُ بُمَ؟
عٍ شَ حّلّشِنيِ دُنكٍ؟
هَلِ عَ شَ قٍ فبٌ يّ،
هَلِ عَ شُنيِ كٌورٍ لِ،
عَ قَمَ سْنتْدٍ عَ لُ عَلْ سٍ نَشَن تِدٍ مُ نَ،
عَ كٌلٌنمَيٍ نُ قَ مَشْرِنيِ تِ، ‹عَ نَ مِندٍن؟›
عَ دَنفِمَ نّ عَلْ شِيٍ.
عَ كٌلٌنمَيٍ مُ عَ تٌمَ سْنْن،
عَ لْيمَ نّ عَ شَ مِشِيٍ مَ.
10 عَ شَ دِيٍ سٍتَرٍيٍ كِمَ سٍيٍ رَ، عٍ بَبَ نَشٍيٍ مُحَ.
عٍ بَبَ شَ نَاقُلِ فبِلٍنمَ نّ نَ مِشِيٍ مَ.
11 سّنبّ نَشَن نُ نَ عَ يِ رَ عَ قٌنِكٍ رَ،
نَ بِرِن كَنَمَ نّ، عَ قِندِ بّندّ رَ.
12 قٍ حَاشِ نَ رَقَن مِشِ مَ،
عَ قَ نَ رَفَتَ عَ قُرِ كُي،
13 عَ مُ عَ بّحِن،
عَ مُ فبِلٍن نَ قْشْ رَ،
14 عَ شَ دٌنسٍ قِندِ مَ ثْسْنّ نَن نَ عَ قُرِ كُي.
15 عَ نَاقُلِ نَشَن دٌنشِ،
عَ قَمَ نَ بْشُندٍ.
عَلَ يَتِ نَ بَمَ نّ عَ قُرِ كُي.
16 عَ بْشِمَسٍ شَ شْنّ نَن بّسُمَ،
بِيدَ نَن عَ قَشَمَ.
17 عَ هَرِفٍ نَشَن سْتْشِ،
نَشَن بَرَ فبٌ يّ عَلْ شُرٍ،
18 عَ نَ بِرِن نَفبِلٍنمَ نّ،
عَ مُ نْمَ نَ سٍسٍ دٌندٍ.
نَ مُ قِندِ مَ حّلّشِنيِ رَ عَ بّ،
19 بَرِ مَ عَ بَرَ سٍ بَ تْورْ مِشِيٍ يِ رَ.
عَ بَرَ عٍ شَ بَنشِيٍ بَ عٍ يِ رَ،
عَ مُ نَشٍيٍ تِشِ.
20 وَ سَبَلِ نَن تٌ نُ عَ رَ عَ شَ مِلّ كُي،
عَ هَرِفٍ كٍرٍن مُ رَتَنفَمَ.
21 عَ تٌ نُ سٍ بِرِن مَحْشُنشِ عَ يّتّ نَن بّ،
عَ شَ هّيرِ مُ بُمَ.
22 عَ نّ نَ عَ شَ قَنيِ تَفِ،
تْورْ سِن تّمُي نَن نَ كِ عَ مَ.
23 عَ دّفٍ تّمُي، عَلَ قَمَ عَ تْورْدٍ عَ شَ شْنّ رَ،
نَ تْورّ قَ قِندِ عَ شَ دٌنسٍ رَ.
24 شَ فٍرٍ سٌسٍ لَنمَدِ مُ عَ تْورْ،
فٍرٍ سٌسٍ شُنفبٍ نَن نَوَلِمَ عَ شِلِ مَ.
25 هَلِ عَ تَنبّ تَلَ عٍ عَ سْشْشِ نَشَن نَ،
قٍ مَفَاشُشِ فبّتّ قَمَ نّ عَ لِدٍ.
26 عَ شَ نَاقُلِ بِرِن لُمَ دِ مِ نَن كُي،
تّ قَ نَ بِرِن فَن عَ شْنيِ.
27 عَلَ عَ شَ يُنُبِ مَكّنّن مَ،
عَدَ مَدِيٍ نَ سَرٍ رَفبِلٍن عَ مَ.
28 عَ شَ نَاقُلِ بِرِن سِفَمَ نّ
عَلَ شَ شْنّ لْشْي.
29 عَلَ نَ نَن قِمَ مِشِ حَاشِ مَ كّ رَ.
نَ بَرَ قِندِ عَلَ حَنِفٍ رَ نَ مِشِ مْولِ بّ.»