5
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
«عَيُبَ، عَلَ مَشَندِ»
«يَكْسِ، عِ شَ شِلِ تِ عِ شُي عِتٍشِ رَ.
ندٍ عِ يَابِمَ؟
عِ سّنِيّنتْي مُندُن شِلِمَ؟
فبّسّنشْننّيَ شَشِلِتَرٍ قَشَمَ نّ،
تْونّ لْننِتَرٍ هَلَكِمَ نّ.
ﭑ بَرَ شَشِلِتَرٍ ندٍ تٌ،
عَ شَ قٍ سْونّيَمَ،
كْنْ نَ عِكْرّشِ رَ ﭑ نَشَ يِ دَنكّ بِرَ عَ قْشْ رَ.
‹مَلِ بِرِن شَ بَ عَ شَ دِيٍ يِ رَ،
كِيتِ شَ كَنَ عٍ رَ،
مِشِ يٌ نَشَ عٍ مَلِ نَ كُي.
كَامّتْييٍ شَ عَ شَ شّ دٌن،
عٍ شَ بَلٌي بِرِن بَ عَ يِ رَ هَلِ نَشَن نَ تُنبٍ شْورَ.
مِشِيٍ شَ مِلَ عَ شَ نَاقُلِ مَ، عٍ شَ عَ بَ عَ يِ.›
تْورّ نُن حَشَنكَتّ قَمَ نّ.
عَدَ مَدِ تْورْ مَ نّ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
نَ مُ كَنَمَ، عَلْ تّ نَ رَدّشّ،
عَ قُلٍقُلٍ تٍقٍ قَن تٌ مُ كَنَمَ.
شَ ﭑ تَن نَن عَ رَ نُ، ﭑ عَلَتَلَ نَن مَشَندِ مَ،
ﭑ نَن ﭑ مَ تْورّ مَسٍن عَ بّ.
عَ كَابَنَكٌي رَبَمَ،
عَ شَ قٍ شُنفبٍيٍ مُ كْنتِمَ.
10 عَ تُنّ رَفٌرٌ بْشِ مَ،
عَ يٍ رَ سِفَ شّ مَ.
11 عَ تْورْ مِشِ شَ قٍ عِتٍمَ،
عَ مِشِ سُننُنشِ رَكِسِمَ.
12 عَ مِشِ كْوتَشِ شَ قٍ شُن نَكَنَمَ،
عَلَكٌ عٍ وَشْنقٍ نَشَ سْونّيَ.
13 عَ مِشِ مَدَشُي سُشُمَ فَنتَنيِ رَ،
عَ يَنقَنتٍ وَشْنقٍ كَنَمَ.
14 عٍ شَ يَنيِ قِندِ مَ عٍ بّ دِ مِ رَ،
عٍ لُمَ عَلْ دْنشُي نَشٍيٍ مُ سٍ تٌمَ.
15 عَلَتَلَ تْورْ مِشِ رَتَنفَمَ وْيّن شْرْشْي مَ،
نَشَن كٍلِمَ يَنقَنتٍيٍ دّ كُي.
عَ عٍ رَتَنفَمَ سّنبّمَ شَ قٍ حَاشِ مَ.
16 شَشِلِ تِدٍ لُمَ نّ تْورْ مِشِ بّ.
تِنشِنتَرٍ دّ بَلَنمَ نّ.
17 حّلّشِنيِ نَ عَدَ مَ بّ عَلَ نَشَن شُرُ مَ.
وٌ نَشَ تٌندِ عَلَ سّنبّ كَنيِ شَ شُرُي رَ،
18 بَرِ مَ عَ قِ نَشَن سَمَ مِشِ مَ، عَ نَ قَن دَندَنمَ،
عَ قٍ شْنّ نَشَن نَمِنِمَ، عَ نَ رَيَلَنمَ.
19 عَ مُ تٌندِ مَ عِ رَتَنفَدٍ تْورّ مَ،
عَ عِ رَكِسِمَ تْورّ بِرِن كُي.
20 كَامّ نَ سِن بْشِ مَ، عَ عِ رَتَنفَمَ نّ قَشّ مَ،
فٍرٍ نَ مِنِ، عَ عِ رَتَنفَمَ سَنتِدّفّمَ مَ.
21 عَ عِ رَتَنفَمَ نّ وْيّن حَاشِ مَ،
عَ عِ بَ فبَلٌي كُي.
22 عِ مُ فَاشُمَ كَامّ يَ رَ،
عِ مُ سّرّنمَ سُبٍ شَاحّ يَ رَ،
23 بَرِ مَ سَاتّ لُمَ نّ عِ نُن دُنِحَ كُي عِسٍيٍ تَفِ،
فّمّيٍ نُن سُبٍيٍ مُ عِ تْورْ مَ سْنْن.
24 بْحّسَ لُمَ نّ عِ شْنيِ،
مُحّ يٌ مُ تِمَ عِ شَ فْورّ.
25 عِ شَ دِيٍ وُيَمَ نّ،
عِ بْنسْي فبٌمَ نّ عَلْ بُرُنيِ سّشّ.
26 عِ مُ فَبُرِ لِمَ، عِ شَ سِمَيَ مُ كَمَلِشِ،
عَلْ مَالٍ قَن تٌ مُ شَبَمَ عَ شَبَ تّمُي مُ عَ لِشِ.
27 مُشُ بَرَ يِ نْندِ كٌلٌن،
عِ قَن شَ عَ رَ مّ، عِ شَ عَ قَهَامُ.»