6
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
«ﭑ مَ تْورّ فبٌ ﭑ مَ قٍ حَاشِيٍ بّ.»
عَيُبَ نَشَ عَ يَابِ،
«شَ ﭑ مَ تْورّ سَ مَنِيَمَ نُ،
شَ عَ سَ سَمَ سِكٍيلِ مَ نُ،
عَ بِنيّ دَنفِمَ نّ بَا مّيّنيِ رَ.
نَ نَن عَ تٌشِ يُسِ يٌ مُ نَ ﭑ مَ وْيّنيِيٍ مَ.
عَلَ سّنبّ كَنيِ شَ تَنبّ بَرَ ﭑ سْشْ،
نَ شْنّ بَرَ تٍ ﭑ شَشِلِ رَ.
عَلَ نَ ﭑ فٍرٍقٍ عَ حَاشِ رَ.
حٌوفٍ قَنشِ دّننَشّ، سٌقَلٍ وَ مَ مّننِ؟
نِنفٍ وَ شُي مّيمَ عَ شَ دٌنسٍ يَ عِ؟
بَندٍ دٌنمَ قْشّ شَنبِ؟
تْشّلّ حِنتَرٍ حْشُن؟
ﭑ مُ نُ وَ مَ نَشَن شْن،
نَ بَرَ قِندِ ﭑ بَلٌي رَ هَلِ نَ قَ كَنَشِ.
عَلَ شَ ﭑ مَ دُبّ سُشُ ﭑ بّ،
عَ شَ ﭑ وَشْنقٍ رَكَمَلِ.
عَلَ شَ ﭑ شُن نَكَنَ،
عَ شَ ﭑ قَشَ.
10 نَ كُي، ﭑ مَدُندُي سْتْمَ نّ،
هَلِ ﭑ تٌ يِ تْورّ بِرِن كٌلٌنشِ،
ﭑ سّيوَ ﭑ تٌ مُ فبِلٍن عَلَ سّنِيّنتْي شَ يَامَرِ قْشْ رَ.
11 ﭑ نَن ﭑ شَشِلِ تِمَ سّنبّ مُندُن نَ قَ؟
ﭑ مَ دِحّ مُنسٍ قَنمَ ﭑ مَ سْنْن؟
12 ﭑ سّنبّ فبٌ عَلْ قَنيٍ؟
ﭑ قَتٍ شْرْشْ عَلْ وُرٍ؟
13 ندٍ نْمَ ﭑ مَلِدٍ؟
سّنبّ مُندُن لُشِ ﭑ مَ؟»
 
14 «تْورْ مِشِ هَيِ نَ عَ دُفُتّفّ شَ مَلِ مَ،
هَلِ نَ مُ سَ فَاشُمَ عَلَ سّنبّ كَنيِ يَ رَ.
15 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بَرَ ﭑ يَنقَ،
عَلْ شُرٍ نَشَن شْرِ مَ.
16 حّمّ تّمُي، يٍ بَنبَرَن يّ، عَ رَدُندَ،
17 كْنْ سٌفٌقُرٍ رَ، يٍ بِرِن شْرِ.
18 بِيَاسِلَيٍ كِرَ بَمَ عَ مَ يٍ قٍنقٍ رَ،
عٍ قَ لْي فبٍنفبٍرٍن يِرٍ.
19 تٍمَ بِيَاسِلَيٍ عٍ شُن تِمَ يٍ يِرٍ رَ.
سٍيبَكَيٍ قَن عٍ شَشِلِ تِمَ نَ شُرٍ رَ،
20 كْنْ عٍ نَ مّننِ لِ، عٍ شُرٍ شْرِشِ نَن تٌمَ.
نَ كُي لِمَنِيَ بَمَ نّ عٍ يِ رَ.
21 وٌ لُشِ نَ كِ نّ ﭑ بّ.
وٌ بَرَ فَاشُ ﭑ مَ تْورّ يَ رَ.
22 ﭑ شٌرٌ نُ، ﭑ نُ وٌ مَكُلَ نّ،
وٌ شَ ﭑ شُن سَرَ وٌ شَ نَاقُلِ ندٍ رَ؟
23 ﭑ وٌ مَكُلَ نّ،
وٌ شَ ﭑ شُن سَرَ ﭑ يَشُي فبٍيلِ ندٍ مَ؟
24 وٌ ﭑ شَرَن.
وٌ ﭑ مَ تَنتَنيِ مَسٍن ﭑ بّ،
عَلَكٌ ﭑ شَ ﭑ سَبَرِ.
25 نْندِ تَن مُ مِشِ يٌ تْورْ مَ.
كْنْ وٌ شَ مَسٍنيِيٍ تَن قَلَ شُن؟
26 وٌ بَرَ كِيتِ سَ،
وٌ مُ وٌ تُلِ مَتِشِ تْورْ مِشِ تَن شَ وْيّنيِ رَ.
27 وٌ قَتَ كِيتِ حَاشِ سَدٍ كِرِدِيٍ مَ.
وٌ مُ يَنقَنتٍيَ بَ وٌ بٌورٍ يّتّ يَتِ رَ.
28 كْسِ قَ يَندِ، وٌ وٌ يَ تِ ﭑ نَ.
ﭑ مُ وُلٍ قَلَمَ وٌ بّ.
29 وٌ شَ كِيتِ تِنشِنشِ سَ،
عَلَكٌ ﭑ شِلِ قَنيِ نَشَ كَنَ.
30 وٌ قٍ قَلّ حَاشِ مّمَ ﭑ نَ؟
ﭑ مُ قَتَ قٍ قَنيِ نُن قٍ حَاشِ تَفِ رَ سَدٍ؟»