2
عَلَتَلَ نُن سٍنتَنّ شَ دّ مَسَرّ قِرِن ندٍ
لْشْي ندٍ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّيٍ مَن نَشَ قَ عَ يِرٍ، سٍنتَنّ مَن نُ نَ عٍ تَفِ. عَلَتَلَ نَشَ سٍنتَنّ مَشْرِن، «عِ كٍلِشِ مِندٍن؟» سٍنتَنّ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ كٍلِشِ دُنِحَ عِحّرّدٍ.» عَلَتَلَ مَن نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ بَرَ ﭑ مَ كٌنيِ عَيُبَ رَكْرْ سِ؟ عَ مَنِيّ يٌ مُ نَ دُنِحَ مَ. عَ قَن، عَ تِنشِن. عَلَ يَرَفَاشُي نَن عَ رَ، قٍ حَاشِ مُ رَقَن عَ مَ. هَن يَ عَ شَ تِنشِنيِ مُ مَسَرَ، هَلِ عِ تٌ وَشِ ﭑ شَ عَ هَلَكِ تُن.» سٍنتَنّ نَشَ عَ يَابِ، «عَدَ مَ قٍ بِرِن نَبَمَ عَ قَتٍ شَ تْورّ مَتَنفَقٍ نَن نَ. عَ نْمَ عَ هَرِفٍ بِرِن مَسَرَدٍ يَلَنيِ رَ. شَ عِ عَ قَتٍ يَتِ تْورْ مَ، عَ عِ دَنكَمَ نّ كٍرٍن نَ.» عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ سٍنتَنّ بّ، «عَوَ يِرٍ، ﭑ بَرَ عَ قَتٍ سَ عِ سَفٌي، كْنْ عِ نَشَ عَ قَشَ دٍ.»
نَ تّمُي سٍنتَنّ نَشَ كٍلِ عَلَتَلَ يِرٍ. عَ نَشَ سُورِيٍ عِكٌنكٌن عَيُبَ قَتٍ بِرِن مَ، كٍلِ عَ سَنيِ كُي مَ هَن عَ شُنتَفِ. عَيُبَ نَشَ دْشْ تّ شُبٍ شْورَ سُننُنيِ كُي، عَ نُ عَ قَتٍ شْولِن قّحّ كٍبٍلٍ رَ. عَ شَ فِنّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «هَن يَ عِ نَ عِ شَ تِنشِنيِ كُي؟ عَلَ رَ سْتْ سْنْن، عِ شَ قَشَ.» 10 كْنْ عَيُبَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ وْيّنقٍ نّ نَ كِ عَلْ شَشِلِتَرٍ. شَ وٌن تِنمَ عَلَ شَ هّرِ رَ، عَ مُ لَنمَ وٌن شَ تِن عَ شَ شْرْشْي قَن نَ؟» نَ كُي عَيُبَ مُ يُنُبِ يٌ سْتْ عَ شَ وْيّنيِيٍ كُي.
عَيُبَ نُن عَ بٌورٍ سَشَنيِيٍ
11 عَيُبَ بٌورٍ سَشَنيِيٍ تٌ عَ شَ تْورّ شَ قٍ مّ، عٍ نَشَ كٍلِ عٍ شْنيِ سِفَقٍ رَ عَيُبَ يِرٍ. عٍ شِلِ؛ عٍلِقَسِ تٍمَنكَ، بِلِدَدَ سُوشَكَ، نُن سٌقَرَ نَامَكَ. عٍ نَشَ لُ يِرٍ كٍرٍن، عٍ لَن قٍ كٍرٍن مَ، عٍ شَ سَ عَيُبَ كُنقَ بَ، عٍ شَ عَ مَدُندُ. 12 عٍ تٌ سَ عَ تٌ كٍلِ يِرٍ مَكُيٍ، عٍ نَشَ سَن عَ مَ، عٍ بْنبْ فبٍلٍفبٍلٍقٍ رَ. عٍ نَشَ عٍ شَ دٌنمَيٍ عِبْو عٍ مَ، عٍ شُبٍ مَسٌ عٍ مَ سُننُنيِ كُي. 13 عٍ نَشَ دْشْ عَيُبَ سّيتِ مَ بْشِ، هَن شِ سٌلٌقٍرٍ. مِشِ يٌ مُ وْيّن كٍرٍن قَلَ عَ بّ، بَرِ مَ عٍ عَ تٌ نّ، عَ شَ تْورّ نُ فبٌ كِ قَنيِ رَ.