3
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ
«عَيُبَ نِمِسَقٍ عَ شَ بَرِ رَ »
نَ بِرِن تٌ دَنفِ، عَيُبَ نَشَ عَ بَرِ لْشْي دَنكَ يِ مَسٍنيِ رَ؛
«ﭑ بَرِ لْشْي شَ نّيمُ دُنِحَ رَ.
نَ كْي رَ عٍ نَشّ، ‹دِ شّمّ نَ عَ رَ.›
عَلَ شَ نَ لْشْي قِندِ دِ مِ رَ،
نَ لْشْي شَ نّيمُ عَ رَ،
عَ شَ تْنيِ دْشْ سٌفٍ يَنبَقٍ رَ نَ لْشْي كُي.
عَلَ شَ نَ لْشْي قِندِ دِ مِ رَ،
عَ شَ نُشُي عِقْورّ دُ سُ عَ شُن نَ،
عَ شَ لُ دِ مِ مَفَاشُشِ كُي.
عَلَ شَ نَ كْي عِقْورْ،
عَ شَ نَ بَ كْنتِ رَ حّ كُي،
عَ شَ نَ بَ كْنتِ رَ كِكٍ كُي.
عَلَ شَ نَ كْي كُمَ دِ رَ،
سّيوّ شُي يٌ نَشَ عِتٍ.
عَ شَ قِندِ دَنكّ تِ سٍ رَ مَندُرُلَيٍ بّ،
نَشٍيٍ نِنفِنَنفّ شِلِمَ.
نَ لْشْي سُبَشّ تُنبُييٍ نَشَ يَنبَ،
كُيٍ نَشَ عِبَ،
نَءِيَلَنيِ يٌ نَشَ مِنِ،
10 بَرِ مَ عَ مُ سٍسٍ رَبَ نَشَن
نُ نْمَ ﭑ بَرِقٍ دَندٍ،
نَشَن نُ نْمَ ﭑ نْشُندٍ ﭑ مَ تْورّ مَ.
 
11 مُنقٍ رَ ﭑ نفَ قُرِ مُ بِرَ نُ؟
مُنقٍ رَ ﭑ مُ قَشَ نُ بٍينُ ﭑ شَ بَرِ؟
12 مُنقٍ رَ ﭑ نفَ ﭑ نَسّنّشِ عَ سَن مَ،
عَ شِحّ قِ ﭑ مَ؟
13 شَ نَ مُ عَ رَ، يِ تّمُي ﭑ بّلّشِ بْحّسَ كُي نُ
14 مَنفّيٍ نُن رَ سِمَيٍ قّ مَ،
نَشٍيٍ شَ بَنشِيٍ بَرَ فّ كَنَدٍ،
15 نَشٍيٍ نُ بَرَ شّيمَ نُن فبٍتِ فبٍفبٍ سْتْ.
16 مُنقٍ رَ عٍ مُ ﭑ نَفَتَ،
عَلْ دِيْرّ نَشَن مُ وَشِ،
نَشَن مُ مِنِ كّنّ مَ؟
17 فَبُرِ تَن كُي، مِشِ حَاشِيٍ مُ نْمَ سٍسٍ رَ،
مِشِ تَفَنشِيٍ عٍ مَلَبُمَ نّ.
18 كٌنيِيٍ بْحّسَ سْتْمَ نّ،
عٍ مُ عٍ كَنيِ شُي مّمَ فَبُرِ كُي.
19 دِ مّدِيٍ نُن قٌرِيٍ نَ مّننِ،
كٌنيِيٍ عٍ يّتّ سْتْمَ نَا.
 
20 مُنقٍ رَ عَلَ عَ نِيَمَ عَدَ مَدِيٍ شَ مِنِ كّنّ مَ،
نَشٍيٍ قِندِ تْورْ مِشِيٍ رَ،
نَشٍيٍ نِمِسَشِ عٍ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي،
21 نَشٍيٍ قَشّ شْلِ مَوَ مَ، كْنْ عٍ مُ قَشَ،
نَشٍيٍ قَشّ قٍنمَ دَنفِ نَاقُلِ رَ،
22 نَشٍيٍ حّلّشِنمَ فَبُرِ لِقٍ رَ؟
23 مُنقٍ رَ مِشِ بَرِ مَ،
عَلَ كِرَ بَلَنشِ نَشَن يَ رَ،
عَلَ نَشَن نَشّتّنمَ يِرٍ بِرِن؟
24 ﭑ مَ دٌنسٍ قِندِشِ ﭑ مَ تْورّ نَن نَ،
ﭑ مَ مِنسٍ قِندِشِ ﭑ يَيٍ نَن نَ.
25 ﭑ نَ فَاشُ قٍ نَشَن نَ،
نَ نَن ﭑ لِمَ.
قٍ نَشَن نَ ﭑ نَسّرّن،
ﭑ نَ نَن سْتْمَ.
26 بْحّسَ مُ نَ ﭑ بّ،
ﭑ مُ نْمَ ﭑ سَبَرِدٍ.
مَلَبُي مُ نَ ﭑ بّ، قٌ تْورّ.»