7
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ دّ عِدْشْي
«عَ عَ مَوَقٍ عَلَ بّ»
«مِشِ شَ قٍ مُ لُشِ شّ دُنِحَ مَ عَلْ سْورِ؟
عَ شَ دُنِحّءِفِرِ مُ لُشِ شّ عَلْ وَلِكّ؟
كٌنيِ فبَتَمَ كْي شَ سٌ،
وَلِكّ فبَتَمَ عَ سَرٍ رَ.
ﭑ تَن قَن، ﭑ كّ بَرَ قِندِ تْورّ رَ،
ﭑ مَ وَلِ سَرٍ بَرَ قِندِ شْنّ رَ.
ﭑ نّ ﭑ سَمَ، ﭑ لُ رَ عَ مَنّ،
‹ﭑ كٍلِمَ تّمُي مُندُن؟›
شِشْلِ مُ ﭑ تَن بّ،
تْورّ نَن تُن عَ رَ كْي بِرِن كُي.
كُلِ دِنقٍ ﭑ قَتٍ رَ،
ﭑ كِرِ نَ بْرْقٍ، يَلٍيٍ تِقٍ عَ مَ.
ﭑ مَ سِمَيَ شُلُن مَبْي شَ مَبْي وُرِ بّ.
عَلَ، عِ شَ رَتُ عَ مَ ﭑ مَ سِمَيَ حّنفِ نَن تُن عَ رَ،
ﭑ يَيٍ مُ قٍ قَنيِ تٌمَ كْرّ.
يَ نَشَن تِشِ ﭑ نَ،
نَ مُ ﭑ تٌمَ سْنْن،
عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ شَ لْي عِ مَ.
كُندَ نَ تٍ، عَ مَن لْي.
عَدَ مَدِ قَن نَ سِفَ عَلِفِيَمَ، عَ مُ فبِلٍنمَ قَ رَ.
10 عَ مُ فبِلٍنمَ عَ شْنيِ سْنْن،
عَ شَ قْشْي مُ رَتُمَ عَ شَ قٍ مَ سْنْن.
11 نَ نَن عَ تٌشِ ﭑ مُ ﭑ دّ سُشُمَ،
ﭑ نَن ﭑ مَ تْورّ عِقَلَمَ نّ،
ﭑ نَن ﭑ مَوَ ﭑ مَ شْرْرْي كُي.
12 ﭑ قِندِشِ عِ بّ بَا نَن نَ،
شَ نَ مُ عَ رَ، دَالِسٍ شُن سٌلٌقٍرٍ كَنيِ،
عِ تٌ قَ بِرَشِ ﭑ مَ قٍ قْشْ رَ يِ مْولِ رَ؟
13 ﭑ نَ عَ قَلَ، ‹ﭑ شَ ﭑ سَ، ﭑ شَ شِ، عَلَكٌ ﭑ شَ ﭑ مَ تْورّ مَيَنقَ،›
14 عِ ﭑ مَفَاشُ شِيٍ نُن لَامَتُنيِ حَاشِيٍ رَ.
15 قَشّ نَن تُن شْلِ قَ ﭑ مَ تٌ،
دَنفِ يِ شْرِيٍ رَ نَشٍيٍ لُشِ ﭑ بّ يِ كِ.
16 ﭑ مَ سِمَيَ بَرَ رَحَاشُ ﭑ مَ،
ﭑ مُ وَ مَ بُقٍ دُنِحَ مَ سْنْن.
ﭑ بّحِن، ﭑ نِي تِدٍ مُ نَ سْنْن.
17 مُنسٍ نَ عَدَ مَ رَ
نَشَن عَ نِيَمَ عِ شَ عِ حْشْ سَ عَ شْن مَ،
18 عِ نُ عَ مَتٌ تّمُي بِرِن؟
19 عِ عِ يَيٍ بَمَ ﭑ نَ تّمُي مُندُن؟
عِ ﭑ لُمَ ﭑ يّتّ رَ مُن لْشْي؟
20 شَ ﭑ بَرَ يُنُبِ رَبَ عِ رَ،
نَ قَلَ ﭑ بّ، عِ تَن نَشَن عَدَ مَدِ مَتٌمَ.
ﭑ تَن يٍفٍتِشِ عِ يِ رَ مُنقٍ رَ مَتٌي رَ؟
21 مُنقٍ رَ عِ مُ دِحّ ﭑ مَ قٍ كٌبِ مَ؟
مُنقٍ رَ عِ مُ ﭑ مَ يُنُبِ شَقَرِ؟
عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ شَ قِندِ بّندّ رَ.
نَ تّمُي عِ مُ ﭑ تٌمَ سْنْن.»