4
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
«تِنشِنتْي مُ تْورْ مَ»
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ نَشَ عَ قَلَ،
«عَيُبَ، عِ هَاكّ تٌ ﭑ بّ ﭑ شَ وْيّن.
ﭑ مُ نْمَ دُندُدٍ.
عِ بَرَ مِشِ فبٍفبٍ شَرَن،
عِ بَرَ عٍ رَلِمَنِيَ.
عِ شَ مَسٍنيِيٍ بَرَ مِشِيٍ مَلِ،
عِ شَ وْيّنيِيٍ بَرَ عٍ سّنبّ سٌ.
يَكْسِ عِ تَن نَن تٌ قَ نَ تْورْقٍ،
لِمَنِيَ بَرَ بَ عِ تَن يِ.
عِ مُ عِ شَشِلِ تِ عِ شَ دَنشَنِيَ رَ عَلَ مَ؟
عِ مُ لَمَ عِ شَ تِنشِنيِ رَ؟
عِ بَرَ مِشِ قَنيِ تٌ هَلَكِشِ تْورّ مَ؟
تِنشِنتْي نْمَ بْنْدٍ؟
ﭑ نَشَن نَكْرْ سِشِ، قٍ حَاشِ رَبَيٍ نَن تْورْ مَ.
عَلَ عٍ شُن نَكَنَمَ عَ شَ شْنّ كُي.
10 يّتّ شَ يِرِندِنيِ نُن بَرَتّ شَ حَرَندَنيِ مَفَاشُ،
كْنْ عٍ حِنيِيٍ قَمَ نّ مَفِرَدٍ.
11 يّتّ يَتِ قَشَمَ كَامّ رَ،
عَ شَ دِيٍ يٍنسٍن يّ.»
 
12 «مَسٍنيِ ندٍ بَرَ قَلَ ﭑ بّ عَ فُندٌ كِ مَ،
ﭑ تُلِ بَرَ عَ مَكْلِكْلِ شُي مّ.
13 شِيٍ سَ تّمُي كْي تَفِ،
14 فَاشُي نَشَ ﭑ سُشُ هَن ﭑ قَتٍ نَشَ سّرّن.
15 تُبَرِ ندٍ نَشَ دَنفِ ﭑ يَ عِ.
ﭑ قَتٍ شَبٍيٍ نَشَ كٍلِ، عٍ تِ.
16 تُبَرِ نُ تِشِ نَا.
ﭑ عَ تٌ نّ، كْنْ مِشِ يٌ عَ رَ ﭑ مُ عَ كٌلٌن.
ﭑ بَرَ مِشِ مَنِيّ تَن تٌ.
ﭑ نَشَ شُي ندٍ مّ يِ مَكْلِكْلِ رَ،
17 ‹عَدَ مَدِ تِنشِن عَلَ يَ عِ؟ عَ سّنِيّن عَ مَرِفِ يَ عِ؟
18 شَ عَلَ مُ لَ عَ شَ مَلٍكّيٍ رَ عَ شَ وَلِكّيٍ،
شَ عَ تَنتَنيِ تٌمَ نٍيٍ مَ،
19 عِبُنَدَ مَ فٌ، نَشَن يَءِلَنشِ بّندّ رَ،
نَشَن نْمَ عِوُرُدٍ عَلْ كَارِ؟
20 عَدَ مَدِيٍ قَشَمَ لْشْ يٌ لْشْ،
سٍسٍ مُ نَ كَنَمَ.
21 عٍ شَ سِمَيَ لُوتِ بٌلٌنمَ نّ،
عٍ قَشَ قَهَامُتَرٍحَ كُي.›»